2022 Annual General Meeting

The shareholders of Sdiptech AB (publ), reg. no. 556672-4893 (the "Company") are hereby convened to the Annual General Meeting on Wednesday 18 May 2022, at IVA (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

The Board has decided, with the support of § 12 of the Company's Articles of Association, that those shareholders who are unable or unwilling to physically participate in the meeting shall be able to submit their votes in advance by so-called postal voting. More information about that in the notice to attend.

Registration for the meeting must be made either via a digital form available via the link below, or by e-mail tosdiptech@postrosta.se or by regular mail to Sdiptech AB, Att: Annual General Meeting, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

For registration and postal voting click here.

Documents
Appendix §16 Guidelines for Executive Remuneration 2022
DOWNLOAD
Appendix §18 The board of directors’ of Sdiptech proposal on the issuance of warrants
DOWNLOAD
Appendix §18a Terms and conditions for warrants 2022-2025
DOWNLOAD
Appendix §18b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights
DOWNLOAD
2022 Annual General Meeting - Proxy
DOWNLOAD
2022 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
The Board's Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
Nomination committee proposals and motivation 2022
DOWNLOAD
Remuneration Report 2021
DOWNLOAD
Auditors statement remuneration executives Ch 8 § 54 SCA
DOWNLOAD
Årsstämman 2022

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18maj 2022 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i Bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det i kallelsen.

Anmälan till stämman ska ske senaste den 11 maj, antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via länk här nedan, eller per e-post till sdiptech@postrosta.se eller per vanlig post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

För anmälan och poströstning klicka här.

Dokument
Bilaga §16 Ersättningsriktlinjer 2022
LADDA NER
Bilaga §18 Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av TO
LADDA NER
Bilaga §18a Villkor för teckningsoptioner 2022-2025
LADDA NER
Bilaga §18b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
LADDA NER
Årsstämma 2022 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämma 2022 - Kallelse
LADDA NER
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Valberedningens motiverat yttrande
LADDA NER
Ersättningsrapport 2021
LADDA NER
Revisors yttrande ledande befattn.havare enl 8 kap 54 § ABL
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2022

Invitation to the 2022 Annual General Meeting