Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera

Principles for business development

Principles for business development

Each business unit has its CEO fully responsible for their business within the stipulated frameworks and requirements of the Group. Business area managers support our subsidiaries according to our principles for business development and chair the Board of Directors of each business unit to ensure that they achieve the Group’s financial targets regarding profit growth and profitability.

Principer för affärsutveckling

Varje affärsenhet VD är fullt ansvarig för sin verksamhet inom fastställda ramar i koncernen. Affärsområdeschefer stödjer våra dotterbolag enligt våra principer för affärsutveckling och är ordförande i styrelsen för varje affärsenhet för att säkerställa att de uppnår koncernens finansiella mål angående vinsttillväxt och lönsamhet.

Local Accountability
Each business unit is unique and therefore, accountable for its P&L and the capacity to run and grow the business. This safeguard the ownership that drives and develops our offerings and operations. Relationships with customers take place in our business units, along with business decisions and product development.
Lokalt ansvar
Varje affärsenhet är unikt och ansvarar därför för det egna resultatet och mandat och ansvar för att driva och växa verksamheten. Detta skapar det rätta ägarskapet för att utveckla våra erbjudanden och verksamheter. Relationen till våra kunder sköts i våra dotterbolag, tillsammans med affärsbeslut och produktutveckling.
Differentiation
In each niche, a differentiated competitive position is a source of sustainable, profitable growth. In business development and strategic planning, our priorities are to withhold and strengthen the market position of our subsidiaries without taking unnecessary risks that could weaken a unique value proposition to customers or compromise adequate protection towards competitors.
Differentiering
I varje nisch är en stark konkurrensposition en källa till hållbar och lönsam tillväxt. När det gäller affärsutveckling och strategisk planering är våra prioriteringar att bibehålla och förstärka marknadspositionerna för våra affärsenheter. Detta utan att ta onödiga risker som kan försvaga ett unikt erbjudande till våra kunder eller att äventyra starkt skydd mot konkurrenter.
Industrial focus
Our industrial focus is on selected segments of the infrastructure sector, and this focus builds specific market insight and technical competence. Such expertise adds value in the strategic planning in our business units, in support to the CEOs of our business units, as well as when mapping value chains to identify the best candidate companies for acquisition.
IndustriEllt fokus
Vårt industriella fokus är på utvalda segment inom infrastruktursektorn, och detta fokus bygger specifik marknadsinsikt och teknisk kompetens. Sådan expertis tillför värde i strategiarbetet i våra affärsenheter och vid kartläggning av intressanta nya bolag att förvärva.
Leadership
Skilled and competent CEOs in each business unit is essential for stability and growth. When a company is acquired, it generally continues to be managed by the former owner to ensure continuity. In time for successions, introducing, and developing competent managers that lead our subsidiaries through critical phases and challenges is at the core of our model.
LedarsKap
Skickliga och kompetenta VD:ar i varje affärsenhet är avgörande för stabilitet och tillväxt. När ett företag förvärvas drivs det generellt vidare av den tidigare ägaren en period för att säkerställa kontinuitet. Vid en efterföljande succession är kärnan i vår modell en introduktion och utveckling av kompetenta chefer som leder våra dotterbolag genom kritiska faser och utmaningar.
Our business areas