Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sustainability

We believe in a future built on more sustainable, efficient and safe societies.

Hållbarhet

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

Our view of and the work with sustainability.


We believe in a future that is based on more sustainable, efficient and safe societies. To achieve this, it is crucial that we expand and improve the infrastructure around us. We intend to take an active role in this development by acquiring and developing leading niche companies that offer solutions for the infrastructure sector’s most critical needs. Our sustainability focus is integrated in the entire operations and is becoming an increasingly fundamental part of our quest for better business results. Focus on sustainability and responsible investments helps us create lasting value and has two main purposes: to reduce risks and take advantage of opportunities, while we can create a positive impact and build internal pride.

The link below takes you to an interview where Sdiptech’s President and CEO Jakob Holm and Sustainability & IR Manager My Lundberg, discuss their views on the Group’s sustainability work.

Vår syn på och arbete med hållbarhet.

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har föravsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar förinfrastrukturens mest kritiska behov. Vårt hållbarhetsfokus är integrerat i hela verksamheten och blir en alltmer grundläggande del i strävan efter bättre affärsresultat. Fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hjälper oss att skapa bestående värden och har två huvudsakliga syften: att minska risker och ta vara på möjligheter, samtidigt som vi kan skapa positiv påverkan och bygga intern stolthet.

Länken nedan tar dig till en intervju där Sdiptechs VD och koncernchef Jakob Holm, samt Hållbarhet & IR-chef My Lundberg, presenterar sin syn på koncernens hållbarhetsarbete.

Read more about our work.

Läs mer om vårt arbete.

Sdiptech's goals

Our four long-term sustainability goals.

Sdiptechs mål

Våra fyra långsiktiga hållbarhetsmål.

Sdiptech in society

How we impact and contribute to the society.

Sdiptech i samhället

Hur vi påverkar och bidrar till samhället.

Sdiptech as an Employer

Our role as a responsible workplace.

Sdiptech som arbetsplats

Vår roll som ansvarsfull arbetsplats.

Governance

Our rules, guidelines and follow-up.

Governance

Våra regler, riktlinjer och uppföljning.

Sustainability highlights 2021

 • Launch of long-term sustainability goals
 • Training and workshops in, for example, climate, gender equality and diversity, with a business perspective to identify business opportunities
 • Development of ESG reporting with more key performance measures and increased support for the companies with the help of the third-party actor Worldfavor
 • Production of a sustainability handbook for all business units
 • Sustainability activities for business units as part of strategy and development planning to establish incentives linked to our sustainability goals
 • Leadership training
 • Supplier mapping
 • Mapping of the share of sales that contributes to theUN’s Sustainable Development Goals (SDGs)

Viktiga delar hållbarhetsarbetet 2021

 • Lansering av långsiktiga hållbarhetsmål
 • Utbildningar och workshops inom exempelvis klimat, jämställdhet och mångfald, med affärsperspektivför att identifiera affärsmöjligheter
 • Utveckling av ESG-rapportering med fler nyckeltal och ökatstöd till bolagen med hjälp av tredjepartsaktören Worldfavor
 • Framställning av hållbarhetshandbok för samtligaaffärsenheter
 • Hållbarhetsaktiviteter för affärsenheter som del av strategi och utvecklingsplanering för att sätta upp incitament kopplat till våra hållbarhetsmål
 • Initiering av ledarskapsutbildningar av Sdiptechs VD:ar
 • Uppdatering av Sdiptechs affärsetiska uppförandekod
 • Samarbete med Global utmaning och Aktiv Skola

Interview.

Below is an interview where Sdiptech’s President and CEO Jakob Holm together with Sustainability & IR Manager My Lundberg, discuss their views on the Group’s sustainability work.

Intervju.

Nedan följer en intervju där Sdiptechs VD och koncernchef Jakob Holm tillsammans med Sustainability & IR Manager My Lundberg diskuterar deras syn på koncernens hållbarhetsarbete.

Jakob: In 2021, we have among other things, launched long-term sustainability goals, developed our ESG reporting and included sustainability in the strategy work with all companies. We have produced training materials and conducted workshops in climate, gender equality and diversity issues to identify business opportunities. In addition, we have mapped our suppliers and developed our TCFD analysis for managing sustainability risks. All this helps us to prepare for the future and it is gratifying to see how our work creates value for our business units and improves us as a Group.

My: Demand for products that contribute to reducing the carbon footprint and more social sustainability in society is increasing rapidly. Not least, there are EU standards, guidelines and global climate targets, which mean that companies need to change. During the year, we put a strong focus on allowing sustainability assume a bigger place in our companies’ strategies, in the development of both products and processes, in our more than 30 business units. In connection with this, we have also established an annual incentive structure for both the Groupand our companies, which is linked to our sustainability goals.

Jakob: Our greatest opportunity to contribute to increased social and climate sustainability takes place externally on the revenue side through our business units’ products and services. This is the core of our business operations and something we have worked on for many years. When we invest in sustainability, we do so by generating returns, which ensures that we maximise the value we create for our customers, employees, investors and society as a whole. At present, we as a Group contribute to 14 of the UN’s 17 sustainable development goals, where 67 percent of our total sales contribute to the goals. Sustainability is thus a fundamental part of our efforts to achieve better business results. During 2021 we put a lot of focus on the internal work by developing and helping our existing companies to take even more long-term sustainable decisions. We have previously measured and followed up our business units’ internal sustainability development. Now we are working on setting sustainability strategies for all companies in the Sdiptech Group.

My: Apart from our work on developing our existing business units’ sustainability work, a comprehensive sustainability mapping of the company is now carried out before every acquisition. This analysis includes mapping which SDGs the company contributes to and in what way, a reverse materiality analysis with potential social and climate-related sustainability risks according to the TCFD, and a review of whether one or more projects are eligible, i.e. the business falls within the taxonomy framework, and/or is aligned, i.e. how large a part of the business concerned also meets the taxonomy requirements. This not only gives us an even deeper understanding and insight into the business we are about to acquire but we also get a springboard in the continued work with the company when they are part of us. In this way, we also strengthen our role as a value-creating owner.

Jakob: Under 2021 har vi bland annat lanserat långsiktigahållbarhetsmål, utvecklat vår ESG-rapportering och inkluderathållbarhet i strategiarbetet med alla bolag. Vi har tagitfram utbildningsmaterial och genomfört workshops inomklimat-, jämställdhet-, och mångfaldsfrågor för att identifieraaffärsmöjligheter. Därtill har vi kartlagt våra leverantörer samtutvecklat vår TCFD-analys för hantering av hållbarhetsrisker.Allt detta hjälper oss att rustas för framtiden och det är glädjandeatt se hur vårt arbete skapar värde för våra affärsenheter ochförbättrar oss som koncern.

My: Efterfrågan på produkter som bidrar till minskat klimatavtryck och mer social hållbarhet i samhället ökar i rask takt. Inte minst finns det EU-standarder, riktlinjer och globala klimatmål som gör att företag behöver ställa om. Under året har vi lagt stort fokus på att låta hållbarhet ta större plats i våra bolagsstrategier, i utvecklingen av såväl produkter som processer, i våra drygt 30affärsenheter. I samband med detta har vi även satt upp en årligincitamentsstruktur för såväl koncernen som våra bolag, som är kopplade till våra hållbarhetsmål.

Jakob: Vår största möjlighet att bidra till en ökad social och klimatmässig hållbarhet sker externt på intäktssidan genom att våra affärsenheters produkter och tjänster. Det är kärnan i vår affärsverksamhet och något vi arbetat med under många år. När vi investerar i hållbarhet gör vi det genom att generera avkastning, vilken säkerställer att vi maximerar det värde som vi skaparför våra kunder, anställda, investerare och samhället i stort. I dagsläget bidrar vi som koncern till 14 av FN:s 17 globala mål förhållbar utveckling, där 67 procent av vår totala omsättning bidrar till målen. Hållbarhet är alltså en grundläggande del i vår strävan efter bättre affärsresultat. Under 2021 har vi lagt mycket fokus på det interna arbetet genom att utveckla och hjälpa våra befintliga bolag att ta än mer långsiktigt hållbara beslut. Vi har tidigare mätt och följt våra affärsenheters interna hållbarhetsutveckling. Nu arbetar vi med att sätta hållbarhetsstrategier för alla bolag inom Sdiptech-koncernen.

My: Förutom vårt arbete med att utveckla våra befintliga affärsenheters hållbarhetsarbete genomförs nu inför varje förvärven gedigen hållbarhetsutredning av bolaget. Analysen innefattar bland annat en kartläggning över vilka SDG:er bolaget bidrag till och på vilket sätt, en omvänd väsentlighetsanalys med potentiellasociala och klimatrelaterade hållbarhetsrisker enligt TCFD, samt genomgång kring huruvida något eller några projekt är eligible, dvs verksamheten faller inom ramen för taxonomin, och/eller aligned, dvs hur stor del av den berörda verksamheten som också uppfyller kraven i taxonomin. Det här ger oss inte bara en än djupare förståelse och inblick i verksamheten vi är på väg att förvärva. Dessutom får vi en språngbräda i det fortsatta arbetet med bolaget när de väl är en del av oss. På så sätt stärker vi även vår roll som värdeskapande ägare.