Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Business areas
Our business units provide solutions to critical challenges and needs of the infrastructure sector
Affärsområden
Våra affärsenheter erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.
Water & Energy

Clean water and and access to stable energy are two fundamental building blocks needed for a society to grow, prosper and evolve. Our constant strive for higher standards of living and increasing demand for energy and pure water continues to drive long-term demand for new solutions and innovations in this field.

In addition, the Water & Energy business area is characterized by a gradual introduction of stricter environmental and safety regulations as a result of an increasing interest in environmental- and welfare issues among consumers and politicians. This in turn is beneficial for the type of companies that are typical for Sdiptech, highly specialized, niche market companies that are able to turn this to their advantage.

Water & Sanitation

Neglected investments and increasing water scarcity characterize the water segment. Combine this with rising needs for water treatment and consumption across all geographies, and the demand for niche solutions are growing in the long-term. Sdiptech's companies offer niche products and services for wastewater treatment, water systems, and water purification.

Power & Energy

In the energy segment, there are good growth opportunities as a direct consequence of the power shortage impeding regional development in parts of Europe, as well as an effect of the increase in digitization, automation and electrification in society. In this segment, our companies offer niche products and services for power supply, electrical automation and temporary electricity.

Quick facts
 • Number of companies: 15
 • Acquisitions since 2019: 3
 • Net sales (2020): 616 MSEK
 • EBITA* (2020): 128 MSEK
Business units
Water & Energy

Rent vatten och tillgång till stabil energi är två grundläggande byggstenar som krävs för att ett samhälle ska växa, blomstra och utvecklas. Vår ständiga strävan efter högre levnadsstandard och ökande efterfrågan på energi och rent vatten fortsätter att skapa en långsiktig efterfråga på nya lösningar och innovationer inom området.

En av drivkrafterna för affärsområdet är det gradvisa införandet av strängare miljö- och säkerhetsbestämmelser, ett resultat av konsumenters och politikers ökade fokus på miljö- och välfärdsproblem. Detta i sin tur är fördelaktigt för många av Sdiptechs djupt specialiserade nischföretag som på olika vis gör denna utveckling möjlig.

Water & Sanitation

Vattensegmentet kännetecknas av tilltagande vattenbrist, ökande vattenkonsumtion och förnyade krav på vattenrening. Sdiptechs verksamheter erbjuder nischprodukter och tjänster för avloppsrening, vattensystem och vattenrening.

Power & Energy

Inom energisegmentet finns det utmärkta tillväxtmöjligheter som en direkt följd av kraftbristen som hindrar regional utveckling i delar av Europa. Tillväxten drivs också av den ständigt ökande digitalisering, automatisering och elektrifiering som pågår i samhället. Inom segmentet erbjuder Sdiptechs företag nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el.

KORT fakta
 • Antal dotterbolag: 15
 • Förvärv sedan 2019: 3
 • Omsättning (2020): 616 MSEK
 • EBITA* (2020): 128 MSEK
Affärsenheter
Special Infrastructure Solutions

The products and services within Special Infrastructure Solutions span a relatively broad range of niched infrastructure solutions. The common theme is more niched market segments within infrastructure, with favourable underlying growth, a low degree of cyclicality and a gradual introduction of stricter environmental, energy and safety regulations. The willingness among both public and private customers to invest in better and niched solutions creates a good market position for our companies providing Special Infrastructure Solutions.

Air & Climate Control

In the Air & Climate segment, our companies provide products and services to monitor and control indoor climate, air quality, and energy efficiency.

Safety & Security

In the Safety & Security segment our companies provide software technologies for secure communication and integrated security systems in both public and private environments.

Transportation

In the Transportation segment, our companies focus on digital technology for speed monitoring and infrastructure for air traffic communication.

Quick facts
 • Number of companies: 14
 • Acquisitions since 2019: 7
 • Net sales (2020): 705MSEK
 • EBITA* (2020): 192MSEK
Business units
Special Infrastructure Solutions

Produkter och tjänster i Special Infrastructure Solutions spänner över ett relativt brett spektrum av nischer. Det gemensamma temat är djupt nischade marknadssegment inom infrastruktur med gynnsam underliggande tillväxt, lågt konjunkturberoende och ett gradvis införande av strängare miljö-, energi- och säkerhetsbestämmelser. Villigheten hos både offentliga och privata kunder att investera i bättre och nischade lösningar skapar en bra marknadsposition för våra företag som levererar speciallösningar.

Air & Climate Control

Inom luft- och klimatsegmentet erbjuder våra företag produkter och tjänster för att övervaka och kontrollera inomhusklimat, luftkvalitet och energieffektivitet.

Safety & Security

Inom säkerhetssegmentet erbjuder våra företag mjukvara och teknik för säker kommunikation och integrerade säkerhetssystem i både offentliga och privata miljöer.

Transportation

Inom transportsegmentet erbjuder våra företag digital teknik för hastighetsövervakning och kritisk teknikinfrastruktur för flygtrafikkommunikation.

KORT fakta
 • Antal dotterbolag: 14
 • Förvärv sedan 2019: 7
 • Omsättning (2020): 705MSEK
 • EBITA* (2020): 192MSEK
Affärsenheter
Property Technical Services

The long-term underlying demand for our Property Technical Services is considered favourable. Populations and economies are being concentrated in metropolitan cities, creating a long-term need for renovation, modernisation, and new construction. Although variations in demand in individual markets can affect demand in specific sub-segments, they are simultaneously stabilised by customers being spread between several customer segments and geographies and by the offering including all stages in the lifecycle of a property.

Elevators

The main sub-segment within Property Technical Services is within the elevator industry. The business units within Property Technical Services offer specialized technical services for landlords, including modernisation, renovation, and maintenance of elevators. The business models are generally project-based and include associated aftermarket services and framework agreements.

Other

Other Property Technical Services include the renovation of roofs and installation of roof safety equipment, as well as shell completion and lightweight construction technology for new construction and renovation of properties.

Quick facts
 • Number of companies: 2
 • Divestment during 2021: 7
 • Net sales (2020): 767 MSEK
 • EBITA* (2020): 66 MSEK
Business units
Property Technical Services

Den långsiktiga underliggande efterfrågan på våra fastighetstekniska tjänster anses gynnsam. Befolkningar och ekonomier koncentreras i storstäder, vilket skapar ett långsiktigt behov av renovering, modernisering och nybyggnation.

Även om variationer i efterfrågan på enskilda marknader kan påverka efterfrågan i specifika undersegment, stabiliseras de samtidigt genom att kunder sprids mellan flera kundsegment och geografier och genom att våra erbjudanden inkluderar alla stadier i en fastighets livscykel.

Elevators

Huvudsegmentet inom Fastighetstekniska Lösningar är inom hissindustrin där affärsenheterna erbjuder specialiserade tekniska tjänster för hyresvärdar, inklusive modernisering, renovering och underhåll av hissar. Affärsmodellerna är generellt projektbaserade och inkluderar tillhörande eftermarknadstjänster och ramavtal.

Övrigt

Övriga fastighetstekniska lösningar inkluderar renovering av tak och installation av taksäkerhetsutrustning, liksom stomkomplettering och lätt byggteknik för nybyggnation och renovering av fastigheter.

KORT fakta
 • Antal dotterbolag: 2
 • Avyttringar under 2021: 7
 • Omsättning (2020): 767 MSEK
 • EBITA* (2020): 66 MSEK
Affärsenheter