Sdiptech's long-term sustainability goals

Sdiptech's business model for several years has been to acquire and develop leading niche companies with products and services that contribute to more sustainable, efficient and safe societies.

Our business philosophy is that companies with sustainable business models and few sustainability risks have better conditions for long-term profitability and growth, which is clarified in the company's Handbook for Responsible Investments.

To ensure Sdiptech's role as a responsible acquirer and owner, three approaches are used:

  • Exclusion (opt-out)
  • Inclusion (opt-in)
  • Influence (developing existing companies)

Sdiptech's sustainability goals have been developed according to the same methodology, with the company's materiality analysis as a base.

Sdiptechs långsiktiga hållbarhetsmål

Sdiptechs affärsmodell har under flera år varit att förvärva och utveckla ledande nischföretag med produkter och tjänster som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Vår affärsfilosofi är att företag med hållbara affärsmodeller och få hållbarhetsrisker har bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket tydliggörs i företagets Handbok för Ansvarsfulla Investeringar.

För att säkerställa Sdiptechs roll som ansvarig förvärvare och ägare används tre tillvägagångssätt:

  • Exkludera
  • Inkludera
  • Påverka (utveckling av befintliga bolag)

Sdiptechs hållbarhetsmål har utvecklats enligt samma metod, med företagets väsentlighetsanalys som bas.

Financial Sustainability

All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of UN Sustainable Development Goals.

Ekonomisk hållbarhet

Alla bolag Sdiptech förvärvar ska bidra till något eller några av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Environmental Sustainability

Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from its own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026).

Ekologisk hållbarhet

Sdiptech ska reducera sin koldioxidintensitet (CO2e/omsättning) från den egna verksamheten med 50% inom fem år (mellan 2021 och 2026).

Social Sustainability

By 2030, Sdiptech shall be gender equal (men and women represented in the range of 40–60%) in leading positions.

Social hållbarhet

Sdiptech ska senast 2030 uppnå en jämn könsfördelning (män och kvinnor representerade inom spannet 40–60%) i ledande positioner.

Governance

All companies within the Sdiptech Group must have incentives that are linked to sustainability-related goals.

BOLAGSSTYRNING 

Alla bolag inom Sdiptech-koncernen ska ha incitament som är kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

Financial sustainability

All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of the UN's global goals for sustainable development.

Sdiptech's investment philosophy is that companies with a sustainable business model and few sustainability risks have better conditions for long-term profitability and growth. Sdiptech invests in companies that contribute to more sustainable, efficient and/or safe societies. Our most important contributions to society are made through the products and services that our companies offer.

Status
Achieved

Focus areas to achieve the goal:

Ekonomisk hållbarhet

Alla bolag Sdiptech förvärvar ska bidra till något eller några av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Sdiptechs investeringsfilosofi är att företag med en hållbar affärsmodell och få hållbarhetsrisker har bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt. Sdiptech investerar i företag som bidrar till mer hållbara, effektiva och/eller säkra samhällen. Våra viktigaste bidrag till samhället görs genom de produkter och tjänster som våra företag erbjuder.

Status
Uppnått

Fokusområden för att uppnå målet:

Exclude
Opt out of companies involved in the production or distribution of any controversial products or services, such as weapons, fossil fuels, tobacco, alcohol, gambling, pornography or coal, read more about this in Sdiptech’s Handbook for Responsible Investments.
EXKLUDERA
Välj bort företag som är involverade i produktion eller distribution av kontroversiella produkter eller tjänster, som vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller kol, läs mer om detta i Sdiptechs Handbok för Ansvarsfulla Investeringar.
Include
Select companies that contribute to creating more sustainable, efficient or safe societies, without having a significant negative impact on any other sustainability challenge.
INKLUDERA
Välj in företag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva eller säkra samhällen utan att ha någon betydande negativ inverkan på någon annan hållbarhetsutmaning.
Control
Carry out sustainability analysis and mapping of any sustainability risks prior to each acquisition.
KontrolL
Genomföra hållbarhetsanalys och kartläggning av eventuella hållbarhetsrisker före varje förvärv.

Environmental sustainability

Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from its own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026).


Sdiptech's climate contribution is mainly from our business units. At the same time, it is important that we live as we learn and work with our influence. Therefore, we must increase our control and reduce our carbon footprint. The transition to a low-carbon economy includes increasing resource efficiency, reducing emissions and shifting the share of energy to renewables.

Status
In progress
Sdiptech has reduced its carbon intensity from scope 1 & 2 in comparable units by -13% from base year 2021.

Focus areas to achieve the goal:

Ekologisk hållbarhet

Sdiptech ska reducera sin koldioxidintensitet (CO2e/omsättning) från den egna verksamheten med 50% inom fem år (mellan 2021 och 2026).

Sdiptechs klimatbidrag sker i huvudsak från våra affärsenheter. Samtidigt är det viktigt att vi lever som vi lär och arbetar med vår påverkan. Därför ska vi öka vår kontroll och minska vårt  koldioxidavtryck. Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp innefattar att öka resurseffektiviteten, minska utsläppen och skifta andelen energi till förnybar.

Status
Pågående
Sdiptech har reducerat sin koldioxidintensitet från scope 1 & 2  i jämförbara enheter med -13% från basåret 2021.

Fokusområden för att uppnå målet:

100%
Electricity use
Renewable energy use at Sdiptech's head office and strive to achieve 100% renewable energy on all agreements signed by our business units.
Elanvändning
Förnybar energi på Sdiptechs huvudkontor samt sträva efter att uppnå 100% förnybar energi på alla elavtal som tecknats av Sdiptechs affärsenheter.
Scope 3
Indirect emissions
Include, evaluate and reduce more of the indirect emissions.
Indirekta utsläpp
Inkludera, utvärdera och minska de indirekta utsläppen.
100%
Electric Vehicle fleet
Strive for a fossil-free vehicle fleet.
Elektrisk fordonsflotta
Sträva efter en fossilfri fordonsflotta.

Social sustainability

By 2030, Sdiptech shall be gender equal (men and women represented in the range of 40–60%) in leading positions.


Sdiptech must offer all employees an inclusive work environment that is safe and healthy. We believe in taking advantage of each other's differences and work for an even gender distribution.

Status
In progress
Total 33% women in leading positions
33% women in Group Management
40% women on the Group board
44% of the business units have equal gender distribution in leading positions

Focus areas to reach the goal: 

Social hållbarhet

Sdiptech ska senast 2030 uppnå en jämn könsfördelning (män och kvinnor representerade inom spannet 40–60%) i ledande positioner.

Sdiptech ska erbjuda alla medarbetare en inkluderande arbetsmiljö som är säker och hälsosam. Vi tror på att tillvarata varandras olikheter och arbetar för en jämn könsfördelning.

Status
Pågående
Totalt 33 % kvinnor i ledande befattningar
33% kvinnor i koncernledningen
40% kvinnor i koncernstyrelsen
44% av affärsenheterna har jämn könsfördelning på ledande befattningar

Fokusområden för att uppnå målet:

Equality
Increase the proportion of women recruited to leading positions.
Jämställdhet
Öka andelen kvinnor som rekryteras till ledande positioner.
Diversity
Increase the proportion of people with an international background in leading positions.
Mångfald
Öka andelen personer med internationell bakgrund på ledande positioner inom Sdiptech-koncernen.
Look internally
Increase the proportion of internal recruitment of CEOs and other leading positions.
Internrekrytering
Öka andelen internrekrytering av  Sdiptechs VD:ar.
Zero vision
Ongoing control of health presence and zero vision of serious injuries or incidents in the workplace.
NOLLVISION
Löpande kontroll av frisknärvaro och  nollvision kring allvarliga skador eller incidenter på arbetsplatsen.

Governance

All companies within the Sdiptech Group must have incentives that are linked to sustainability-related goals.

Sdiptech strives to have responsible and transparent corporate governance that can ensure that our operations are managed in a sustainable, responsible and efficient manner, in order to realize strategies and create value for our stakeholders.

Status
In progress
All CEOs within the Sdiptech group, which has a so-called Short-Term Incentive Program, including Sdiptech’s management team, have incentives linked to sustainability-related goals.

Focus areas to achieve the goal:

Bolagsstyrning

Alla bolag inom Sdiptech-koncernen ska ha incitament som är kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

Sdiptech strävar efter att ha en ansvarsfull och transparant bolagsstyrning som kan säkerställa att våra verksamheter sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som  möjligt för att förverkliga strategier och skapa värde för våra intressenter.

Status
Pågående
Alla VD:ar inom Sdiptechkoncernen, som har ett sk Short-Term-Incentive Program, inklusive Sdiptechs ledningsgrupp, har incitament kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

Fokusområden för att uppnå målet:

100%
Code of conduct & compliance
Ensure that all new and existing employees undergo training on Sdiptech's business culture and sign the Code of Conduct.
Code of conduct & efterlevnad
Säkerställa att alla nya och befintliga medarbetare genomgår en utbildning om Sdiptechs affärskultur och signerar Uppförandekoden.
100%
Transparency
Increase the percentage of metrics and ESG data according to Nasdaq's ESG reporting to 100%.
TransparenS
Öka andelen mätetal och ESG-data enligt Nasdaqs ESG-rapportering till 100%.
20
Suppliers
Map and evaluate Sdiptech's 100 largest suppliers, plus all suppliers outside Europe.
leverantörer
Kartlägga och utvärdera Sdiptechs 100 största leverantörer, plus alla leverantörer utanför Europa.