Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Prospectus download

Invitation to subscribe for B-shares in Sdiptech AB (publ)

To promote the Company’s continued development and growth, Sdiptech AB’s (”Sdiptech” or ”Company”) board of directors has decided to pursue a diversification of the ownership of the Company’s B-Shares through the Offering. Entitlement to subscribe for the B-Shares to a total amount of approximately SEK 500 million will accrue to the general public in Sweden, including Sdiptechs existing holders of ordinary shares and preference shares, and institutional investeros in Sweden and abroad, except for the United States.

About Sdiptech

Sdiptech is a technology group focusing mainly on urban infrastructure. The Group offers services and products whithin deep niches to develop, maintain and renovate critical infrastructure in fast-growing large cities where the Stockholm region is currently the Company’s main market. Currently, the Group’s core business comprises of 15 operating subsidiaries divided into two sections: tailored technical installations and niched products and services. The Group’s offer includes, inter alia, products and services within sectors such as framework supplements, measure of electrical power quality, calibration of water meters, installation and service of elevators, and specialised ventilation solutions. All of these products and services make important parts of a wellfunctioning urban infrastructure.

The Offering

The price per B-Share in the Offering (the “Offering Price”) has been determined to SEK 56 per share. Assuming full subscription to the Offering, the value of the Offering will be approximately SEK 500 million, which in its entirety will accrue to the Company. If the Offering is fully subscribed, the total number of shares in Sdiptech will increase from 23,099,074 shares to 32,027,645 shares, of which 28,277,645 B-Shares, 2,000,000 ordinary shares of series A and 1,750,000 preference shares, and the number of votes will increase from 41,099,074 to 50,027,645. This corresponds to an increase of approximately 38.7 per cent in the total number of shares and 21.7 per cent in the total number of votes, corresponding to a dilution of approximately 27.9 per cent in the number of shares and approximately 17.8 per cent in the number of votes. The total issue costs for the capital raise, including the Offering, are expected to amount to approximately SEK 30 million.

To cover potential over-allotment, Ashkan Pouya and Saeid Esmaelizadeh, through Serendipity Group AB (“the Main owner”) has committed to, upon request from Global Coordinator, sell a maximum of 1 339 285 existing common shares of Series B (“the Over-allotment option”), corresponding to up to 15 percent of the Offering. Assuming that the over-allotment option utilized in full the total value of the Offering and the over-allotment option amounts to approximately SEK 575 million, corresponding to approximately 32.1 percent of the total number of common shares in the Company after the completion of the Offering.

Nasdaq First North Premier has approved Sdiptech’s application for listing subject to that the distribution requirement for the Company’s shares are fulfilled. Trading in Sdiptech’s common shares of Series B is expected to take place on Nasdaq First North Premier on May 12, 2017 and settlement is expected to take place on May 16, 2017.

Preliminary time plan
Publication of prospectus May 2, 2017
Application period for the general public in Sweden May 3-10, 2017
Application period for institutional investors May 3-11, 2017
Publication of the outcome of the Offering May 12, 2017
First day of trading of the Company’s B-shares on NASDAQ First North Premier May 12, 2017
Settlement day May 16, 2017
Invitation to subscribe for ordinary shares of Series B in Sdiptech AB (publ)
DOWNLOAD
Press release regarding the publication of the offer
VIEW
Press release regarding the intention to list shares
VIEW
Prospectusnedladdning

Inbjudan att teckna B-aktier i Sdiptech AB (publ)

Styrelsen för Sdiptech AB (”Sdiptech” eller ”Bolaget”) har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets B-aktier genom Erbjudandet. Styrelsen för Sdiptech har beslutat att erbjuda institutionella investerare i Sverige och internationellt, med undantag för USA, och allmänheten i Sverige att teckna B-aktier i Sdiptech till ett sammanlagt belopp om cirka 500 miljoner SEK.

Om Sdiptech

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster och produkter inom djupa nischer med avseende på utbyggnad, underhåll och renovering av kritisk infrastruktur i snabbväxande storstäder där Stockholmsregionen i dagsläget utgör Bolagets huvudmarknad. Koncernens kärnverksamhet består för närvarande av 15 rörelse-drivande dotterföretag indelade i två områden: anpassade tekniska installationer respektive nischade produkter och tjänster. Koncernens erbjudande inkluderar bland annat produkter och tjänster inom områden som stomkomplettering, mätning av elkvalitet, kalibrering av vattenmätare, installation och underhåll av hissar, och specialiserade ventilationslösningar. Samtliga dessa produkter och tjänster utgör viktiga delar i en väl fungerande urban infrastruktur.

Erbjudandet i korthet

Priset per B-aktie i Erbjudandet (“Erbjudandepriset”) är 56 kronor per aktie. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 500 Mkr, som i sin helhet kommer att tillföras Bolaget. Fulltecknas Erbjudandet kommer det totala antalet aktier i Sdiptech att öka från 23 099 074 aktier till 32 027 645 aktier, varav 28 277 645 B-aktier, 2 000 000 stamaktier av serie A och 1 750 000 preferensaktier, och antalet röster att öka från 41 099 074 till 50 027 645. Det motsvarar en ökning om cirka 38,7 procent av det totala antalet aktier och 21,7 procent av det totala antalet röster i Bolaget, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 27,9 procent av antalet aktier och cirka 17,8 procent av antalet röster i Bolaget. De totala emissionskostnaderna för kapitalanskaffningen, inklusive Erbjudandet, beräknas uppgå till cirka 30 Mkr.

För att täcka eventuell övertilldelning har Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, genom Serendipity Group AB (”Huvudägaren”) åtagit sig att, på begäran av Global Coordinator, sälja högst 1 339 285 befintliga stamaktier av serie B (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen till cirka 575 Mkr och motsvarar cirka 32,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

Nasdaq First North Premier har godkänt Sdiptechs ansökan om upptagande till handel under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beräknad första handelsdag för Sdiptechs stamaktier av serie B på Nasdaq First North Premier är den 12 maj 2017 och beräknad likviddag är den 16 maj 2017.

Indikativ tidsplan
Offentliggörande av prospekt 2 maj 2017
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 3-10 maj 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare 3-11 maj 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 12 maj 2017
Första dag för handel i Bolagets B-aktier på NASDAQ First North 12 maj 2017
Likviddag 16 maj 2017
Inbjudna till teckning av stamaktier av Serie B i Sdiptech AB (publ)
LADDA NER
Pressmeddelande om erbjudandet
VISA
Pressmeddelande om avsikten att notera B-aktier
VISA