Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Business areas
Our business units provide solutions to critical challenges and needs of the infrastructure sector
Affärsområden
Våra affärsenheter erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.
Resource Efficiency

The world's population has doubled in the last 50 years. At the same time, resource use has tripled and growth in the world economy creates unsustainable pressure on the earth's resources. This has created worldwide problems, such as climate change, water stress, lack of resources and losses in biodiversity.

Sdiptech has a natural role to contribute development by investing in and developing companies that on different ways contribute tomore sustainable, efficient and safe societies. In addition to Water & Sanitation and Power & Energy, we therefore have has chosen to add Bioeconomy and Waste Management to the business area.

Water & Sanitation

Neglected investments and increasing water scarcity characterize the water segment. Combine this with rising needs for water treatment and consumption across all geographies, and the demand for niche solutions are growing in the long-term. Sdiptech's companies offer niche products and services for wastewater treatment, water systems, and water purification.

Bioeconomy & Waste management

We must be able to manage the earth's resources to meet thesocietal challenges of the future. It consists of the parts of the economy thatwe use renewable biological resources, such as forests, crops, fish, animalsand microorganisms to produce food, materials and energy.

As both the population and the use of resources increase,so does the need for responsible waste management. Waste needs to be reduced by increasing resource efficiency, after which as much waste as possible needs to be come part of a cycle.

Power & Energy

In the energy segment, there are good growth opportunities as a direct consequence of the power shortage impeding regional development in parts of Europe, as well as an effect of the increase in digitization, automation and electrification in society. In this segment, our companies offer niche products and services for power supply, electrical automation and temporary electricity.

Quick facts
 • Number of business units: 18
 • Acquisitions since 2019: 6
 • Net Sales (2023) 650 MSEK
 • Adjusted EBITA (2023): 366 MSEK
Business units
Resource Efficiency

Världens befolkning har under de senaste 50 åren fördubblats. Samtidigt har resursanvändningen tredubblats och tillväxten i världsekonomin skapar ett ohållbart tryck på jordens resurser. Detta har skapat världsomspännande problem, såsom klimatförändringar, vattenstress, resursbrist och förluster i biologisk mångfald.

Sdiptech har en naturlig roll i att bidra till utvecklingen genom att investera i och utveckla bolag som på olika sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Utöver Water & Sanitation samt Power & Energy, har vi därför valt att addera ytterligare två segment inom affärsområdet: Bioeconomy och Waste Management.

Water & Sanitation

Vattensegmentet kännetecknas av tilltagande vattenbrist, ökande vattenkonsumtion och förnyade krav på vattenrening. Sdiptechs verksamheter erbjuder nischprodukter och tjänster för avloppsrening, vattensystem och vattenrening.

Bioeconomy & Waste management

Bioekonomi handlar i grunden om att vi måste kunna hantera jordens ändliga resurser för att klara framtidens samhällsutmaningar. Det består av de delar av ekonomin som använder förnybara biologiska resurser, så som skog, grödor, fisk, djur och mikroorganismer för att producera mat, material och energi.

När såväl befolkningen som resursanvändningen ökar, gör så även behovet för ansvarsfull avfallshantering. Först och främst behöver avfallet minskasgenom att öka resurseffektiviteten, därefter behöver så mycket avfall som möjligt bli en del av ett kretslopp.

Power & Energy

Inom energisegmentet finns det utmärkta tillväxtmöjligheter som en direkt följd av kraftbristen som hindrar regional utveckling i delar av Europa. Tillväxten drivs också av den ständigt ökande digitalisering, automatisering och elektrifiering som pågår i samhället. Inom segmentet erbjuder Sdiptechs företag nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el.

KORT fakta
 • Antal affärsenheter: 18
 • Förvärv sedan 2019: 6
 • Omsättning (2023): 1 650 MSEK
 • Justerad EBITA (2023): 366 MSEK
Affärsenheter
Special Infrastructure Solutions

The products and services within Special Infrastructure Solutions span a relatively broad range of niched infrastructure solutions. The common theme is more niched market segments within infrastructure, with favourable underlying growth, a low degree of cyclicality and a gradual introduction of stricter environmental, energy and safety regulations. The willingness among both public and private customers to invest in better and niched solutions creates a good market position for our companies providing Special Infrastructure Solutions.

During the first half of 2021, Sdiptech divested seven of the previous nine operations within Property Technical Services. As a result of the divestments within the business area, a reorganization has been made which has resulted in the remaining operations in the former segment Property Technical Services, as of the third quarter of 2021, being reported under Special Infrastructure Solutions. The two remaining units operate in frame completion and special elevators for customer-unique needs.

Air & Climate Control

In the Air & Climate segment, our companies provide products and services to monitor and control indoor climate, air quality, and energy efficiency.

Safety & Security

In the Safety & Security segment our companies provide software technologies for secure communication, fire safety and integrated security systems in both public and private environments.

Transportation & Logistic

In the Transportation segment, our companies focus on digital technology for speed monitoring and infrastructure for air traffic communication.

Quick facts
 • Number of business units: 21
 • Acquisitions since 2019: 15
 • Net sales (2023): 3,169 MSEK
 • EBITA* (2023): 623 MSEK
Business units
Special Infrastructure Solutions

Produkter och tjänster i Special Infrastructure Solutions spänner över ett relativt brett spektrum av nischer. Det gemensamma temat är djupt nischade marknadssegment inom infrastruktur med gynnsam underliggande tillväxt, lågt konjunkturberoende och ett gradvis införande av strängare miljö-, energi- och säkerhetsbestämmelser. Villigheten hos både offentliga och privata kunder att investera i bättre och nischade lösningar skapar en bra marknadsposition för våra företag som levererar speciallösningar.

Under första halvåret 2021 har Sdiptech avyttrat sju av de tidigare nio verksamheterna inom Property Technical Services. Som en följd av avyttringarna inom affärsområdet, har en omorganisering gjorts som resulterat i att den kvarstående verksamheten i det tidigare segmentet Property Technical Services, från och med det tredje kvartalet 2021, redovisas under Special Infrastructure Solutions. De två kvarvarande enheterna verkar inom stomkomplettering och specialhissar för kundunika behov.

Air & Climate Control

Inom luft- och klimatsegmentet erbjuder våra företag produkter och tjänster för att övervaka och kontrollera inomhusklimat, luftkvalitet och energieffektivitet.

Safety & Security

Inom säkerhetssegmentet erbjuder våra företag mjukvara och teknik för säker kommunikation, brandsäkerhet och integrerade säkerhetssystem i både offentliga och privata miljöer.

Transportation & Logistic

Inom transport- och logistiksegmentet erbjuder våra företag digital teknik för hastighetsövervakning och kritisk teknikinfrastruktur för flygtrafikkommunikation.

KORT fakta
 • Antal affärsenheter: 21
 • Förvärv sedan 2019: 15
 • Omsättning (2023): 3 169 MSEK
 • EBITA* (2023): 623 MSEK
Affärsenheter