Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Reports & Presentations
Rapporter & Presentationer

Financial Reports

The Company’s annual and quarterly reports are provided below. Please don’t hesitate to contact us if you have any questions: info@sdiptech.com

Adjusted EBITA is used in Sdiptech’s financial reports. Adjusted EBITA consists of EBITA before acquisition costs and before revaluations of conditional purchase considerations. The purpose of adjusted EBITA is to clarify development in the Group’s operating profit. Due to the irregular nature of when acquisition expenses arise and are booked, adjusted EBITA shows more clearly the underlying operational development of the business. Revaluation of liabilities for conditional purchase considerations is excluded to clarify the profit development in the operations.

Finansiella Rapporter

Bolagets årsredovisningar och kvartalsrapporter återfinns nedan. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor: info@sdiptech.com

Nyckeltalet justerad EBITA används i Sdiptechs finansiella rapporter. Justerad EBITA utgörs av EBITA före förvärvskostnader, samt före omvärderingar av villkorade köpeskillingar. Syftet med justerad EBITA är att tydliggöra koncernens operativa resultatutveckling. På grund av oregelbundenhet i när förvärvskostnader uppstår och bokas, visar justerad EBITA tydligare den underliggande operativa utvecklingen i verksamheten. Även omvärdering av skulder avseende villkorade köpeskillingar exkluderas för att tydliggöra den operativa resultatutvecklingen.