Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Governance
We continuously strive to live up to the requirements of the shareholders and other stakeholders regarding sound and effective corporate governance.
Bolagsstyrning
Vi strävar kontinuerligt efter att uppfylla aktieägarnas och andra intressenters krav när det gäller sund och effektiv företagsstyrning.
Corporate goverance reports
Sdiptech's Corporate Governance Reports have been prepared in compliance with the Swedish Code of Corporate Governance and the Swedish Annual Accounts Act and has been examined by the Company's auditors.
Bolagsstyrningsrapporter
Sdiptechs bolagsstyrningsrapporter upprättas i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och lagen om årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.
Sustainability reports
Sdiptech's Sustainability Reports include the highlights of our sustainability performance, as well as our view on Sdiptech's role in society and as an employer.
Hållbarhetsrapporter
Sdiptechs hållbarhetsrapporter inkluderar höjdpunkter i vårt hållbarhetsarbete, liksom vår syn på Sdiptechs roll i samhället och som arbetsgivare.
Code of conduct
The Sdiptech Code of Conduct describes the fundamental principles of our values and behavior. All employees are expected to adhere to the Code of Conduct when interacting with colleagues, customers, suppliers and shareholders.
uppförandekod
Sdiptechs uppförandekod beskriver de grundläggande principerna bakom våra värderingar och beteenden. Alla anställda förväntas följa uppförandekoden när de interagerar med kollegor, kunder, leverantörer och aktieägare.
Whistleblowing Guidelines
Sdiptech’s whistleblowing service offers a possibility to alert suspicions of misconduct in confidence.
Riktlinjer för visselblåsning
Sdiptechs visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter.

Authorized Public Accountant Anna Rosendal (born: 1975) is the auditor-in-charge. PWC was elected at the Annual General Meeting in May 2023 for the time until the end of the Annual General Meeting 2024.

Address
SE-113 97 Stockholm

Auktoriserad revisor Anna Rosendal (född: 1975) är ansvarig revisor. PWC valdes vid årsstämman i maj 2023 fram till och med årsstämman 2024.

Adress
113 97 Stockholm

The Nomination Committee makes proposals in such a way that the Annual General Meeting can pass resolutions.

The 2023 Annual General Meeting resolved to give the Chairman of the Board of Directors the assignment of contacting the largest shareholders by voting power as of 30 September 2023 and request them to appoint members, who would constitute the Nomination Committee. The NominationCommittee shall consist of three members. The Chairman of the Board shall be a co-opted member of the Nomination Committee and shall convene the meetings of the Nomination Committee. In accordance therewith, a Nomination Committee for the 2024 annual meeting has now been appointed, consisting of:

·       Helen Fasth Gillstedt (representing Handelsbanken Fonder) - Chairman of the Nomination Committee

·       Caroline Sjösten (representing Swedbank Robur Fonder)

·       Ashkan Pouya

The principal task of the Nomination Committee is to make proposals for directors, chairman and auditors, and to make proposals for the fees to be paid in such a way that the Annual General Meeting can pass a well-founded resolution.

Proposal for the AGM

The proposal of the Nomination Committee is published at the latest in connection with the notice for the Annual General Meeting and is also made available at the Company’s website. The mandate period of the Nomination Committee lasts until a new Nomination Committee has been appointed. No fees are payable for Nomination Committee work.

Shareholders’ Influence

Proposal to the Nomination Committee can be submitted by e-mail to: valberedningen@sdiptech.com or by mail to the company under address:

Nomination Committee
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden

Instruction for the Nomination Committee

General information about the nomination committee

The nomination committee's term extends until a new nomination committee is appointed. The nomination committee's task shall be to submit proposals to the next annual general meeting regarding the number of board members, remuneration (including remuneration for committee work) to the chairman of the board and other members and to the auditor respectively, the composition of the board, chairman of the board, chairman of the annual general meeting, election of auditors and decisions on instructions for the nomination committee's work.

The nomination committee must take into account that the board must have an appropriate composition with regard to the company's operations, stage of development and conditions in general, characterized by versatility and breadth regarding the competence, experience and background of the members elected by the general meeting. An even gender distribution must be pursued.

The members of the nomination committee are subject to a duty of confidentiality regarding Sdiptech AB's affairs. At the Company's request, this obligation must be confirmed by the members by signing a confidentiality agreement.

No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. The company must be responsible for reasonable costs for the nomination committee to be able to carry out its tasks.

The composition of the nomination committee

The nomination committee shall have three members. The nomination committee is appointed by the Company's chairman of the board contacting the three largest shareholders/owner groups in terms of votes ("Largest Owners") in the Company as of 30 September of the year before the annual general meeting is held, according to the owner informationin the share register prepared by Euroclear Sweden AB (or that in another way are proved to be one of the Largest Owners). These three owners have the right to appoint one member each. If one of these waives this right, the next shareholder/owner group in order of voting size must be given the opportunity to appoint a member to the nomination committee. However, more than the ten largest shareholders do not need to be asked. The chairman of the board must be an adjunct member of the nomination committee and be the convener of the nomination committee's meetings.

The CEO, or another person from the company's management, does not have the right to be a member of the nomination committee. The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member appointed by the largest shareholder.

The composition of the nomination committee must be announced no later than six months before the annual general meeting.

Changes in the composition of the nomination committee

If a new shareholder earlier than three months before the annual general meeting passes, in voting rights, one of the shareholders who have appointed a member to the nomination committee, this shareholder can contact the chairman of the nomination committee and request to appoint a member to the nomination committee. If that happens, the member appointed by the shareholder with the smallest number of votes must leave the nomination committee at the same time.

If a shareholder who appointed a member to the nomination committee earlier than three months before the annual general meeting to the number of votes is no longer qualified to appoint such a member, this member must make his place available. The chairman of the nomination committee must then contact the shareholder with the largest number of votes who has not previously been offered a seat. If he does not want to appoint a member, the matter must be passed on to the next shareholder whose turn it is,as long as there is one within the scope of the ten largest shareholders in terms of votes.

Shareholders who have appointed a member to the nomination committee have the right to dismiss such member and appoint a new member at any time.

Changesin the composition of the nomination committee must be announced as soon as they have taken place.

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

Vid årsstämman 2023 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2023 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallandetill valberedningens möten. I enlighet med detta har en valberedning inför årsmötet 2024 nu utsetts, bestående av:

·      Helen Fasth Gillstedt (representerar Handelsbanken Fonder) - Valberedningens Ordförande

·      Caroline Sjösten (representerar Swedbank Robur Fonder)

·      Ashkan Pouya

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Förslag till stämman

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med en beskrivning av dess arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägares inflytande

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sverige

Instruktion till Valberedningen

Allmänt om valberedningen

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode (inklusive arvode förutskottsarbete) till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman val av revisorer samt beslut om instruktion till valberedningsarbete,

Valberedningen ska beakta att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande Sdiptech AB’s angelägenheter. Denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av sekretessåtagande.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolagetska svara för skäliga kostnader för att valberedningens ska kunna utföra sina uppgifter.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Valberedningen utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken (eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna). Dessa tre ägare har rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa avstår denna rätt ska nästa aktieägare/ägargrupp i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tillvalberedningen. Fler än de tio största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningen möten.

Verkställande direktören, eller annan person från bolagsledningen, äger inte rätt att vara ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ändringar i valberedningens sammansättning

Om ny aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet passerar någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot till valberedningen. Om det sker, ska samtidigt den ledamot utsedd av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman till röstetalet inte längre är kvalificerad att utse sådan ledamot, ska denne ledamot ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare har erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur, så länge sådan finns inom ramen för de tio röstmässigt största ägarna.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att när som helst entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

General Meetings

Stämmor

2024 Annual General Meeting
May 22, 2024
ATTEND
Årsstämman 2024
22
May
2024
NÄRVARA
2023 Annual General Meeting
May 22, 2023
ATTEND
Årsstämman 2023
22
May
2023
NÄRVARA
2022 Annual General Meeting
May 18, 2022
ATTEND
Årsstämman 2022
18
May
2022
NÄRVARA
2021 Annual General Meeting
May 18, 2021
ATTEND
Årsstämman 2021
18
May
2021
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020
December 17, 2020
ATTEND
Extra Bolagsstämma 17 dec, 2020
17
December
2020
NÄRVARA
2020 Annual General Meeting
May 18, 2020
ATTEND
Årsstämman 2020
18
May
2020
NÄRVARA
2019 Annual General Meeting
May 13, 2019
ATTEND
Årsstämman 2019
13
May
2019
NÄRVARA
2018 Annual General Meeting
May 14, 2018
ATTEND
Årsstämman 2018
14
May
2018
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting March 5, 2018
March 5, 2018
ATTEND
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018
5
March
2018
NÄRVARA
2017 Annual General Meeting
June 20, 2017
ATTEND
Årsstämman 2017
20
June
2017
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting March 28, 2017
March 28, 2017
ATTEND
Extra Bolagsstämma 28 mars, 2017
28
March
2017
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting November 23, 2016
November 23, 2016
ATTEND
Extra Bolagsstämma 23 november, 2016
23
November
2016
NÄRVARA
2016 Annual General Meeting
June 14, 2016
ATTEND
Årsstämman 2016
14
June
2016
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting December 10, 2015
December 10, 2015
ATTEND
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015
10
December
2015
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting October 15, 2015
October 15, 2015
ATTEND
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015
15
October
2015
NÄRVARA
2015 Annual General Meeting
June 10, 2015
ATTEND
Årsstämman 2014
10
June
2015
NÄRVARA
2014 Annual General Meeting
November 4, 2014
ATTEND
Årsstämman 2014
4
November
2014
NÄRVARA

Articles of Association

The articles of association are only available in Swedish

Bolagsordning

Sdiptech (publ)
Org.nr 556672-4893
Antagen på årsstämma den 18 maj 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är bolagsutveckling, kommersialisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 st.

§ 6 Aktieslag

1. Aktieslag

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier.

Stamaktier av serie A och stamaktier av serie B kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar25 % av aktiekapitalet.

2. Rösträtt

Stamaktier av serie A medför 10 röster per aktie och stamaktier av serie B och preferensaktier medför 1 röst per aktie.

3. Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall

Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

4. Preferensakties rätt till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie (”Preferensutdelning”) ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning (”Årlig Preferensutdelning”) per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning ska Årlig Preferensutdelning vara 8 kronor per preferensaktie.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor.

Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen efteravstämningsdagen. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmänhelgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmänhelgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton ,julafton samt nyårsafton).

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt tillvinstutdelning.

5. Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

i.   Fram till den andra årsdagen av den förstaregistreringen av en emission av preferensaktier vid Bolagsverket (den ”Initiala Emissionen”), ett belopp motsvarande (i) 120 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

ii.   Från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 110 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 

iii.   Från och med den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen förutbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

6. Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande 120 kronor jämte (i) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

7. Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkterna 4–6 i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

8. Rättigheter vid nyemission etc.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- eller kvittningsemission, ska innehavare av aktier av visst slag äga företrädes rätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om stamaktier av både serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.

Endast stamaktieägare ska ha rätt till aktier som ges ut genom fondemissionen. Finns stamaktier av både serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma slag som de förut äger.

7 § Omvandlingsförbehåll

På begäran av innehavare till stamaktie av serie A och utan erläggande av ytterligare ersättning ska stamaktie av serie A konverteras till stamaktie av serie B. Begäran om konvertering ska framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier ska omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i aktieboken gjorts.

8 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter utan suppleanter.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses 1–2 revisor/-er med eller utan suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extrabolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor förestämman.

§ 11 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

12 § Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 13 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Val av en eller två justeringsmän.

4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.      Dagordningens godkännande.

6.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.      Beslut:

         a.   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

         b.   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

         c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9.      Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant.

10.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 jan - 31 dec.

§ 15 Särskilda majoritetskrav

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag ska det följande gälla.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende påverkar preferensaktiers rätt, (ii) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (iii) beslut om ändring av denna § 15, är giltigt endast om det biträtts av mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädda preferensaktierna, varvid preferensaktier som direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras av Serendipity Group AB (Rootberg) inte ska räknas in.

§ 16 Avstämningsförbehåll

Bolagetsaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479 )om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.