2024 Annual General Meeting

The shareholders of Sdiptech AB (publ), reg. no. 556672-4893 (the "Company") are hereby convened to the Annual General Meeting on 22 May 2024, at IVA (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

The Board has decided, with the support of § 12 of the Company's Articles of Association, that those shareholders who are unable or unwilling to physically participate in the meeting shall be able to submit their votes in advance by so-called postal voting. More information about it in the notice.

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting in the meeting room, in person or by proxy, must also register with the Company no later than 16 May 2024. Registration for the meeting must be made either via a digital form available below, or by e-mail to sdiptech@postrosta.se or by regular mail to Sdiptech AB, Att: Annual General Meeting, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Documents
Sdiptech Annual General Meeting 2024 - Proxy
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Notice to attend AGM 2024
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Nomination committee proposals and motivation 2024
DOWNLOAD
Appendix §17 Guidelines for executive remuneration 2024
DOWNLOAD
Bilaga §19b(i) Sdiptech - ändrad Bolagsordning
DOWNLOAD
Sdiptech AB - The Board's Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
Sdiptech AB - The Board's Opinion according to Ch 19 sect 22 of the Companies Act
DOWNLOAD
Proposed agenda AGM 22 May 2024 - 240418
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Remuneration report 2023
DOWNLOAD
Auditors statement remuneration executives Ch 8 § 54 SCA_2023
DOWNLOAD
Protocol 2024 AGM (Swedish)
DOWNLOAD
Årsstämman 2024

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i Bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det i kallelsen.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla sig till Bolaget senast den 16 maj 2024. Anmälan till stämman ska ske antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via länk här nedan, eller per e-post till sdiptech@postrosta.se  eller per vanlig post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Dokument
Årsstämma Sdiptech AB 2024 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämma Sdiptech AB 2024 - Kallelse
LADDA NER
Sdiptech AB - Valberedningens förslag och motiverade yttrande
LADDA NER
Bilaga §17 Ersättningsriktlinjer 2024
LADDA NER
Bilaga §19b(i) Sdiptech - ändrad Bolagsordning
LADDA NER
Sdiptech AB - Styrelsens yttrande enligt 18 kap
LADDA NER
Sdiptech AB - Styrelsens yttrande enligt 19 kap
LADDA NER
Förslag till dagordning AGM 22 May 2024 - 240418
LADDA NER
Sdiptech AB - Ersättningsrapport 2023
LADDA NER
Sdiptech AB - Revisoryttrandeersättningar till ledande befattningshavare 2023
LADDA NER
Protokoll årsstämma 2024
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2024

Invitation to the 2024 Annual General Meeting