Governance

The scope, content and quality of Sdiptech’s sustainability reporting has been developed by applying GRI standards and Nasdaq’s ESG reporting, including accounting principles and working with social and climate-related risks and opportunities according to the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), but also stakeholder participation and materiality.

Governance of the sustainability work

In connection with the close of the financial year, all Sdiptech companies, which have been part of the Group for the full reporting year, provides sustainability data as part of the non-financial reporting.

Bolagsstyrning

Omfattningen, innehållet och kvaliteten på Sdiptechs hållbarhetsrapportering har utvecklats genom tillämpning av GRI-standarder och Nasdaqs ESG-rapportering, inklusive redovisningsprinciper och arbete med sociala och klimatrelaterade risker och möjligheter enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), men också intressenters deltagande och väsentlighet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

I samband med räkenskapsårets utgång tillhandahåller alla Sdiptech-företag, som har varit en del av koncernen under hela rapportåret, hållbarhetsdata som en del av den icke-finansiella rapporteringen.

Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera

Sustainable governance with decentralised responsibility

Hållbar styrning med decentraliserat ansvar

Sdiptech’s sustainability work is primarily governed by the Group’s Code of Conduct, which was updated during 2020. Sdiptech’s Board, through the Sustainability Council and Group Management, is ultimately responsible for the sustainability work and after that for the company’s sustainability report. The Sustainability Council conducts stakeholder dialogues that form the basis for decisions on long-term overall targets in key focus areas. This is supplemented by each business area manager drawing up goals and action plans for their respective companies.

The sustainability work is presented for the Board once per year or more often when required. Leading positions in the Group are responsible for developing and implementing strategies, policies, guidelines, goals, processes and tools for sustainability. Sdiptech has Group policies and guidelines which are related to sustainability. These include the business ethics-related Code of Conduct, the handbook for responsible investments and the governing documents at Group level relating to, among other things, safety, equal opportunities and decent working conditions, the company’s property, confidential information, integrity, business ethics, human rights and environmental issues.

Sdiptechs hållbarhetsarbete styrs främst av koncernens uppförandekod, som uppdaterades under 2020. Sdiptechs styrelse, genom hållbarhetsrådet och koncernledningen, är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet och därefter för företagets hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrådet leder intressentdialoger som ligger till grund för beslut om långsiktiga övergripande mål inom viktiga fokusområden. Detta kompletteras med att varje affärsområdeschef upprättar mål och handlingsplaner för sina respektive företag.

Hållbarhetsarbetet presenteras för styrelsen en gång per år eller oftare vid behov. Ledande positioner i koncernen ansvarar för att utveckla och genomföra strategier, policyer, riktlinjer, mål, processer och verktyg för hållbarhet. Sdiptech har koncernpolicyer och riktlinjer relaterade till hållbarhet. Dessa inkluderar de affärsetiska relaterade uppförandekoderna, handboken för ansvarsfulla investeringar och styrdokumenten på koncernnivå som bland annat rör säkerhet, lika möjligheter och anständiga arbetsförhållanden, företagets egendom, konfidentiell information, integritet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

100% of the employees, including customers and suppliers, have access to an anonymous whistleblower function handled by an external party.
100% av de anställda, inklusive kunder och leverantörer, har tillgång till en anonym visselblåsarfunktion som hanteras av en extern part.

Governance

All companies within the Sdiptech Group must have incentives that are linked to sustainability-related goals.

Sdiptech strives to have responsible and transparent corporate governance that can ensure that our operations are managed in a sustainable, responsible and efficient manner, in order to realize strategies and create value for our stakeholders.

Status
In progress
All CEOs within the Sdiptech group, which has a so-called Short-Term Incentive Program, including Sdiptech’s management team, have incentives linked to sustainability-related goals.

Focus areas to achieve the goal:

Bolagsstyrning

Alla bolag inom Sdiptech-koncernen ska ha incitament som är kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

Sdiptech strävar efter att ha en ansvarsfull och transparant bolagsstyrning som kan säkerställa att våra verksamheter sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som  möjligt för att förverkliga strategier och skapa värde för våra intressenter.

Status
Pågående
Alla VD:ar inom Sdiptechkoncernen, som har ett sk Short-Term-Incentive Program, inklusive Sdiptechs ledningsgrupp, har incitament kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

Fokusområden för att uppnå målet:

100%
Code of conduct & compliance
Ensure that all new and existing employees undergo training on Sdiptech's business culture and sign the Code of Conduct.
Code of conduct & efterlevnad
Säkerställa att alla nya och befintliga medarbetare genomgår en utbildning om Sdiptechs affärskultur och signerar Uppförandekoden.
100%
Transparency
Increase the percentage of metrics and ESG data according to Nasdaq's ESG reporting to 100%.
TransparenS
Öka andelen mätetal och ESG-data enligt Nasdaqs ESG-rapportering till 100%.
20
Suppliers
Map and evaluate Sdiptech's 100 largest suppliers, plus all suppliers outside Europe.
leverantörer
Kartlägga och utvärdera Sdiptechs 100 största leverantörer, plus alla leverantörer utanför Europa.

Whistleblowing Guidelines

If you see something that worries you, or that may break the Code of Conduct, you are to report it immediately. Sdiptech takes every reported violation seriously and will investigate the matter and take suitable action. The information you provide will be treated confidentially. Apart from violations of law, the report will only be provided to those who must be informed to be able to deal with the matter. It is also important to stress that, as long as your report has a justifiable suspicion, you shall never be subject to any form of reprisal.

Visselblåsar-guidelines

Om du ser något som oroar dig eller som kan bryta uppförandekoden ska du rapportera det omedelbart. Sdiptech tar alla rapporterade överträdelser på allvar och kommer att undersöka ärendet och vidta lämpliga åtgärder. Informationen du lämnar behandlas konfidentiellt. Bortsett från brott mot lag kommer rapporten endast att tillges dem som måste informeras för att kunna hantera ärendet. Det är också viktigt att betona att, så länge din rapport har en motiverad misstanke, kommer du aldrig att bli föremål för någon repressalier.

Affärsetik & uppförandekod

Sdiptechs uppförandekod sammanfattar grundläggande koncernpolicyer och riktlinjer och innehåller regler för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån en känsla av etik och integritet. Koden gäller alla anställda inom Sdiptech-koncernen och återspeglar företagets skyldigheter enligt de tio principerna i FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Koden granskas regelbundet och alla anställda och andra som arbetar för Sdiptech ska förbinda sig att läsa, följa och förstå den. Koden finns på svenska och på engelska.

Business Ethics & code of conduct

Sdiptech’s Code of Conduct summarises fundamental Group policies and guidelines and contains rules to ensure that the operations are conducted based on a sense of ethics and integrity. The Code applies to all employees within the Sdiptech Group and reflects the company’s obligations according to the ten principles in the UN’s Global Compact and the UN’s guiding principles for companies and human rights. The Code is reviewed regularly and all employees and others who work for Sdiptech shall undertake to read, follow and understand it. The Code is available in Swedish and in English.

Policys & Hållbar styrning

Sdiptechs hållbarhetsarbete leds av följande styrande dokument:

 • Uppförandekod (inkl. antikorruptionspolicy och visselblåsarinstruktioner)
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Hållbarhetspolicy
 • Mångfald och jämställdhetspolicy
 • Policy för mänskliga rättigheter
 • Handbok för ansvarsfulla investeringar
 • HR-policy
 • Bolagsstyrningspolicy
 • IT-policy
 • Policy för närståendetransaktioner
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Riskhanteringspolicy
 • Insiderpolicy
 • Kommunikationspolicy
 • Handbok för det gröna kontoret

Policys & Hållbar styrning

Sdiptechs hållbarhetsarbete leds av följande styrande dokument:

 • Code of Conduct (incl. anti-corruption policy and whistleblower instructions)
 • Supplier Code of Conduct
 • Sustainability policy
 • Diversity and Equality Policy
 • Human Rights Policy
 • Handbook for Responsible Investment
 • HR-policy
 • Corporate Governance Policy
 • IT-policy
 • Policy for Related Party Transactions
 • Information Security Policy
 • Risk management policy
 • Insiderpolicy
 • Communication Policy
 • Handbook for the Green Office

Sustainability guidelines

 • 1

  As a serial acquiring company, we shall always follow our handbook for responsible investments
 • 2

  Ensure that sustainability is integrated in the business model
 • 3

  Analyse sustainability risks and opportunities
 • 4

  Regularly evaluate material sustainability areas and conduct an active dialogue with stakeholders
 • 5

  Comply with the UN’s Global Compact, the UN Sustainable Development Goals and the OECD’s guidelines for Multinational Enterprises
 • 6

  Adhere to policies and Codes of Conduct that address relevant sustainability areas
 • 7

  Formulate relevant measurable goals and continuously develop our social, environmental and economic influence on society
 • 8

  Manage and follow up the sustainability work with the help of fit-for-purpose processes and resources
 • 9

  Have a secure whistleblowing reporting channel 10 Report the sustainability work in a transparent way
 • 10

  Report the sustainability work in a transparent way

Hållbarhetsriktlinjer

 • 1

  Som serieförvärvande bolag ska vi alltid följa vår handbok för ansvarsfulla investeringar
 • 2

  Säkerställa att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen
 • 3

  Analysera hållbarhetsrisker och möjligheter
 • 4

  Regelbundet utvärdera väsentliga hållbarhetsområden och ha en aktiv dialog med intressenter
 • 5

  Efterleva FN:s Global Compact, FN:s globala hållbarhetsmål och OECD:s riktlinjer förmultinationella företag
 • 6

  Efterleva policys och uppförandekod som adresserar relevanta hållbarhetsområden
 • 7

  Formulera relevanta mätbara mål och kontinuerligt utveckla vår sociala, miljömässiga- och ekonomiska påverkan på samhället
 • 8

  Hantera och följa upp hållbarhetsarbetet med hjälp av ändamålsenliga processer och resurser
 • 9

  Ha en säker rapporteringskanal för visselblåsning
 • 10

  Redovisa hållbarhetsarbetet på ett transparent sätt

Sustainability council

Sustainability is firmly rooted in Sdiptech’s business model and culture, and covers the entire Group’s operations in all markets. As a technology group that acquires and develops companies, we shall contribute to sustainable development, first and foremost through our business operations, products and services. During 2020, Sdiptech established a Sustainability Council, composed of employees with different positions and competencies who represent all parts of the Group. This enables well-developed strategies while decisions can be made quickly.

Hållbarhetsrådet

Hållbarhet är djupt förankrat i Sdiptechs affärsmodell och kultur och omfattar hela koncernens verksamhet på samtliga marknader. Som teknikkoncern som förvärvar och utvecklar bolag ska vi bidra till hållbar utveckling, framför allt genom våra affärsverksamheter, produkter och tjänster. Under 2020 inrättade Sdiptech ett hållbarhetsråd, bestående av medarbetare med olika befattningar och kompetenser som representerar alla delar av koncernen. Detta möjliggör väl genomarbetade strategier samtidigt som beslut kan hållas snabbfotade.

Fredrik Navjord

Represents Sdiptech’s business units and member of the Management team.
Representerar Sdiptechs affärsenheter & sitter i ledningsgruppen

My Lundberg

Convenor Sdiptech’s Sustainability Council.
Sammankallande Sdiptechs hållbarhetsråd.

Peter Stegersjö

Represents Sdiptech’s acquisition team.
Representerar Sdiptechs förvärvsteam

Astrid Karlefors

Represents Sdiptech’s acquisition team.
Representerar Sdiptechs förvärvsteam

Marina Vatagina

Business Controller
Business Controller
Internal input as needed
Intern input vid behov
Anders Mattson
Bengt Lejdström
Susanna Zethelius
External input as needed
Extern input vid behov
Joakim Landholm
Kristina Schauman
Birgitta Henriksson
Johnny Alvarsson
Jan Samuelson

Approach to sustainability

Förhållningssätt till hållbarhet

Our sustainability focus is integrated in the entire operations and is becoming an increasingly fundamental part of our quest for better business results. Focus on sustainability and responsible investments helps us create lasting value and has two main purposes: to reduce risks and take advantage of opportunities, while we can create a positive impact and build internal pride.

According to our investment philosophy, the companies that Sdiptech invests in should have strong offerings that address critical infrastructure needs, while the products and services should contribute to more sustainable, efficient and/or safe societies. This combination of driving forces in our business units’ core operations ensure long-term demand. Economic sustainability for Sdiptech is synonymous with social and ecological sustainability. Conversely, companies whose offering or business is in conflict with these driving forces will gradually become disliked by public authorities as well as the general public and thus pose more risks.

Vårt hållbarhetsfokus är integrerat i hela verksamheten och blir en alltmer grundläggande del i strävan efter bättre affärsresultat. Fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hjälper oss att skapa bestående värden och har två huvudsakliga syften: att minska risker och ta vara på möjligheter, samtidigt som vi kan skapa positiv påverkan och bygga intern stolthet.

Enligt vår investeringsfilosofi ska de bolag som Sdiptech investerar i ha starka erbjudanden som löser kritiska behov inom infrastruktur, samtidigt som dess produkter och tjänster bidrar till mer hållbara, effektiva och/eller säkra samhällen. Denna kombination av drivkrafter i våra affärsenheters kärnverksamhet säkerställer en långsiktig efterfråga. Ekonomisk hållbarhet är för Sdiptech synonymt med social och ekologisk hållbarhet. Omvänt kommer bolag vars erbjudande eller verksamhet som står i konflikt med dessa drivkrafter så småningom stöta på motvilja hos såväl myndigheter som allmänheten och besitter därmed fler risker.

Sustainability Work

Sdiptech’s sustainability work can be described as a pyramid. The basis consists of key pillars such as financial stability, long-term ownership, our strong local roots and a decentralised working method. Key cornerstones are that we continually work with our climate impact, that we take responsibility for ensuring that our working environment is characterised by respect and that we engage in the local communities of which our business units are part of. We have the greatest influence on sustainability through our responsible investments and the offerings of existing business units, which in various ways contribute to more sustainable, efficient and safe societies.

hållbarhetsarbete

Sdiptechs hållbarhetsarbete kan beskrivas som en pyramid. Grunden utgörs av viktiga fundament som finansiell stabilitet, långsiktigt ägande, vår starka lokala förankring och decentraliserade arbetssätt. Viktiga byggstenar är att vi kontinuerligt arbetar med vår klimatpåverkan, att vi tar ansvar för att vår arbetsmiljö präglas av respekt och att vi engagerar oss i de lokala samhällen som våra dotterbolag är en del av. Störst påverkan på hållbarhet har vi i våra ansvarsfulla investeringar och befintliga affärsenheters erbjudanden, som på olika sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

TCFD 
Social and climate-related risks and opportunities

Social and climate-related sustainability risks span many areas, such as human rights, working conditions, environment and climate, anti-corruption as well as information and IT security. Our diversified structure with over 30 companies in different industries and geographic markets gives us a good risk spread, creating the conditions for stability. As we have clear acquisition criteria and because we do not invest in companies and sectors that run counter to our philosophy, in other words companies whose operations are harmful to society, many sustainability risks are eliminated. Read more about this in our handbook for responsible investments. Instead, we see opportunities with the shift when sustainability is integrated into the business model in the companies we already own. In addition, we believe that the shift to more sustainable societies will result in more exciting companies with new technologies being started in our field, in which we can later invest.

Despite this, it is of great importance for us, from both an economic and legal perspective, to identify, manage and prevent sustainability risks. Acting responsibly is thus a basic prerequisite for long-term value creation in Sdiptech. Our work on identifying sustainability risks occurs with Sdiptech’s Sustainability Council together with Group Management, where representatives from each business unit participate.

Management, governance and monitoring follow our decentralised model through Sdiptech’s business area managers at Board meetings and other reconciliations with the business units and occur within the framework of established risk management processes.

Sdiptech’s analysis of sustainability risks and opportunities has been developed according to the Taskforce on Climate-related Financial Disclosure methodology (TCFD), a framework that aims to guide organisations in the work of identifying climate-related financial risks and opportunities. Through application of the TCFD, we have created an expanded understanding of the financial consequences that social and climate-related effects can have on our operations, both in the short and long term.

At the same time, the framework facilitates the work of building robust strategies for managing these risks. According to the TCFD’s recommendations, we have taken our starting point in governance, strategy, risk management, targets and metrics. In these areas, we highlight how Sdiptech manages and evaluates climate-related financial risks, both physical risks as well as transformation risks. In addition, we have chosen to follow the same method for social sustainability risks.

Read more about Sdiptech's TCFD Report 2022 in our Sustainability report.


TCFD 
Sociala och klimatrelaterade risker och möjligheter

Sociala och klimatrelaterade hållbarhetsrisker spänner över många områden, så som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och klimat, korruption samt informations- och it-säkerhet. Vår diversifierade struktur med över 30 bolag i olika branscher och geografiska marknader ger oss en god riskspridning, vilket skapar förutsättningar för stabilitet. Då vi har tydliga förvärvskriterier och eftersom vi inte investerar i företag och sektorer som motsätter sig vår filosofi, det vill säga bolag vars verksamhet är skadlig för samhället, gallras många hållbarhetsrisker ut, läs mer om detta i vår Handbok för Ansvarsfulla Investeringar. Vi ser i stället möjligheter med omställningen då hållbarhet är integrerat i affärsmodellen i de bolag vi redan äger. Dessutom tror vi att omställningen mot mer hållbara samhällen kommer resultera i fler spännande företag med ny teknologi inom vårt område startas, vilka vi sedermera kan investera i.

Trots detta är det av stor betydelse för oss, både ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv, att identifiera, hantera och förebygga hållbarhetsrisker. Att agera ansvarsfullt är således en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande i Sdiptech. Vårt arbete med att identifiera hållbarhetsrisker sker med Sdiptechs hållbarhetsråd tillsammans med koncernledningen där representanter från varje affärsenhet deltar.

Hanteringen, styrning och uppföljning följer vår decentraliserade modell genom Sdiptechs affärsområdeschefer på styrelsemöten och andra avstämningar med affärsenheterna och sker inom ramen för etablerade riskhanteringsprocesser.

Sdiptechs analys av hållbarhetsrisker- och möjligheter har arbetats ut enligt metodiken Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), ett ramverk som syftar till att vägleda organisationer i arbetet med att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Genom tillämpning av TCFD har vi skapat oss en utökad förståelse för vilka finansiella följder som sociala och klimatrelaterade effekter kan ha på vår verksamhet, både på kort och lång sikt.

Samtidigt underlättar ramverket arbetet med att bygga robusta strategier för att hantera dessa risker. Enligt TCFD:s rekommendationer har vi tagit vår utgångspunkt i styrning, strategi, riskhantering, mål och mått. Inom dessa områden belyser vi hur Sdiptech hanterar och utvärderar klimatrelaterade finansiella risker, både fysiska risker och transformationsrisker. Dessutom har vi valt att följa samma metod för sociala hållbarhetsrisker.

Läs mer om Sdiptechs TCFD-rapport i vår Hållbarhetsredovisning 2022.


Transparency in reporting

Sdiptech has implemented Nasdaq’s ESG reporting since 2018 and is certified as a “Nasdaq ESG Transparency Partner”. To ensure improved sustainability work and greater transparency, Sdiptech has expanded its reporting as stated here.

In addition, Sdiptech reports its sustainability work in accordance with GRI standards. By applying the international GRI guidelines, Sdiptech strives for reporting on sustainability-related content that is relevant to its stakeholders in a transparent and balanced way.

Transparens i rapportering

Sdiptech har genomfört Nasdaqs ESG-rapportering sedan 2018 och är certifierade som en ”Nasdaq ESG Transparency Partner”. För förbättrat hållbarhetsarbete och ökad transparens har Sdiptech ökat inrapporteringen enligt tabellen.

Dessutom rapporterar Sdiptech sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI-standarder. Genom att tillämpa de internationella GRI-riktlinjerna strävar Sdiptech efter att rapportera om hållbarhetsrelaterat innehåll som är relevant för sina intressenter på ett transparent och balanserat sätt.

GRI-index

Sdiptech reports its sustainability work in accordance with Global Reporting Initiatives (GRI) Standards, Core level, and the data relates to the calendar year 2020. The information that is presented in the report covers the most comprehensive and important areas of the operations.

As a signatory to the UN Global Compact’s ten principles in the areas of human rights, labour law, the environment and anti-corruption, the Sustainability Report constitutes Sdiptech’s Communication on Progress report.

The data provided in the report are collected using different internal systems depending on the nature of the information.

See Sdiptech's full GRI-index in the Sustainability report here.

GRI-index

Sdiptech rapporterar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) standarder, Core, och uppgifterna avser kalenderåret 2020. Den information som presenteras i rapporten täcker de mest omfattande och viktiga områdena i verksamheten.

Som en undertecknare av FN:s Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption utgör hållbarhetsredovisningen Sdiptechs rapport om framsteg och förbättringar.

Uppgifterna i rapporten samlas in med olika interna system beroende om informationens art.

Se Sdiptechs fullständiga GRI-index i hållbarhetsrapporten här.

Nasdaq ESG Transparency Partner

ESG stands for Environment, Social, Governance and concerns criteria in environment, society/social and corporate governance. It is used as a set of standards to evaluate companies' impact on the society. This year we have started Nasdaq's ESG reporting and are now certified as a "Nasdaq ESG Transparency Partner". We look forward to continuing this important work and further developing our reporting.

Read more about the most common ESG questions we get here.

Nasdaq ESG Transparency Partner

ESG står för Environment, Social, Governance och berör kriterier inom miljö, samhälle/social och bolagsstyrning. Det används som en uppsättning standarder för att utvärdera företags påverkan på samhället. I år har vi påbörjat Nasdaqs ESG-rapportering och är nu certifierade som en "Nasdaq ESG Transparency Partner". Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbeta och utveckla vår rapportering ytterligare.

Läs mer om de vanligaste ESG-frågorna vi får här.