2023 Annual General Meeting

The shareholders of Sdiptech AB (publ), reg. no. 556672-4893 (the "Company") are hereby convened to the Annual General Meeting on 22 May 2023, at IVA (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

The Board has decided, with the support of § 12 of the Company's Articles of Association, that those shareholders who are unable or unwilling to physically participate in the meeting shall be able to submit their votes in advance by so-called postal voting. More information about it in the notice.

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting in the meeting room, in person or by proxy, must also register with the Company no later than 15 May 2023. Registration for the meeting must be made either via a digital form available below, or by e-mail to sdiptech@postrosta.se or by regular mail to Sdiptech AB, Att: Annual General Meeting, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Documents
Sdiptech Annual General Meeting 2023 - Proxy
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Notice to attend AGM 2023
DOWNLOAD
Appendix §16 Guidelines for executive remuneration 2023
DOWNLOAD
Appendix §18 The board of directors’ of Sdiptech proposal on the issuance of warrants
DOWNLOAD
Appendix §18a Terms and conditions for warrants 2023-2026
DOWNLOAD
Appendix §18b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights
DOWNLOAD
Auditors statement remuneration executives Ch 8 § 54 SCA
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Nomination committee proposals and motivation 2023
DOWNLOAD
Sdiptech AB - The Board's Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act2
DOWNLOAD
Sdiptech AB - Remuneration report 2022
DOWNLOAD
Protocol 2023 AGM (Swedish)
DOWNLOAD
Årsstämman 2023

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2023 klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 i Stockholm.

Styrelsen har beslutat, med stöd av § 12 i Bolagets bolagsordning, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna skicka in sina röster i förväg genom så kallad poströstning. Mer information om det i kallelsen.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla sig till Bolaget senast den 15 maj 2023. Anmälan till stämman ska ske antingen via ett digitalt formulär som finns tillgängligt via länk här nedan, eller per e-post till sdiptech@postrosta.se  eller per vanlig post till Sdiptech AB, Att: Årsstämma, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm.

Dokument
Årsstämma Sdiptech AB 2023 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämma Sdiptech AB 2023 - Kallelse
LADDA NER
Bilaga §16 Ersättningsriktlinjer 2023
LADDA NER
Bilaga §18 Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av TO
LADDA NER
Bilaga §18a Villkor för teckningsoptioner 2023-2026
LADDA NER
Bilaga §18b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
LADDA NER
Revisors yttrande ledande befattningshavare enl 8 kap 54 § ABL
LADDA NER
Sdiptechs Valberedning motiverat yttrande
LADDA NER
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen
LADDA NER
Sdiptech AB - Ersättningsrapport 2022
LADDA NER
Protokoll årsstämma 2023
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2023

Invitation to the 2023 Annual General Meeting