UMEÅ, SWEDEN.

There are many reasons why my partner and I chose to entrust the future of Medicvent to Sdiptech: Being a part of a broader context helped us raise our sights and improve our offering, their willingness to support my succession have secured the future for Medicvent, and their strategy with local leadership have allowed us to remain faithful to ourselves and our renowned brand.
That is how Lars Svensson, former CEO, and owner, explains why he and his Partner Robert Lindkvist sold their company to Sdiptech in the summer of 2015.

Made in Sweden. Distributed all over the world

Continuous exposure to harmful gases, like anesthetic gas, nitrous oxide, and surgical smoke have serious medical hazards to healthcare staff. Medicvent manufactures advanced gas evacuation equipment for hospitals and veterinaries globally, and the patented Double Mask is Medicvent’s best-selling own invention.

The Double Mask is but one of Medicvents broad range of products and evacuates air pollutants to safely destroy them at a remote location in another one of Medicvent’s products, the Destructor system.

“As a small Umeå-based company, we had reached our limit in approaching the global market, and I wanted to retire without disrupting the business. We needed an owner that could do two things: help us find a new CEO without meddling too much and help us grow internationally. So for us, that was Sdiptech” says Lars Svensson
Why did you start Medicvent?
It was two families, the Lindkvist's and Svenssons that founded Medicvent in 1983. Allan Lindqvist was part of a research group at Umeå Universitet that realized anesthetic gases were harmful to hospital staff, and he invented the Double Mask system, which is the backbone of our company and product line.
How did you feel about selling the company?
Hopeful, but heavy-hearted. Hopeful because we appreciate the professionalism in Sdiptech, and can see the benefits of being part of a broader context. It is both about gaining a sounding board, but also about having a partner that can raise the sights and think bigger. However, I would lie if I didn’t say that I was a bit heavy-hearted to hand over the reins to something we have been building for so long. It is an adjustment period, for sure, but I am convinced that the transition is vital for Medicvent and that it’ll turn out great in the end. Especially now with Erik Lindström as the new CEO.
How has the transition from Lars to Erik as CEO been like for Medicvent?
It has been great because it has been based on trust. Erik possesses a lot of common sense and energy, which has made it easy to hand over the reins. Erik is never afraid of asking questions and contacting me as needed, which creates confidence. Now when Erik is finding his feet, the need is naturally declining, but with functioning board work, the continued collaboration is both fun and smooth.
And, Erik, where can we find Medicvent today, spring 2019?
We are still based in Umeå with our office and production and are in total of 9 employees. We are currently looking for a new colleague within production.
Which markets are Medicvent on?
At the moment, Medicvent is present at ten geographical markets outside of Sweden. We are continuously growing both domestically and abroad, and have recently entered both the Spanish and the French market. Going forward, we are looking at Germany for our next expansion.
Three famous customers/projects?
The absolute vast majority of Swedish hospitals have installations from Medicvent. The most famous one is maybe the New Karolinska Hospital in Stockholm, one of the most modern hospitals in Europe. At this hospital, products from Medicvent make sure that both the working and external environment are taken care of in the best possible way. Looking outside of Sweden it is worth mentioning our installations at the two university hospitals in Maastricht and Rotterdam in the Netherlands.
As the CEO, what is the company’s next phase?
The next phase for the company is to continue to expand internationally. As mentioned above, Germany is an exciting market for us. We have also started a major development project to make sure that we will continue to be competitive even in the future.
And back to Lars, what is your new role after the acquisition?
I am a board member of Medicvent AB, which I find both rewarding and fun! I am also available at customer meetings and as a sounding board when Erik needs me.

Facts

Company: Medicvent
Founded: 1983, in Umeå, Sweden
Staff: 9 people
Turnover: 35 million SEK
Founder: Families Lindkvist & Svensson
CEO: Erik Lindström
www.medicvent.se

UMEÅ, SVERIGE.

Några viktiga faktorer avgjorde varför min partner och jag valde att lägga Medicvents framtid i Sdiptechs händer: Att vara en del av ett större sammanhang hjälpte oss att lyfta blicken och förbättra vårt erbjudande, deras vilja att stödja den nya VD:n har säkerställt framtiden för Medicvent, och deras strategi med lokalt ledarskap har gjort det möjligt för oss att förbli trogna mot oss själva och vårt välkända varumärke. Så förklarar Lars Svensson, tidigare VD och ägare, varför han och hans partner Robert Lindkvist sålde sitt företag till Sdiptech sommaren 2015.

Made in Sweden. Distribuerad över hela världen.
Kontinuerlig exponering för skadliga gaser som narkosgas, kväveoxid och kirurgisk rök har allvarliga medicinska konsekvenser för hälso- och sjukvårdspersonal. Medicvent tillverkar avancerad gasevakueringsutrustning för sjukhus och veterinärer över hela världen, och den patenterade Dubbelmasken är Medicvents bästsäljande egna uppfinning. Dubbelmasken är bara en produkt i Medicvents breda sortiment och den evakuerar luftföroreningar för att säkert förstöra dem i en annan av Medicvents produkter, Destruktor-systemet.
”Som ett litet Umeå-baserat företag hade vi nått vår gräns när det gäller att nå den globala marknaden och jag ville gå i pension utan att störa verksamheten. Vi behövde en ägare som kunde göra två saker: hjälpa oss att hitta en ny VD utan att röra om i grytan för mycket och hjälpa oss att växa internationellt. Och för oss var det Sdiptech, säger Lars Svensson
Varför startades Medicvent?
Det var två familjer, familjerna Lindkvist och Svensson som grundade Medicvent 1983. Allan Lindqvist var en del av en forskargrupp vid Umeå Universitet som insåg att anestesigaser var skadliga för sjukhuspersonal, och han uppfann då Dubbelmasken, som är ryggraden i vårt företag och produktlinje.

Hur kändes det att sälja bolaget?

Hoppfullt, men tungt. Hoppfullt eftersom vi uppskattar professionalismen i Sdiptech och kan se fördelarna med att vara en del av ett större sammanhang. Det handlar både om att få ett bollplank, men också om att ha en partner som kan höja blicken och tänka större. Jag skulle dock ljuga om jag inte säger att det var lite melankoliskt att överlämna tyglarna till något vi har byggt så länge. Men även om det innebär en anpassningsperiod, så är jag övertygad om att övergången är avgörande för Medicvent och att den kommer att bli bra i slutändan. Särskilt nu med Erik Lindström som ny VD.
Hur har den övergången, från Lars till Erik som VD varit för Medicvent?
Det har varit bra eftersom det har varit så förtroendebaserat. Erik har mycket sunt förnuft och energi, vilket har gjort det enklare att överlämna tyglarna. Han är aldrig rädd för att ställa frågor och kontakta mig vid behov, vilket skapar ett stort förtroende. I takt med att Erik växer in i rollen så minskar behovet naturligtvis, men genom ett fungerande styrelsearbete är det fortsatta samarbetet både roligt och smidigt.
Och, Erik, var kan vi hitta Medicvent idag, våren 2019?
Vi är fortfarande baserade i Umeå med vårt kontor och produktion och är totalt 9 anställda. Vi letar för närvarande efter en ny kollega inom produktionen.
På vilka marknader hittar vi Medicvent?
Just nu är Medicvent närvarande på tio geografiska marknader utanför Sverige. Vi växer kontinuerligt både inrikes och utomlands och har nyligen kommit in på både den spanska och den franska marknaden. Framöver tittar vi på Tyskland för vår nästa expansion.
Tre stora kunder eller projekt?
Den absoluta majoriteten av svenska sjukhus har installationer från Medicvent. Den mest berömda är kanske Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, ett av Europas mest moderna sjukhus. På NKS ser produkter från Medicvent till att både arbetsmiljön och den yttre miljön tas om hand på bästa möjliga sätt. Tittar vi istället utanför Sverige är det värt att nämna våra installationer på de två universitetssjukhusen i Maastricht och Rotterdam i Nederländerna.

Som VD Erik, vilken är bolagets nästa fas?

Nästa fas för företaget är att fortsätta expandera internationellt. Som nämnts ovan är Tyskland en spännande marknad för oss. Vi har också startat ett stort utvecklingsprojekt för att se till att vi kommer att fortsätta vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Och tillbaka till Lars, vilken är din nya roll efter förvärvet?

Jag är styrelseledamot i Medicvent AB, vilket jag tycker är både givande och roligt! Jag är också tillgänglig på kundmöten och som ett bollplank när Erik behöver mig.

Fakta

Företag: Medicvent
Grundat: 1983 i Umeå
Personal: 9 personer
Omsättning: 35 miljoner SEK
Grundare: Familjerna Lindkvist & Svensson
VD: Erik Lindström
www.medicvent.se