Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
About Sdiptech
We are a technology group focused on infrastructure that acquires and develops companies, contributing to creating more sustainable, efficient and safer societies
Om Sdiptech
Vi är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen
Dynamics of our market
Marknadsdynamik
Aging and under-dimensioned assets

Well-functioning infrastructure is necessary for our societies and everyday lives. However, infrastructure in locations around the world is not getting any younger. Population growth, urbanization and climate change put further stress on the assets.

 • Aging infrastructure, a need to modernize a vast range of assets
 • Consumption, a need to increase capacity beyond current peak levels
 • Urbanization, a need to expand systems in complex urban areas

As a result, the infrastructure sector is deeply under-invested requiring broad investments to ensure some of the most essential parts of welfare such as clean water, healthy air, sustainable energy, and efficient transportation.

Åldrande och underdimensionerade tillgångar

Väl fungerande infrastruktur är nödvändig för våra samhällen och vår vardag. Infrastruktur i samhället är dock till stora delar föråldrad. Befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar innebär ytterligare påtryckningar på systemen.

 • Åldrande infrastruktur, ett behov av att modernisera ett stort antal tillgångar
 • Konsumtion, ett behov av att öka kapaciteten utöver dagens maxkapacitet
 • Urbanisering, ett behov av att utöka system i komplexa stadsområden

Som ett resultat är infrastruktursektorn djupt underinvesterad, och betydande investeringar krävs för att säkerställa några av de väsentliga delarna av välfärden, så som rent vatten, hälsosam luft, hållbar energi och effektiva transporter.


Neverending pace of technical development

Sdiptech has identified three distinct and timeless drivers of change that over generations have changed personal behaviours and attitudes, quality of living and how societies work.

 • Sustainability – a strive to improve the global climate as well as the local environments surrounding us
 • Efficiency – a strive towards increased convenience and everyday efficiency
 • Safety – a strive to improve personal safety and sense of security

Along with changing consumer behaviour, politicians adapt with updated laws and regulations, all of which are implemented as a flow of technical improvements to the infrastructure assets.

En hög teknisk utvecklingstakt som aldrig mattas av

Sdiptech har identifierat tre distinkta och tidlösa drivkrafter för förändringar som under generationer har påverkat samhällsutvecklingen.

 • Hållbarhet - strävan efter att förbättra det globala klimatet såväl som de lokala miljöerna runt oss
 • Effektivitet - en strävan mot ökad bekvämlighet och effektivitet i vardagen‍
 • Säkerhet - strävan efter att förbättra trygghet och personlig säkerhet


I takt med förändrade konsumentbeteenden anpassar sig politiker med uppdaterade lagar och regleringar. Dessa implementeras i vår infrastruktur vilket skapar ett ständigt flöde av tekniska förbättringar som utvecklas för vår infrastruktur.

Sdiptech in brief
Vision

We believe in a future built on more sustainable, efficient and safe societies. To achieve this, it is essential to expand and improve the infrastructures surrounding us. We intend to take an active role in this development by acquiring and developing leading niche companies that offer important solutions for well-functioning societies.

Business Concept

Sdiptech provides value to customers in the infrastructure sector by offering high-quality technologies, solutions, and services to both the public and private sectors, primarily in Europe.

Goal

Sdiptech’s overall goal is to create sustainable, long-term growth in value and to become a leading European provider of niched offerings in the infrastructure sector.

Business Areas

We have organized Sdiptech in business areas that we have identified as particularly important for societal development.

Our Business Areas
Sdiptech i korthet
Vision

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har för avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder viktiga lösningar för välfungerande samhällen.

Affärsidé

Sdiptech erbjuder högt värde till kunder inom infrastruktursektorn genom att tillhandahålla teknik, lösningar och tjänster av hög kvalitet till både den offentliga och privata sektorn, främst i Europa.

Mål

Sdiptechs övergripande mål är att skapa en hållbar, långsiktig värdetillväxt och att bli en ledande europeisk leverantör av nischade erbjudanden till infrastruktursektorn.

Affärsområden

Vi har organiserat Sdiptech efter affärsområden som vi identifierat som särskilt viktiga för samhällsutvecklingen.

Våra affärsområden
Business model
We concentrate on a set of infrastructure segments which in return builds specific market insight and technical know-how. Infrastructure know-how is an integral part of our business model for added value to our subsidiaries and in our acquisitions-related activities.
Affärsmodell
Vi fokuserar på specifika infrastruktursegment vilket bygger en detaljerad marknadsinblick och teknisk kunskap. Denna kunskap är en integrerad del av vår affärsmodell som skapar mervärde för våra dotterbolag och i vår förvärvsrelaterade verksamhet.
Decentralization
The Sdiptech Group is decentralized in independent subsidiaries so that business decisions are made closest to our customers. Relationships with customers take place in our subsidiaries, along with business decisions and product development.
DECENTRALISERING
Sdiptech-koncernen är decentraliserad i självständiga dotterbolag så att viktiga affärsbeslut fattas närmast våra kunder. Relationen till våra kunder sköts i våra dotterbolag, tillsammans med affärsbeslut och produktutveckling.
Acquisitions
We actively search for additional solutions in the infrastructure sector and acquire companies that expand our presence and offering in our target segments.
Förvärv
Vi söker aktivt efter ytterligare lösningar inom infrastruktursektorn och förvärvar företag som utökar vår närvaro och vårt erbjudande inom våra målsegment.
NICHE MARKet POSITIONs
The foundation for our value creation is in profitable market positions in growing segments. We believe that sustainable profitability comes from providing superior value to customers by specialization, along with a differentiated market position. Our subsidiaries can perform better than their competitors by offering something unique and different that can be maintained and protected over time.
Nichade marknadspositioner
Grunden för vårt värdeskapande ligger i lönsamma marknadspositioner i växande segment. Vi tror att hållbar lönsamhet kommer från att tillhandahålla högt värde till våra kunder genom specialisering och genom konkurrenskraftiga marknadspositioner. Våra dotterbolag kan prestera bättre än sina konkurrenter genom att erbjuda något unikt som de kan upprätthålla och skydda över tid.
Active Owner
The parent company is an active owner with a focus on each subsidiary to promote growth and improve profitability, as well as to ensure responsible and stable leadership in each subsidiary.
AKTIV ÄGARE
Moderbolaget är en aktiv ägare med ett fokus på varje dotterbolag att främja tillväxt och förbättra lönsamhet, samt att säkerställa ett ansvarsfullt och stabilt ledarskap i varje dotterbolag.
Principles for business development
Principer för affärsutveckling
Acquisitions
Förvärv

We actively search for additional solutions to critical needs in the infrastructure sector.

Process to identify companies

Sdiptech applies a well-proven identification process managed by our internal team. We map target segments and value chains to identify and evaluate companies on the basis of our acquisition criteria. We also identify interesting companies from our business unit and within our industry network.

Do you want to join Sdiptech?

For many founders who want to sell their company, Sdiptech offers an attractive option as our decentralized business model means that the companies are run independently within the framework of Sdiptech's management, and unique company characteristics are retained.

For companies in a generation shift, Sdiptech as an owner can ensure continued operations and development. For companies looking for the next stage in their development, Sdiptech's focus on the infrastructure sector provides added competence, best practice and network.

Vi söker aktivt efter ytterligare lösningar inom infrastruktursektorn.

Processen för att identifiera företag

Sdiptech tillämpar en väl beprövad sökprocess som hanteras av vårt interna team. Vi kartlägger målsegment och värdekedjor för att identifiera och utvärdera företag baserat på våra förvärvskriterier. Vi identifierar också spännande företag genom våra dotterbolag och inom vårt branschnätverk.

Vill du bli en del av Sdiptech?

För många grundare som vill sälja sitt företag erbjuder Sdiptech ett attraktivt alternativ eftersom vår decentraliserade affärsmodell innebär att företagen drivs vidare självständigt. Sdiptechs sätt att leda innebär att bolagen behåller sina unika egenskaper och särprägel.

För företag i ett generationsskifte kan Sdiptech som ägare säkerställa fortsatt drift och utveckling. För företag som letar efter nästa steg i sin utveckling ger Sdiptechs fokus på infrastruktursektorn tillgång till kompetens, erfarenhet och nätverk.

Acquisition criteria

 • Contributes to more sustainable, efficient or safe societies
 • European and entrepreneur-led business
 • Delivers solutions within the infrastructure sector
 • Market driven by lasting trends with low cyclical dependency​
 • Strong historic profit performance and stable cash flows​
 • Differentiated market position, with limited competition and low risk for disruption
 • Unique value proposition and robust business models
 • ​No critical dependencies on a few customers or suppliers
Being part of Sdiptech

Förvärvskriterier

 • Bidrar till mer hållbara, effektiva eller säkra samhällen
 • Europeiska och entreprenörsledda företag
 • Levererar lösningar inom infrastruktursektorn
 • Varaktiga trender med lågt konjunkturberoende driver marknaden
 • Stark historisk vinstutveckling och stabila kassaflöden
 • Differentierad marknadsposition, med begränsad konkurrens och låg risk för störningar
 • Unikt värdeerbjudande och robusta affärsmodeller
 • Inga kritiska beroenden av några få kunder eller leverantörer
Bli en del av Sdiptech
Main markets
Sdiptech’s presence and acquisition-activity is primarily in the Nordics and the UK. Acquisition targets are also actively sought out in Italy and the Benelux countries. Common for these geographies are favorable characteristics for a long-term demand:
Huvudmarknader
Sdiptechs målmarknader för förvärv är i huvudsak Norden och Storbritannien. Förvärvsmål söks också aktivt i Italien och Beneluxländerna. Typiskt för dessa geografier är gemensamma drag som tillsammans ger en långsiktig efterfrågan:
 • A tradition of technical entrepreneurship and a broad base of niched businesses
 • A strong domestic market for infrastructure and inherited national barriers
 • A mix of old and new infrastructure systems creating complexities to address
 • High degree of regulative compliance driving continuous changes into the sector
 • En tradition av tekniskt entreprenörskap och en bred bas av nischade företag
 • En aktiv inhemsk marknad för infrastruktur
 • En blandning av gamla och nya infrastruktursystem komplexa att hantera
 • En hög grad av reglering som driver kontinuerliga förändringar i sektorn
The Nordics
Sdiptech is founded and based in Sweden, with the HQ located in Stockholm. Since the start, Sweden has been the primary market for our operations. We have approx. 20 business units based in the Nordics.
Norden
Sdiptech är grundat och baserat i Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Sedan starten har Sverige varit den främsta marknaden för vår verksamhet. Vi har cirka 20 affärsenheter som är baserade i Norden.
The UK
The UK is our main growth market in terms of identifying new businesses to acquire. We have approx. 15 business units based in the UK.
Storbritannien
Storbritannien är vår viktigaste tillväxtmarknad när det gäller att identifiera nya företag att förvärva. Vi har cirka 15 affärsenheter som är baserade i Storbritannien.
Team in parent company
Teamet på huvudkontoret
Amanda Berninger
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Anders Mattson
Head of Special Infrastructure Solutions since 2018
Head of Special Infrastructure Solutions sedan 2018
Astrid Karlefors
Sustainability Analyst
Sustainability Analyst
Bengt Lejdström
CEO
CEO
Erik Hedenryd
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Federico Consolini
Business Developer
Business Developer
Fredrik Navjord
Head of Resource Efficiency since 2017
Head of Resource Efficiency sedan 2017
Gabriele Tipaldi
M&A Director Italy
M&A Director Italy
Joakim Viström
M&A Manager
M&A Manager
Johan Lahiri
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Josef Tegbaru
M&A Analyst
M&A Analyst
Lovisa Wengblad
M&A Analyst
M&A Analyst
Malin Jansson
Accounting Manager
Accounting Manager
Marina Vatagina
Business Controller
Business Controller
Mia Nikou
Business Developer Manager Nordic, UK, Netherlands
Business Developer Manager Nordic, UK, Netherlands
My Lundberg
Head of Sustainability & IR since 2020
Head of Sustainability & IR sedan 2020
Peter Stegersjö
M&A Operations Director
M&A Operations Director
Roger Wood
M&A Director UK
M&A Director UK
Sara Ekeberg Jansson
Accounting Manager
Accounting Manager
Sarah Ström
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Sofia Strömstedt
Group Controller
Group Controller
Steven Gilsdorf
Head of acquisitions since 2018
Head of acquisitions sedan 2018
Susanna Zethelius
CFO 2024
CFO 2024