Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sustainability

We believe in a future built on more sustainable, efficient and safe societies.

Hållbarhet

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Our view of and the work with sustainability.


We believe in a future that is based on more sustainable, efficient and safe societies. To achieve this, it is crucial that we expand and improve the infrastructure around us. We intend to take an active role in this development by acquiring and developing leading niche companies that offer solutions for the infrastructure sector’s most critical needs. Our sustainability focus is integrated in the entire operations and is becoming an increasingly fundamental part of our quest for better business results. Focus on sustainability and responsible investments helps us create lasting value and has two main purposes: to reduce risks and take advantage of opportunities, while we can create a positive impact and build internal pride.

The link below takes you to an interview where Sdiptech’s President and CEO Jakob Holm and Sustainability & IR Manager My Lundberg, discuss their views on the Group’s sustainability work.

Vår syn på och arbete med hållbarhet.

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har föravsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar förinfrastrukturens mest kritiska behov. Vårt hållbarhetsfokus är integrerat i hela verksamheten och blir en alltmer grundläggande del i strävan efter bättre affärsresultat. Fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hjälper oss att skapa bestående värden och har två huvudsakliga syften: att minska risker och ta vara på möjligheter, samtidigt som vi kan skapa positiv påverkan och bygga intern stolthet.

Länken nedan tar dig till en intervju där Sdiptechs VD och koncernchef Jakob Holm, samt Hållbarhet & IR-chef My Lundberg, presenterar sin syn på koncernens hållbarhetsarbete.

Read more about our work.

Läs mer om vårt arbete.

Sdiptech's goals

Our four long-term sustainability goals.

Sdiptechs mål

Våra fyra långsiktiga hållbarhetsmål.

Sdiptech in society

How we impact and contribute to the society.

Sdiptech i samhället

Hur vi påverkar och bidrar till samhället.

Sdiptech as an Employer

Our role as a responsible workplace.

Sdiptech som arbetsplats

Vår roll som ansvarsfull arbetsplats.

Governance

Our rules, guidelines and follow-up.

Governance

Våra regler, riktlinjer och uppföljning.

Sustainability highlights 2020

 • ESG reporting according to GRI and Nasdaq transparency reporting
 • Description of Sdiptech’s contribution to the Sustainable Development Goals
 • Description of social and climate-related risks and opportunities according to TCFD
 • Update of materiality analysis and stakeholder dialogues
 • Production of handbook for responsible investments
 • Initiation of leadership training of Sdiptech’s Managing Directors
 • Update of Sdiptech’s business ethics-related Code of Conduct
 • Cooperation with Global Utmaning and Aktiv Skola

Viktiga delar hållbarhetsarbetet 2020

 • ESG-rapportering enligt GRI och Nasdaq transpancy reporting
 • Kartläggning av Sdiptechs bidrag till FN:s globala mål
 • Kartläggning av sociala och klimatrelaterade risker- och möjligheter
 • Uppdatering av väsentlighetsanalys och intressentdialog
 • Framställning av handbok för ansvarsfulla investeringar
 • Initiering av ledarskapsutbildningar av Sdiptechs VD:ar
 • Uppdatering av Sdiptechs affärsetiska uppförandekod
 • Samarbete med Global utmaning och Aktiv Skola

Interview.

Below is an interview where Sdiptech’s President and CEO Jakob Holm together with Sustainability & IR Manager My Lundberg, discuss their views on the Group’s sustainability work.

In June this year, we launched our long term sustainability goals. The four goals follow a clear structure that is integrated into both the acquisition process of new companies, as well as the development work of existing ones. But how does this work in a decentralised business model like the one we have?

Listen to Sdiptech's Sustainability & IR Manager My Lundberg more here.

Intervju.

Nedan följer en intervju där Sdiptechs VD och koncernchef Jakob Holm tillsammans med Sustainability & IR Manager My Lundberg diskuterar deras syn på koncernens hållbarhetsarbete.

Jakob: Sustainability is becoming an increasingly fundamental part of our strive for better business results. In the past year, we have acquired five companies, which in different ways are contributing to social and climate-related sustainability. We are proud of our focus on responsible investments with strong business models and to ensure this going forward, we have produced a handbook for sustainable investments that has been implemented in the acquisition work. Taken together, all of the measures we are implementing are preparing us for the future. Expectations from customers and our employees’ ambitions will only continue to increase and in 2021, and we are committed to taking further steps and becoming even better.

My: Climate change is the greatest long-term challenge of our time and it is very important that we find effective solutions that can be implemented quickly. In the wake of the pandemic, the pace of the climate shift has increased. We see changed customer behaviour, stricter environmental standards and new technology that is accelerating this development. Meanwhile, more capital is being earmarked for investments in solutions that increase social and climate- related sustainability. Apart from stricter legal requirements, companies are expected to take account of sustainability aspects at all stages – driving forces that benefit our business. Our focus on sustainable investments creates lasting value by taking advantage of opportunities where innovation and technology are incorporated with a positive impact on people and communities.

Jakob: During 2020, there has been a lot of attention on climate-related physical and transition risks. Looking ahead, we will see greater focus on sustainability opportunities, both social and climate-related, which can be taken advantage of, and this is exactly what our business model is all about. Our investment philosophy means that companies with a sustainable business model and few sustainability risks have better potential for long-term profitability and growth.

My: In 2021, there will be a lot of focus on the Taxonomy Regulation. While climate-related issues are being increasingly cemented in companies’ business models and risk analyses, we will see more focus on social sustainability issues, such as workers’ rights, safe education- and working environments and decent working conditions for all.

Jakob: We strive to be an attractive employer and our most important asset is our employees who all contribute to our common success. This is something that has been extra evident during this unusual year and as Sdiptech’s leader, I have never been more proud of what we have managed to achieve together. For this reason, it now feels extra important to invest a bit more in our employees. During 2020, we started leadership training for all Managing Directors. As an attractive employer with the development of our employees in focus, we are laying the foundation for continued profitable growth for Sdiptech.

Jakob: Hållbarhet blir en alltmer grundläggande del i vår strävan efter bättre affärsresultat. Det senaste året har vi förvärvat fem bolag som på olika sätt bidrar till social och klimatmässig hållbarhet. Vi är stolta över vårt fokus på ansvarsfulla investeringar med starka affärsmodeller och för att säkerställa detta framåt har vi tagit fram en handbok för hållbara investeringar som implementerats i förvärvsarbetet. Sammantaget rustar alla de åtgärder vi genomför oss för framtiden. Förväntningar från kunderna och ambitionen hos medarbetarna kommer bara fortsätta att öka och under 2021 satsar vi på att ta ytterligare kliv och bli ännu bättre.

My: Klimatförändringarna är vår tids största långsiktiga utmaning och det är mycket viktigt att vi hittar effektiva lösningar som kan implementeras snabbt. I kölvattnet av pandemin har takten av klimatomställningen ökat. Vi ser förändrade kundbeteenden, striktare miljökrav och ny teknik som skyndar på utvecklingen. Samtidigt allokeras mer kapital till investeringar i lösningar som ökar den sociala och klimatmässiga hållbarheten. Utöver skärpta lagkrav förväntas företag ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i alla led - drivkrafter som gynnar vår affär. Vårt fokus på hållbara investeringar skapar varaktiga värden genom att ta vara på möjligheter där innovation och teknik inkorporerats med en positiv påverkan för människor och samhällen.

Jakob: Under 2020 har mycket handlat om klimatrelaterade fysiska och omställningsrisker. Framåt kommer vi se mer fokus på hållbarhetsmöjligheter, såväl sociala som klimatrelaterade, som går att ta vara på, vilket är precis vad vår affärsmodell går ut på. Vår investeringsfilosofi innebär att bolag med en hållbar affärsmodell och få hållbarhetsrisker har bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt.

My: Under 2021 kommer mycket handla om taxonomiförordningen. Samtidigt som klimatrelaterade frågor cementeras i allt fler företags affärsmodeller och riskanalyser, kommer vi se mer fokus på sociala hållbarhetsfrågor, så som arbetstagarnas rättigheter, trygga utbildnings- och arbetsmiljöer samt anständiga arbetsvillkor för alla.

Jakob: Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som alla bidrar till vår gemensamma framgång. Något som varit extra tydligt under detta speciella år och som ledare för Sdiptech har jag aldrig varit mer stolt över vad vi gemensamt lyckats åstadkomma. Därför känns det nu extra viktigt att satsa lite extra på våra medarbetare. Under 2020 påbörjade vi ledarskapsutbildningar för alla VD:ar. Som en attraktiv arbetsgivare med fokus på utveckling av våra medarbetare lägger vi grunden till en fortsatt lönsam tillväxt för Sdiptech.