Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Board of Directors
Styrelse
Jan Samuelson
Executive Chairman
Holdings in Sdiptech
236,000 Class B shares and 90,000 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Jan Samuelson has a solid experience from building medium-sized companies in a number of different industries, and have been active at all levels from operations to the role of active owner. Jan currently holds a number of board appointments, for example as chairman of the board for the recently listed Resurs Holding AB and Stillfront Group AB. Jan formerly worked as Senior Partner at Accent Equity Partners and before that as Senior Vice President at EF Education. Jan has a M.Sc. in Economics from Stockholm School of Economics as well as a Master of Law.

Born in 1963
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseordörande
Innehav i Sdiptech
236 000 B-aktier och 90 000 köpoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Jan Samuelsson har en gedigen erfarenhet av att bygga medelstora bolag i ett flertal olika branscher, och har varit verksam på samtliga nivåer från det operativa till rollen som aktiv ägare. Jan innehar idag ett antal styrelseuppdrag, däribland som ordförande för Resurs Holding AB och Stillfront Group AB. Jan arbetade tidigare som Senior Partner på Accent Equity Partners och var innan dess Senior Vice President på EF Education. Jan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en juristexamen.

Född 1963
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Ashkan Pouya
Board member
Holdings in Sdiptech
1,000,000 Class A shares and 5,435,000 Class B shares
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Ashkan Pouya is an experienced serial entrepreneur who has been involved in starting several research-based companies in both executive and non-executive positions and was previously Director of Innovation at Lund University. Ashkan has a background in Business Administration, studying at Uppsala University, Queen’s University and the WHU-Otto Besheim School of Management in Germany. Furthermore, Ashkan has had a successful career as an elite athlete, becoming the World Champion in Combat Jujitsu in 2000.

Born in 1976
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseledamot
Innehav i Sdiptech
1 000 000 A-aktier och 5 435 000 B-aktier
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör som har medverkat till uppstarten av flera forskningsbaserade företag, både i ledande positioner och som non-executive, och han var tidigare innovationsdirektör vid Lunds universitet. Ashkan har en bakgrund i företagsekonomi genom studier vid Uppsala universitet, Queen’s University och WHU-Otto Besheim School of Managemen i Tyskland. Ashkan har därtill haft en framgångsrik karriär som elitidrottare och blev världsmästare i Combat Jujitsu 2000.

Född 1976
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Johnny Alvarsson
Board member
Holdings in Sdiptech
18,200 Class B shares and 18,000 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Johnny Alvarsson has had several executive positions in both industrial and technological companies. Johnny was previously CEO of Indutrade, CEO of Elektronikgruppen and CEO at Zeteco AB, and has held several managerial positions at Ericsson prior to that. He is currently active as a member of the board for Instalco, Beijer Alma and VBG and serves as the chairman of the board for FM Mattsson Mora. Johnny has a M.Sc. in Engineering frrom Linköping University.

Born in 1950
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseledamot
Innehav i Sdiptech
18 200 B-aktier och 18 000 köpoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Johnny Alvarsson har haft ledande positioner i bolag verksamma inom både industri och teknik. Han är sedan 2004 VD för Indutrade. Johnny har tidigare varit VD för Indutrade, Elektronikgruppen samt Zeteco AB, och har dessförinnan haft flertalet ledande positioner inom Ericsson. Han är för närvarande styrelseledamot för Instalco, Beijer Alma och VBG, samt är även styrelseordförande för FM Mattsson Mora. Johnny har en civilingenjörsexamen från Linköping Universitet.

Född 1950
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Markus Sjöholm
Board member
Holdings in Sdiptech
15,000 Class B shares
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Markus Sjöholm has 21 years of experience from Nordic private equity. as Managing Partner at CapMan Buyout. He is currently chairman of the board of the Finnish companies Lahti Precision Oy and Esperi Care Group Oy as well as a board member of Fortaco Group Oy. Through his company Actone Ab, he provides services for mainly private equity-owned companies, with a focus on value creation through active ownership. He holds a Master of Business Administration degree from Economics Master from Hanken Swedish School of Economics in Helsinki and a law degree from the University of Helsinki.

Born in 1971
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseledamot
Innehav i Sdiptech
15 000 B-aktier
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Markus Sjöholm har 21 års erfarenhet från nordiskprivate equity, bl.a. som Managing Partner på CapMan Buyout. Han är förnärvarande styrelseordförande för de finska bolagen Lahti Precision Oy och Esperi Care Group Oy samt styrelsemedlem i Fortaco Group Oy. Han tillhandahåller via sitt bolag Actone Ab tjänster för främst private equity-ägda bolag, med fokus på värdeskapande genom aktivt ägande. Han har en civilekonomexamen från ekonomie magister från Hanken svenska handelshögskolan i Helsingfors samt en juristexamen från Helsingfors universitet.

Född 1971
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Birgitta Henriksson
Board member
Holdings in Sdiptech
4,600 Class B shares
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Birgitta Henriksson is a partner in Brunswick Group and a board member of Stillfront Group AB. Birgitta works as an advisor to boards and management regarding matters such as strategic media positioning and capital market issues. She has been Head of Investor Relations and Corporate Communications at D. Carnegie & Co AB and, among other things, worked with valuation issues in connection with company acquisitions at Carnegie Investment Bank. Birgitta holds a degree in business administration from Uppsala and Stockholm University.

Born in 1963
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseledamot
Innehav i Sdiptech
4 600 B-aktier
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Birgitta Henriksson är partner i Brunswick Group och styrelseledamot i Stillfront Group AB. Birgitta arbetar som rådgivare till styrelser och ledningar i frågor som strategisk mediepositionering och kapitalmarknadsfrågor. Hon har varit chef för Investor Relations och Corporate Communications på D. Carnegie & Co AB och har bland annat arbetat med värderingsfrågor i samband med företagsförvärv på Carnegie Investment Bank. Birgitta har en examen i företagsekonomi från Uppsala och Stockholms universitet.

Född 1963
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Urban Doverholt
Board member
Holdings in Sdiptech
None
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Urban Doverholt has a solid experience from IT and industrial groups. Urban is Chairman of the Board of SEM Group and Vice Chairman of Säkerhetsbranschen, and board member of Infobric and Stöldskyddsförenignen. He is former CEO of ASSA AB, Certego, Enlight and EDB BusinessPartner. Urban holds a Master of Science degree from the Royal Institute of Technology in Stockholm and further education at IMD Lausanne, Switzerland.

Born in 1961
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: Yes
Independent in relation to Sdiptech and its senior executives: No
Independent in relation to major shareholders: Yes
Independent in relation to major shareholders: No
Styrelseledamot
Innehav i Sdiptech
0 aktier
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Urban Doverholt har gedigen erfarenhet av IT- och industriföretag. Urban är styrelseordförande i SEM Group, vice ordförande i Säkerhetsbranschen samt styrelsemedlem i Infobric och Stöldskyddsföreningen. Han var tidigare bl.a. VD för ASSA AB, Certego, Enlight och EDB BusinessPartner. Urban har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och vidareutbildning vid IMD Lausanne, Schweiz.

Född 1961
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Management
Ledningsgrupp
Jakob Holm
CEO since 2015
Holdings in Sdiptech
258,749 Class B shares (through Currussel AB), 1,040 Preference shares and 189,000 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Jakob Holm has broad experience in developing companies to growth and profitability within a wide range of industries. As a Senior Advisor he has worked with owners and management teams in large international enterprises as well as SMEs. He founded the management consulting firm Axholmen in 2006 and prior to that worked at General Electric and Accenture. Jakob joined Serendipity Innovations in August 2014. He has a M.Sc. in Systems Engineering at KTH Royal Institute of Technology.

Born in 1971
VD sedan 2015
Innehav i Sdiptech
258 749 Klass B-aktier (genom Currussel AB), 1 040 preferensaktier och 189 000 teckningsoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Jakob Holm har lång erfarenhet av bolagsutveckling inom en rad olika branscher. Som senior rådgivare har han arbetat med ägare och ledningsgrupper i stora internationella bolag såväl som SMEs. Han grundade managementkonsultföretaget Axholmen 2006 och dessförinnan arbetade han på General Electric och Accenture. Jakob anslöt till Serendipity Innovations i augusti 2014. Han har en civilingenjörsexamen i systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Född 1971
Bengt Lejdström
CFO since 2018
Holdings in Sdiptech
45,200 Class B shares, 2,500 Preference shares and 68,400 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Bengt Lejdström has a comprehensive financial competence from listed companies and has earlier held the position as CFO at Lagercrantz Group, Interim Justitia, and Acando. He has also worked as a management consultant, and has experience from running his own business. Bengt has a M.Sc. in Business Economics from Stockholm School of Economics.

Born in 1962
CFO sedan 2018
Innehav i Sdiptech
45 200 Klass B-aktier, 2 500 preferensaktier och 68 400 teckningsoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Bengt Lejdström har gedigen finansiell kompetens från börsnoterade företag och förvärvsintensiva internationella koncerner och har bland annat varit CFO för på Lagercrantz Group, Intrum Justitia och Acando. Han har även varit verksam som managementkonsult och drivit egna verksamheter. Bengt har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Född 1962
Fredrik Sederholm
Business Area Manager since 2017
Holdings in Sdiptech
82,222 Class B shares and 68,400 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Fredrik Sederholm has a Master of Science in Business economics from Stockholm University and a background in business development. His previous experience include acting as CEO of several companies within the installation industry.

Born in 1957
Affärsområdeschef sedan 2017
Innehav i Sdiptech
82 222 Klass B-aktier och 68 400 teckningsoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Fredrik Sederholm har en lång erfarenhet av ledarskap och strategisk bolagsstyrning. Han har innehaft VD-roller från ett flertal bolag inom installationssektorn. Han har innehaft exekutiva roller i bolag som Assemblin, Caverion, Otis & ManKan hiss. Fredrik har en civilekonomexamen från Stockholm Universitet.

Född 1957
Fredrik Navjord
Business Area Manager since 2017
Holdings in Sdiptech
18,345 Class B shares and 52,500 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Fredrik Navjord has a Master of Science from Chalmers University and a background in finance and business development. He has acted as Investment manager in a large company within the transport and infrastructure industry and Managing director of a company focused on automation-, electronics and telecommunications industries.

Born in 1980
Affärsområdeschef sedan 2017
Innehav i Sdiptech
18 345 Klass B-aktier och 52 500 teckningsoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Fredrik Navjord har en bred erfarenhet av affärsutveckling och har arbetat med både tillväxtbolag och internationella koncerner. Hans senaste uppdrag var som VD för Metric där han samlade erfarenhet från arbete med infrastruktur och kommunikation. Han har tidigare varit verksam som affärsutvecklare i Addtech och investeringsansvarig på Volvo Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Född 1980
Anders Mattson
Business Area Manager since 2018
Holdings in Sdiptech
68,400 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Anders Mattson has an extensive experience in managing and developing companies in Sweden as well as internationally. Anders comes closest from Munters where he has held several positions, such as global sales and marketing manager of one of the Group’s business areas and CEO at one of the Group’s international subsidiaries. He started his career working as a Management Consultant for five years. Anders holds a M.Sc. degree from Chalmers University of Technology.

Born in 1980
Affärsområdeschef sedan 2018
Innehav i Sdiptech
68 400 teckningsoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Anders Mattson har en gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i Sverige såväl som internationellt. Anders kommer närmast från Munters där han innehaft ett flertal positioner som bland annat global sälj- och marknadschef för ett av gruppens affärsområden och som VD för ett internationellt dotterbolag. Han startade även sin karriär som Managementkonsult under fem år. Anders har en civilingenjörexamen från Chalmers tekniska högskola.

Född 1980
Steven Gilsdorf
Head of acquisitions since 2018
Holdings in Sdiptech
2,485 Class B shares and 68,400 buy options
* Holdings per 2019-11-30
Bio

Steven Gilsdorf has extensive experience in developing and acquiring small to mid-size companies in a variety of industries in Sweden as well as internationally. He has previously worked in various operating and strategic roles at GE Capital, Booz & Co. and Bisnode, where he was most recently Head of Group M&A. Steven holds an MBA from London Business School and a B.Sc. in Business Economics from Arizona State University in USA.

Born in 1978
Förvärvschef sedan 2018
Innehav i Sdiptech
2 485 Klass-B aktier och 68 400 köpoptioner
* Innehav per 2019-11-30
Bio

Steven Gilsdorf har en gedigen och bred erfarenhet av utveckling och förvärv av små- och medelstora bolag i olika branscher, såväl i Sverige som internationellt. Han har tidigare arbetet i operativa och strategiska roller på GE Capital, Booz & Co. och Bisnode, där han närmast varit Head of Group M&A. Steven har en MBA från London Business School samt en B.Sc. i Business Economics från Arizona State University i USA.

Född 1978