Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Governance
We continuously strive to live up to the requirements of the shareholders and other stakeholders regarding sound and effective corporate governance.
Bolagsstyrning
Vi strävar kontinuerligt efter att uppfylla aktieägarnas och andra intressenters krav när det gäller sund och effektiv företagsstyrning.
Corporate goverance reports
Sdiptech's Corporate Governance Reports have been prepared in compliance with the Swedish Code of Corporate Governance and the Swedish Annual Accounts Act and has been examined by the Company's auditors.
Bolagsstyrningsrapporter
Sdiptechs bolagsstyrningsrapporter upprättas i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och lagen om årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.
Sustainability reports
Sdiptech's Sustainability Reports include the highlights of our sustainability performance, as well as our view on Sdiptech's role in society and as an employer.
Hållbarhetsrapporter
Sdiptechs hållbarhetsrapporter inkluderar höjdpunkter i vårt hållbarhetsarbete, liksom vår syn på Sdiptechs roll i samhället och som arbetsgivare.
Code of conduct
The Sdiptech Code of Conduct describes the fundamental principles of our values and behavior. All employees are expected to adhere to the Code of Conduct when interacting with colleagues, customers, suppliers and shareholders.
uppförandekod
Sdiptechs uppförandekod beskriver de grundläggande principerna bakom våra värderingar och beteenden. Alla anställda förväntas följa uppförandekoden när de interagerar med kollegor, kunder, leverantörer och aktieägare.
Whistleblowing Guidelines
Sdiptech’s whistleblowing service offers a possibility to alert suspicions of misconduct in confidence.
Riktlinjer för visselblåsning
Sdiptechs visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter.

Authorized Public Accountant Anna Rosendal (born: 1975) is the auditor-in-charge. PWC was elected at the Annual General Meeting in May 2022 for the time until the end of the Annual General Meeting 2023.

Address
SE-113 97 Stockholm

Auktoriserad revisor Anna Rosendal (född: 1975) är ansvarig revisor. PWC valdes vid årsstämman i maj 2022, fram till och med årsstämman 2023.

Adress
113 97 Stockholm

The Nomination Committee makes proposals in such a way that the Annual General Meeting can pass resolutions.

The 2022 Annual General Meeting resolved to give the Chairman of the Board of Directors the assignment of contacting the largest shareholders by voting power as of 30 September 2022 and request them to appoint members, who would constitute the Nomination Committee. In accordance therewith, a Nomination Committee for the 2023 annual meeting has now been appointed, consisting of:

·       Saeid Esmaeilzadeh

·       Helen Fasth Gillstedt (representing Handelsbanken Fonder AB)

·       Caroline Sjösten (representing Swedbank Robur Fonder)

·       Jan Samuelson (Chairman of the Sdiptech Board of Directors)

The principal task of the Nomination Committee is to make proposals for directors, chairman and auditors, and to make proposals for the fees to be paid in such a way that the Annual General Meeting can pass a well-founded resolution.

Proposal for the AGM

The proposal of the Nomination Committee is published at the latest in connection with the notice for the Annual General Meeting and is also made available at the Company’s website. The mandate period of the Nomination Committee lasts until a new Nomination Committee has been appointed. No fees are payable for Nomination Committee work.

Shareholders’ Influence

Proposal to the Nomination Committee can be submitted by e-mail to: valberedningen@sdiptech.com or by mail to the company under address:

Nomination Committee
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden

Instruction for the Nomination Committee

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves on the following principles for appointing the Nomination Committee for the next Annual General Meeting.

The Nomination Committee shall consist of four members. The three, in terms of votes, largest shareholders/owner groups (the “Largest Shareholders”) as per 30 September the year prior to the next Annual General Meeting, according to the list of shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB or that in another way are proved to be one of the Largest Shareholders, are entitled to appoint one member each of the Nomination Committee. In addition, the Chairman of the Board of Directors shall be appointed as member of the Nomination Committee. The Chairman of the Board of Directors shall summon the Largest Shareholders by 25 October the year preceding the annual general meeting, at the latest. If any of these shareholders waive their right to appoint a member of the Nomination Committee, the next shareholder/owner groups in order of size shall be given the opportunity to appoint a member of the Nomination Committee.

The CEO or any other person from the senior management shall not be a member of the Nomination Committee. The Chairman of the Board of Directors shall summon the Nomination Committee’s first meeting.

The Chairman of the Board of Directors shall not be appointed Chairman of the Nomination Committee. The Nomination Committee’s term of office extends until a new Nomination Committee is appointed. The composition of the Nomination Committee shall be made public no later than six months before the annual general meeting.

If it becomes known that a shareholder that has appointed a member of the Nomination Committee, as a result of changes in said owner’s shareholdings or due to changes in other owners’ shareholdings, is no longer one of the Largest Shareholders, the committee member who was appointed by said shareholder shall, if the Nomination Committee so decides, resign and be replaced by a new member appointed by the shareholder who at the time is the largest registered shareholder that has not already appointed a member of the Nomination Committee.

If the registered ownership structure is otherwise significantly changed prior to the completion of the Nomination Committee’s work, the composition of the Nomination Committee shall, if the Nomination Committee so decides, be changed in accordance with the above stated principles.

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare, for the next annual general meeting, proposals in respect of number of directors of the Board of Directors, remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other directors of the Board of Directors and the auditors, respectively, remuneration, if any, for committee work, the composition of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, resolution regarding the Nomination Committee, chairman at the annual general meeting and election of auditors.

The Board of Directors shall have an appropriate composition with regard to the company's operations, development phase and conditions, characterized by versatility and breadth of the elected members' competence, experience and background. An even gender distribution should be sought.

The Company shall pay for reasonable costs that the Nomination Committee has considered to be necessary in order for the Nomination Committee to be able to complete its assignment.

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

Vid årsstämman 2022 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2022 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. I enlighet med detta har en valberedning inför årsmötet 2023 nu utsetts, bestående av:

·       Saeid Esmaeilzadeh

·       Helen Fasth Gillstedt (företrädare för Handelsbanken Fonder AB)

·       Caroline Sjösten (företrädare för Swedbank Robur Fonder)

·       Jan Samuelson (Styrelseordförande i Sdiptech)

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Förslag till stämman

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med en beskrivning av dess arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägares inflytande

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sverige

Instruktion till Valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i Bolaget per den 30 september året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 25 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

General Meetings

Stämmor

2023 Annual General Meeting
May 22, 2023
ATTEND
Årsstämman 2023
22
May
2023
NÄRVARA
2022 Annual General Meeting
May 18, 2022
ATTEND
Årsstämman 2022
18
May
2022
NÄRVARA
2021 Annual General Meeting
May 18, 2021
ATTEND
Årsstämman 2021
18
May
2021
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020
December 17, 2020
ATTEND
Extra Bolagsstämma 17 dec, 2020
17
December
2020
NÄRVARA
2020 Annual General Meeting
May 18, 2020
ATTEND
Årsstämman 2020
18
May
2020
NÄRVARA
2019 Annual General Meeting
May 13, 2019
ATTEND
Årsstämman 2019
13
May
2019
NÄRVARA
2018 Annual General Meeting
May 14, 2018
ATTEND
Årsstämman 2018
14
May
2018
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting March 5, 2018
March 5, 2018
ATTEND
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018
5
March
2018
NÄRVARA
2017 Annual General Meeting
June 20, 2017
ATTEND
Årsstämman 2017
20
June
2017
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting March 28, 2017
March 28, 2017
ATTEND
Extra Bolagsstämma 28 mars, 2017
28
March
2017
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting November 23, 2016
November 23, 2016
ATTEND
Extra Bolagsstämma 23 november, 2016
23
November
2016
NÄRVARA
2016 Annual General Meeting
June 14, 2016
ATTEND
Årsstämman 2016
14
June
2016
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting December 10, 2015
December 10, 2015
ATTEND
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015
10
December
2015
NÄRVARA
Extraordinary General Meeting October 15, 2015
October 15, 2015
ATTEND
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015
15
October
2015
NÄRVARA
2015 Annual General Meeting
June 10, 2015
ATTEND
Årsstämman 2014
10
June
2015
NÄRVARA
2014 Annual General Meeting
November 4, 2014
ATTEND
Årsstämman 2014
4
November
2014
NÄRVARA

Articles of Association

The articles of association are only available in Swedish

Bolagsordning

Sdiptech (publ)
Org.nr 556672-4893
Antagen på årsstämma den 18 maj 2021

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är bolagsutveckling, kommersialisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 st.

§ 6 Aktieslag

1. Aktieslag

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier.

Stamaktier av serie A och stamaktier av serie B kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar25 % av aktiekapitalet.

2. Rösträtt

Stamaktier av serie A medför 10 röster per aktie och stamaktier av serie B och preferensaktier medför 1 röst per aktie.

3. Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall

Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

4. Preferensakties rätt till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie (”Preferensutdelning”) ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning (”Årlig Preferensutdelning”) per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning ska Årlig Preferensutdelning vara 8 kronor per preferensaktie.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor.

Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen efteravstämningsdagen. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmänhelgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmänhelgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton ,julafton samt nyårsafton).

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt tillvinstutdelning.

5. Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

i.   Fram till den andra årsdagen av den förstaregistreringen av en emission av preferensaktier vid Bolagsverket (den ”Initiala Emissionen”), ett belopp motsvarande (i) 120 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

ii.   Från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 110 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 

iii.   Från och med den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen förutbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

6. Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande 120 kronor jämte (i) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

7. Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkterna 4–6 i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

8. Rättigheter vid nyemission etc.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- eller kvittningsemission, ska innehavare av aktier av visst slag äga företrädes rätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om stamaktier av både serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.

Endast stamaktieägare ska ha rätt till aktier som ges ut genom fondemissionen. Finns stamaktier av både serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma slag som de förut äger.

7 § Omvandlingsförbehåll

På begäran av innehavare till stamaktie av serie A och utan erläggande av ytterligare ersättning ska stamaktie av serie A konverteras till stamaktie av serie B. Begäran om konvertering ska framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier ska omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i aktieboken gjorts.

8 § Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter utan suppleanter.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses 1–2 revisor/-er med eller utan suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extrabolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor förestämman.

§ 11 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

12 § Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 13 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Val av en eller två justeringsmän.

4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.      Dagordningens godkännande.

6.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.      Beslut:

         a.   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

         b.   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

         c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9.      Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant.

10.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 jan - 31 dec.

§ 15 Särskilda majoritetskrav

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag ska det följande gälla.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende påverkar preferensaktiers rätt, (ii) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (iii) beslut om ändring av denna § 15, är giltigt endast om det biträtts av mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädda preferensaktierna, varvid preferensaktier som direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras av Serendipity Group AB (Rootberg) inte ska räknas in.

§ 16 Avstämningsförbehåll

Bolagetsaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479 )om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.