Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sdiptech as an Investment
A strive for better societies creates long-term demand for infrastructure technology. With niche market positions, our business units hold good positions to create sustainable value growth.
Sdiptech som investering
En strävan efter bättre samhällen skapar långsiktig efterfrågan på infrastrukturteknik. Med nischade marknadspositioner har våra affärsenheter goda möjligheter att skapa hållbar värdetillväxt.

As an infrastructure technology group, Sdiptech serves the expanding and more advanced infrastructures of society with specialized technology, solutions, and services.

Strong trends and long-term underlying growth

Several factors contribute to long-term demand for products and services in the market for infrastructure. There are considerable needs for increased capacity and upgrades and growing demands from consumers, corporate customers, and politicians to establish more sustainable, efficient, and safe communities. These forces combine to a market where niched technical companies are natural incubators for the specialization and expertise needed to serve these demands.

Niche companies ideal home for technical advancements

As a group focused on such niche products and services, Sdiptech is well-positioned to implement the technological improvements in societal infrastructure. Our decentralized model is designed to strengthen the niches in our business areas, and our acquisition team is constantly looking to add more solutions to the group.

Som en teknikkoncern inom infrastruktur levererar Sdiptech specialiserad teknologi, lösningar och tjänster till den expanderande och mer avancerade infrastrukturen i samhället.

Starka trender och en långsiktig underliggande tillväxt

Flera faktorer bidrar till långsiktig efterfrågan på produkter och tjänster inom marknaden för infrastruktur: behoven för ökad kapacitet och modernisering är betydande och drivkraften är stark från konsumenter, företagskunder och politiker att etablera mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. De kombineras till en marknad där nischade tekniska företag är naturliga inkubatorer för den specialisering och expertis som krävs för att tillgodose dessa krav.

Nischade bolag driver teknisk utveckling

Genom att ha ett tydligt fokus på nischprodukter och tjänster är Sdiptech väl positionerat för att genomföra de tekniska förbättringarna i samhällsinfrastrukturen. Vår decentraliserade operativa modell är utformad för att stärka nischerna inom våra affärsområden, och vårt interna förvärvsteam söker kontinuerligt efter fler bolag och lösningar.

Strong Growth
Sdiptech’s objective is to generate sustainable value growth. A combination of acquisitions and organic growth driven by profitable positions in niche markets is the basis of our growth strategy. To obtain value growth over time, we continually work with new acquisitions and actively develop our business units to drive strong organic growth. We carry out our operations in a decentralized structure through our Business Area Managers. They provide strategic support and industry-specific know-how to strengthen and develop our niched offerings.
Stark tillväxt
Sdiptechs mål är att skapa en hållbar värdeutveckling. En kombination av förvärv och organisk tillväxt som drivs av lönsamma positioner på nischmarknader är grunden i vår tillväxtstrategi. För att generera värdetillväxt över tid arbetar vi kontinuerligt med nya förvärv och utvecklar aktivt våra affärsenheter för att driva stark organisk tillväxt. Vi bedriver vår verksamhet i en decentraliserad struktur genom våra affärsområdeschefer. De bidrar med strategiskt stöd och branschspecifik kunskap för att stärka och utveckla våra nischade erbjudanden.
2023
3,818 MSEK
2022
3,505 MSEK
2021
2,719 MSEK
2020
2,088 MSEK
2019
1,825 MSEK
2018
1,496 MSEK
2017
1,045 MSEK
2016
745 MSEK
2015
395 MSEK
2014
118 MSEK

Financial targets

Finansiella mål

Organic earnings growth

To achieve an average annual organic growth rate for adjusted EBITA of 5-10 percent.

Acquired earnings growth

On an annual average basis, acquire companies with a total EBITA of SEK 120–150 million.

Organisk resultattillväxt

Uppnå en genomsnittlig årlig organisk justerad EBITA-tillväxt om 5-10%.

Förvärvad resultattillväxt

På årsbasis förvärva bolag med en total EBITA om 120–150 miljoner kronor.

Capital structure

The financial net debt in relation to adjusted EBITDA on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5.

Dividend policy

Re-invest non-restricted cash flow in operations and new acquisitions, except for paying annual dividends to preference shareholders of SEK 8.00 per share.

Kapitalstruktur

Sdiptechs långsiktiga mål är att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger.

Utdelningspolicy

Sdiptechs mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka in i verksamheten.