Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
A home for entrepreneurs
With Sdiptech, your company can continue to develop with the added support of industry experts, analysts, and people dedicated to your success
Ett hem för entreprenörer
Med Sdiptech kan ditt företag fortsätta att utvecklas med extra stöd från branschexperter, analytiker och människor som är dedikerade till din framgång
Industrial focus
We do not know your business better than you, but we genuinely believe in, invest in, and focus on your industry. You will join a group where you can find industry colleagues and specialists, sharing their expertise and experience from running niche companies within the infrastructure segment.
Industriellt fokus
Vi kan inte ditt företag bättre än du, men vi tror verkligen på, investerar i och fokuserar på din bransch. Du kommer att bli en del av en grupp där du kan hitta branschkollegor och specialister för att dela deras expertis och erfarenhet från att driva nischföretag inom infrastrukturområdet.
Decentralized structure
To strengthen the individual niche and uniqueness of each business unit, we maintain a decentralised structure. In that way, each business unit develops and make decisions as close to the customer as possible.
Decentraliserad struktur
För att stärka varje dotterbolag, dess enskilda nisch och unika särdrag arbetar vi i en decentraliserad struktur. På så sätt kan varje affärsenhet utveckla sin affär och fatta beslut så nära kunden som möjligt.
Strategic support
With industry-specific knowledge and experience, our Business Area Managers can provide strategic support and help you to develop your niche further. At the same time, we can tailor the operational involvement to different needs and phases of development.
Strategiskt stöd
Med branschspecifik kunskap och erfarenhet kan våra affärsområdeschefer ge strategiskt stöd och hjälpa dig att utveckla din verksamhet ytterligare. Samtidigt kan vi anpassa det operativa stödet beroende på behov och faser i bolagets utveckling.
Medicvent: Ensuring succession

At Sdiptech, we believe in the entrepreneurial drive and ambition, and we understand the challenges of running your own business. Being a part of the Sdiptech family ensures that your company can thrive even through successions and ownership shifts.

A few key factors decided why my partner and I chose to entrust the future of Medicvent to Sdiptech: Being a part of a broader context helped us raise our sights and improve our offering, their willingness to support my succession have secured the future for Medicvent, and their strategy with local leadership have allowed us to remain faithful to ourselves and our renowned brand.
Read case
Medicvent: Att Säkerställa succession och fortlevnad

På Sdiptech tror vi på entreprenöriell drivkraft och ambition, och vi förstår utmaningarna med att driva eget företag. Att vara en del av Sdiptech-familjen säkerställer att ditt företag kan frodas även genom successioner och ägarförändringar.

Några viktiga faktorer avgjorde varför min partner och jag valde att lägga Medicvents framtid i Sdiptechs händer: Att vara en del av ett större sammanhang hjälpte oss att lyfta blicken och förbättra vårt erbjudande, deras vilja att stödja den nya VD:n har säkerställt framtiden för Medicvent, och deras strategi med lokalt ledarskap har gjort det möjligt för oss att förbli trogna mot oss själva och vårt välkända varumärke.
Läs case
PWS: Aiding a global expansion

A clear example of how Sdiptech's industry knowledge supports our companies is the ongoing global expansion of PWS and the compact ultrapure water-plants they invented and distributes. By renegotiating distribution agreements, developing a strategy, and supporting its execution, Sdiptech takes an active and supportive role to grow PWS.

There are three main reasons why I chose Sdiptech: They secure the company's growth globally, I get a proper return on my investments, and it places PWS in a group focusing on the infrastructure of the future, which is the right type of owner company for my "baby."
Read case
PWS: Strategiskt stöd vid global expansion

Ett tydligt exempel på hur Sdiptechs branschfokus stödjer våra företag är den pågående globala expansionen av PWS och de kompakta system för ultrarent vatten som de både uppfunnit och distribuerar. Genom att omförhandla distributionsavtal, utveckla en strategi och stödja dess genomförande tar Sdiptech en aktiv och stödjande roll för att växa PWS.

Det finns tre huvudskäl till varför jag valde Sdiptech: De säkerställer företagets globala tillväxt, jag får en bra avkastning på mina investeringar, och det placerar PWS i en grupp med fokus på framtidens infrastruktur, som är rätt typ av ägarföretag för min "älskling."

Läs case
Interested in knowing more?
Vill du veta mer?
Steven Gilsdorf
Head of acquisitions since 2018
Head of acquisitions sedan 2018
+46 (0) 708 96 95 55
steven.gilsdorf@sdiptech.com
Join us!
We are continuously looking for new entrepreneur-led companies to join the Sdiptech family. Are you based in Europe, offering niched infrastructure technology solutions and ready to take the next step with your business? Please get in touch, and we will let you know more about our offering!
Bli en del av Sdiptech!
Vi letar kontinuerligt efter nya entreprenörsledda företag att bli en del av Sdiptech-familjen. Är du baserad i Europa, erbjuder nischade lösningar inom infrastrukturteknologi och redo att ta nästa steg med ditt företag? Vänligen kontakta oss och låt oss berätta mer om vårt erbjudande!
Thank you! Your submission has been received!
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och hör av oss så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoppsan! Något gick fel – skicka mail via länken till vänster.