Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sustainability

We believe in a future built on more sustainable, efficient and safe societies.

Hållbarhet

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Our view of and the work with sustainability.


We believe in a future that is based on more sustainable, efficient and safe societies. To achieve this, it is crucial that we expand and improve the infrastructure around us. We intend to take an active role in this development by acquiring and developing leading niche companies that offer solutions for the infrastructure sector’s most critical needs. Our sustainability focus is integrated in the entire operations and is becoming an increasingly fundamental part of our quest for better business results. Focus on sustainability and responsible investments helps us create lasting value and has two main purposes: to reduce risks and take advantage of opportunities, while we can create a positive impact and build internal pride.

Vår syn på och arbete med hållbarhet.

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har föravsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar förinfrastrukturens mest kritiska behov. Vårt hållbarhetsfokus är integrerat i hela verksamheten och blir en alltmer grundläggande del i strävan efter bättre affärsresultat. Fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hjälper oss att skapa bestående värden och har två huvudsakliga syften: att minska risker och ta vara på möjligheter, samtidigt som vi kan skapa positiv påverkan och bygga intern stolthet.

Read more about our work.

Läs mer om vårt arbete.

Sdiptech's goals

Our four long-term sustainability goals.

Sdiptechs mål

Våra fyra långsiktiga hållbarhetsmål.

Sdiptech in society

How we impact and contribute to the society.

Sdiptech i samhället

Hur vi påverkar och bidrar till samhället.

Sdiptech as an Employer

Our role as a responsible workplace.

Sdiptech som arbetsplats

Vår roll som ansvarsfull arbetsplats.

Governance

Our rules, guidelines and follow-up.

Governance

Våra regler, riktlinjer och uppföljning.