Resource Efficiency

The world's population has doubled in the last 50 years. At the same time, resource use has tripled and growth in the world economy creates unsustainable pressure on the earth's resources. This has created worldwide problems, such as climate change, water stress, lack of resources and losses in biodiversity.

Sdiptech has a natural role to contribute development by investing in and developing companies that on different ways contribute tomore sustainable, efficient and safe societies. In addition to Water & Sanitation and Power & Energy, we therefore have has chosen to add Bioeconomy and Waste Management to the business area.

Water & Sanitation

Neglected investments and increasing water scarcity characterize the water segment. Combine this with rising needs for water treatment and consumption across all geographies, and the demand for niche solutions are growing in the long-term. Sdiptech's companies offer niche products and services for wastewater treatment, water systems, and water purification.

Bioeconomy & Waste management

We must be able to manage the earth's resources to meet thesocietal challenges of the future. It consists of the parts of the economy thatwe use renewable biological resources, such as forests, crops, fish, animalsand microorganisms to produce food, materials and energy.

As both the population and the use of resources increase,so does the need for responsible waste management. Waste needs to be reduced by increasing resource efficiency, after which as much waste as possible needs to be come part of a cycle.

Power & Energy

In the energy segment, there are good growth opportunities as a direct consequence of the power shortage impeding regional development in parts of Europe, as well as an effect of the increase in digitization, automation and electrification in society. In this segment, our companies offer niche products and services for power supply, electrical automation and temporary electricity.

Resource Efficiency

Världens befolkning har under de senaste 50 åren fördubblats. Samtidigt har resursanvändningen tredubblats och tillväxten i världsekonomin skapar ett ohållbart tryck på jordens resurser. Detta har skapat världsomspännande problem, såsom klimatförändringar, vattenstress, resursbrist och förluster i biologisk mångfald.

Sdiptech har en naturlig roll i att bidra till utvecklingen genom att investera i och utveckla bolag som på olika sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Utöver Water & Sanitation samt Power & Energy, har vi därför valt att addera ytterligare två segment inom affärsområdet: Bioeconomy och Waste Management.

Water & Sanitation

Vattensegmentet kännetecknas av tilltagande vattenbrist, ökande vattenkonsumtion och förnyade krav på vattenrening. Sdiptechs verksamheter erbjuder nischprodukter och tjänster för avloppsrening, vattensystem och vattenrening.

Bioeconomy & Waste management

Bioekonomi handlar i grunden om att vi måste kunna hantera jordens ändliga resurser för att klara framtidens samhällsutmaningar. Det består av de delar av ekonomin som använder förnybara biologiska resurser, så som skog, grödor, fisk, djur och mikroorganismer för att producera mat, material och energi.

När såväl befolkningen som resursanvändningen ökar, gör så även behovet för ansvarsfull avfallshantering. Först och främst behöver avfallet minskasgenom att öka resurseffektiviteten, därefter behöver så mycket avfall som möjligt bli en del av ett kretslopp.

Power & Energy

Inom energisegmentet finns det utmärkta tillväxtmöjligheter som en direkt följd av kraftbristen som hindrar regional utveckling i delar av Europa. Tillväxten drivs också av den ständigt ökande digitalisering, automatisering och elektrifiering som pågår i samhället. Inom segmentet erbjuder Sdiptechs företag nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el.

Quick facts
  • Number of business units: 18
  • Acquisitions since 2019: 6
  • Net Sales (2023) 650 MSEK
  • Adjusted EBITA (2023): 366 MSEK
Snabba fakta
  • Antal affärsenheter: 18
  • Förvärv sedan 2019: 6
  • Omsättning (2023): 1 650 MSEK
  • Justerad EBITA (2023): 366 MSEK
Business units
Affärsenheter
Interested in knowing more?
Vill du veta mer?
Fredrik Navjord
Head of Resource Efficiency since 2017
Head of Resource Efficiency sedan 2017
+46 (0) 707 35 32 52
fredrik.navjord@sdiptech.com
Join us!

Interested in knowing more about our business area Resource Efficiency? For more information about our solutions or how we work together with our companies to develop their offerings, do not hesitate to contact us.

Bli en del av Sdiptech!

Är du intresserad av att veta mer om vårt affärsområde Resource Efficiency? För mer information om våra lösningar eller hur vi samarbetar med våra företag för att utveckla sina erbjudanden, tveka inte att kontakta oss.

Thank you! Your submission has been received!
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och hör av oss så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoppsan! Något gick fel – skicka mail via länken till vänster.

See our other business areas

These are the areas that we have identified as particularly important for societal development and in which niche offerings are becoming essential to ensure that development.

Våra andra affärsområden

Dessa är de områden vi har identifierat som särskilt viktiga för samhällsutveckling och där nischerbjudanden blir viktiga för att säkerställa framtida utveckling.

Special Infrastructure Solutions
Special Infrastructure Solutions
Read more
Läs mer