Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
An infrastructure technology group
We contribute to more sustainable, efficient and safe societies
En teknikkoncern med fokus på infrastruktur
Vi bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen
Watch Sdiptech’s Capital Markets Day here »
Titta på Sdiptechs kapitalmarknadsdag här »
No items found.
An infrastructure technology group
We provide specialized technology, solutions, and services to the expanding and more advanced infrastructures of modern society.
En teknikkoncern med fokus på infrastruktur
Vi tillhandahåller specialiserad teknik, lösningar och tjänster till våra samhällens växande och mer avancerade infrastruktur.
2 574
MSEK Turnover
LTM Q3 2021
MSEK Omsättning
RTM Q3 2021
17,7%
EBITA*-margin
LTM Q3 2021
EBITA*-marginal
RTM Q3 2021
1 629
Employees
Q3 2021
Anställda
Q3 2021
Infrastructure development is critical to the future growth of our societies
Infrastructure is vital for well-functioning societies. The infrastructure around us is, however, aging and driving large-scale renovation needs. As consumption levels continue to rise, infrastructure systems are operating close to peak utilization, and increasing demands for sustainable solutions accelerate this process.
We believe in a future built on more sustainable, efficient, and safe societies. To allow for our societies' future growth, it will be essential to make improvements and expand our infrastructure. Sdiptech's ambition is to take an active role in this transformation by acquiring and developing technology companies that offer solutions to critical needs in the infrastructure sector.
About Sdiptech
Utveckling av infrastruktur är kritiskt för fortsatt välfärd och tillväxt
Infrastruktur är avgörande för välfungerande samhällen. Vi omgärdas däremot av system och lösningar som är gamla vilket driver storskaliga renoveringsbehov. I takt med att våra konsumtionsnivåer fortsätter att stiga arbetar vår infrastruktur nära sin maxkapacitet och ökande krav på hållbara lösningar påskyndar behovet av renoveringar och uppgraderingar.
Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att möjliggöra framtida tillväxt i våra samhällen kommer det att vara nödvändigt att göra förbättringar och utvidga vår infrastruktur. Sdiptechs ambition är att ta en aktiv roll i denna omvandling genom att förvärva och utveckla teknologiföretag som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.
Om Sdiptech
Business Areas
Our business areas are selected for their particular importance to societal development and welfare. Each area consists of companies offering niched technologies, solutions and/or services to customers operating and developing the infrastructure sector.
Affärsområden
Våra affärsområden är utvalda för sin särskilda betydelse för välfärd och samhällsutveckling. Varje område består av företag som erbjuder nischade teknologier, lösningar och/eller tjänster till kunder som driver och utvecklar infrastruktursektorn.
Water & Energy
Read more
Water & Energy
Läs mer
Special Infrastructure Solutions
Read more
Special Infrastructure Solutions
Läs mer
Latest report
Interim Report Q3 2021
DOWNLOAD
October 26, 2021
Next event
Latest event
Year End Report 2021
Will be held Feb 10, 2022
Was held Feb 10, 2022
Will be published Feb 10, 2022
Was released Feb 10, 2022
Vote here
Senaste rapporten
Delårsrapport Q3 2021
LADDA NER
26
October
2021
Nästa händelse
Latest event
Bokslutskommuniké 2021
Kommer hållas
Hölls
Kommer publiceras
Släpptes
10
February
2022
Rösta här