Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sdiptech in Society

Today's investments decide tomorrow's emissions.

Sdiptech i Samhället

Dagens investeringar avgör morgondagens utsläpp.

Environmental and climate impact

Miljö- och klimatpåverkan

The investments that are made today affect how much greenhouse gases we will emit in the future. As an investor, we play an important role in reducing greenhouse gas emissions. Sdiptech’s climate contributions and impacts mainly occur in our business units. Therefore, our investments must follow an investment philosophy that aims to be a driving force in the shift towards more climate-smart societies.

In 2019, we began the work on calculating the Group's greenhouse gas emissions in accordance with the Greenhouse Gas Protocol. Sdiptech’s environmental impact is mainly connected to transportation of products, business travel and energy consumption.

We continually work to reduce the environmental impact and strive for high efficiency when it comes to energy and natural resources, promote systems for reuse and recycling of materials and energy, as well as prevent and limit environmental pollution.

De investeringar som görs idag påverkar hur mycket växthusgaser som släpps ut i framtiden. Som investerare spelar vi en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser. Sdiptechs såväl klimatbidrag som påverkan sker i huvudsak i våra affärsenheter. Därför ska våra investeringar följa investeringsfilosofi som syftar till att vara en drivande kraft i omställningen mot mer klimatsmarta infrastrukturer och samhällen.

År 2019 inledde vi arbetet med att beräkna koncernens utsläpp av växthusgaser i enlighet med

GHG-protokollet. Sdiptechs påverkan på miljön uppstår huvudsakligen i samband med transporter av produkter, tjänsteresor samt energiförbrukning.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan och strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, främjar system för återanvändning och återvinning av material och energi, samt förebygger och begränsar förorening av miljön.

Environmental sustainability

Sdiptech shall reduce its carbon dioxide intensity (CO2e/turnover) from its own operations by 50% within five years (between 2021 and 2026).


Sdiptech's climate contribution is mainly from our business units. At the same time, it is important that we live as we learn and work with our influence. Therefore, we must increase our control and reduce our carbon footprint. The transition to a low-carbon economy includes increasing resource efficiency, reducing emissions and shifting the share of energy to renewables.

Status
In progress
Sdiptech has reduced its carbon intensity from scope 1 & 2 in 2022 in comparable units by 6.9%

Focus areas to achieve the goal:

Ekologisk hållbarhet

Sdiptech ska reducera sin koldioxidintensitet (CO2e/omsättning) från den egna verksamheten med 50% inom fem år (mellan 2021 och 2026).

Sdiptechs klimatbidrag sker i huvudsak från våra affärsenheter. Samtidigt är det viktigt att vi lever som vi lär och arbetar med vår påverkan. Därför ska vi öka vår kontroll och minska vårt  koldioxidavtryck. Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp innefattar att öka resurseffektiviteten, minska utsläppen och skifta andelen energi till förnybar.

Status
Pågående
Sdiptech har reducerat sin koldioxidintensitet från scope 1 & 2 under 2022 i jämförbara enheter* med -6,9 procent

Fokusområden för att uppnå målet:

100%
Electricity use
Renewable energy use at Sdiptech's head office and strive to achieve 100% renewable energy on all agreements signed by our business units.
Elanvändning
Förnybar energi på Sdiptechs huvudkontor samt sträva efter att uppnå 100% förnybar energi på alla elavtal som tecknats av Sdiptechs affärsenheter.
Scope 3
Indirect emissions
Include, evaluate and reduce more of the indirect emissions.
Indirekta utsläpp
Inkludera, utvärdera och minska de indirekta utsläppen.
100%
Electric Vehicle fleet
Strive for a fossil-free vehicle fleet.
Elektrisk fordonsflotta
Sträva efter en fossilfri fordonsflotta.
2021
2020

CO2e Tonnes/MSEK sales

1.77
2.11
Proportion renewable energy
38%
35%
Proportion of Sdiptech's vehicle fleet operating on renewable energy fuel
9%
8%
2021
2020

CO2e ton/MSEK försäljning

1,77
2,11
Energiförbrukning Mwh/mkr omsättning
-
4,15
Andel förnybar energi
38%
35%
Andel av Sdiptechs fordonsflotta på förnybart drivmedel
9%
8%

Carbon dioxide emissions

Sdiptech’s carbon footprint mainly consists of carbon emissions, which we believe to be the largest negative environmental impact from our operations. In addition to emissions related to the internal use of fossil fuels and electricity, emissions of carbon dioxide are also generated by various modes of transport, such as transport of materials and products and passenger transport.

Sdiptech's CO2e emissions, tonnes

2021
2020
Scope 1
3,598
2,084
Scope 2
820
2,224
Scope 3*
393
93

Sustainability in the supply chain

We work with a large number of global suppliers' products and solutions. Some purchases are made from non-Nordic suppliers in Europe and Asia, among others, which can lead to sustainability risks. However, we have long-term relationships and close cooperations with our supplier, which gives us ability for dialogue and risk prevention. According to our decentralised model, it is up to each business unit to make sure that their suppliers follow our Code of Conduct. In addition, we are mapping our suppliers every year.

Koldioxidutsläpp

Sdiptechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av utsläpp av koldioxid vilket vi anser utgöra den största negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Förutom utsläpp relaterade till intern användning av fossila bränslen och el, genereras även utsläpp av koldioxid från olika typer av transporter, såsom transporter av material och produkter samt persontransporter.

Sdiptechs CO2e-utsläpp, ton

2021
2020
Scope 1
3 598
2 084
Scope 2
820
2 224
Scope 3*
393
93

Hållbarhet i leverantörskedjan

Vi arbetar med ett stort antal globala leverantörers produkter och lösningar. Flera inköp sker från utomnordiska leverantörer i bland annat Europa och Asien, vilket kan medföra hållbarhetsrisker. Våra leverantörsrelationer är dock ofta långa och präglade av nära samarbete, vilket ger oss bra förutsättningartill dialog och riskförebyggande. Enligt vårt decentraliserade modell är det upp till varje affärsenhet att kontrollera så att deras leverantörer följer vår uppförandekod. Därtill kartlägger vi våra leverantörer årligen.

Generating financial value

Financial stability and strength are basic requirements for investing in sustainable business development. The accumulated expertise and experience in acquisitions, international expansion and management of creative teams has laid the foundation for the Group's decentralised management philosophy, which aims to inspire creativity and stimulate growth. Working towards our ESG goals can also be financially value-creating by attracting talents, building equal teams, reducing costs through resource efficiency, attracting more customers and stimulating innovation.

Ekonomiskt värdeskapande

Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att kunna investera i hållbar affärsutveckling. Den ackumulerade kompetensen och erfarenheten inom förvärv, internationell expansion och hanterandet av kreativa team har lagt grunden för koncernens decentraliserade ledningsfilosofi, som syftar till att inspirera kreativitet samt stimulera tillväxten. Arbetet mot våra ESG-mål kan också vara ekonomiskt värdeskapande genom att attrahera talanger, bygga jämställda team, sänka kostnader genom resurseffektivitet, attrahera fler kunder och stimulera innovation.

Responsible investments

Ansvarsfulla investeringar

Our investment philosophy is that companies with a sustainable business model and few sustainability risks have better potential for long-term profitability and growth. To make sure that our investments remain responsible, we include sustainability criteria in the selection process for acquisitions.

In our work to establish our selection criteria, we have been in dialogue with different interest groups and non-governmental organisations working within, for example, environmental, social sustainability and peace issues. Based on these dialogues, we have identified a number of sectors, where we do not see any long-term sustainability or societal benefit, in which we actively refrain from investing in.

To ensure our role as responsible owners and that the investments we make are sustainable, we use three approaches: exclude, include and influence. Read more about Sdiptech's criteria and approach to responsible investing here.

Vår investeringsfilosofi är att företag med en hållbar affärsmodell och få hållbarhetsrisker har bättre potential för långsiktig lönsamhet och tillväxt. För att säkerställa att våra investeringar förblir ansvarsfulla inkluderar vi hållbarhetskriterier i urvalsprocessen för förvärv.

I vårt arbete med att fastställa våra urvalskriterier har vi varit i dialog med olika intressegrupper- och organisationer som arbetar inom till exempel miljö, social hållbarhet och fredsfrågor. Baserat på dessa dialoger har vi identifierat ett antal sektorer där vi inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta, vilka vi aktivt avstår från att investera i.

För att säkerställa vår roll som ansvariga ägare och att de investeringar vi gör är hållbart använder vi tre metoder: exkludera, inkludera och påverka. Läs mer om Sdiptechs kriterier och tillvägagångssätt för ansvarsfulla investeringar här.

Target

All companies acquired by Sdiptech must contribute to one or more of the UN Sustainable Development Goals.


See Sdiptech's Handbook for Responsible Investment here.

mål

Alla bolag Sdiptech förvärvar ska bidra till något eller några av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Se Sdiptechs handbok för ansvarsfulla investeringar här.

Sustainable Development Goals

The United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG) has established a framework for the most important issues in society that we collectively must address until 2030. Infrastructure has a natural role in several of these issues. All of the companies that Sdiptech has acquired since 2017 contribute to at least one SDG.

Sustainable Development Goals

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) har skapat ett ramverk för de viktigaste frågorna i samhället som vi tillsammans måste ta itu med fram till 2030. Infrastruktur har en naturlig roll i flera av dessa frågor. Samtliga av de bolag som Sdiptech har förvärvat sedan 2017 bidrar till minst ett SDG.

Agrosistemi Srl
Alerter Group Ltd
Auger Site Investigations Ltd
CERTUS Automation
Centralbyggarna Sverige AB
Centralmontage i Nyköping AB
Cryptify AB
E-l-m Kragelund A/S
EuroTech Sire System AB
Frigotech AB
GAH (Refrigeration) Ltd
HeatWork AS
HillTip Ab Oy
Hydrostandard Mätteknik Nordic AB
IDE Systems Ltd
JR Industries Ltd
KSS Klimat & Styrsystem AB
Kemi-tech AsP
Mecno Service S.r.l.
Medicvent AB
Multitech Site Services Ltd
Optyma Security Systems Ltd
Patol Ltd
Polyproject Environment AB
Pure Water Scandinavia AB
RedSpeed International Ltd
Resource Data Management Ltd
Rogaland Industri Automasjon AS
Rolec Services Ltd
Storadio Aero AB
Tel UK
Thors Trading AB
Topas Vatten AB
Unipower AB
Water Treatment Products Ltd
WaterTech AB

Community involvement

Samhällsengagemang

Members in UN's Global Compact

Sdiptech has signed the UN Sustainability Initiative Global Compact. We hereby commit ourselves to actively work with the Global Compact's ten principles for sustainable development in the four areas of human rights, working conditions, the environment and corruption.

With over 9,500 companies as signatories in more than 160 countries, the UN Global Compact is the world's largest strategic initiatives for companies in the field of sustainability. The initiative was launched in 1999 and calls on companies to take global responsibility and align their strategies and activities with the 10 principles. The principles are based on the UN Declaration of Human Rights, the ILO's fundamental conventions on human rights in working life, the Rio Declaration and the UN Convention against Corruption.

Once a year, Sdiptech will issue a status report on how we conduct our business in accordance with the 10 principles. Read more about the UN Global Compact and the ten principles at www.unglobalcompact.org.

Medlemmar i FN:s Global Compact

Sdiptech har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder vi oss att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiska initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

En gång om året kommer Sdiptech att utfärda en statusrapport gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna. Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.