Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 28, 2021 2:30 PM
28
June
2021
14:30

Sdiptechs aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknat

Pressmeddelande
28 juni 2021, 14:30

Sdiptechs aktierelaterade incitamentsprogram fulltecknat

Det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om teckningsoptioner för aktier av serie B, har tecknats av 35 medarbetare i Sdiptech-koncernen. Programmet tecknades för 330 981 optioner, av totalt max 350 000 optioner. Kvarvarande utrymme är reserverat för tillkommande medarbetare under de närmaste månaderna.

Teckningsoptionerna överlåts till ett pris om 48,50 SEK per option, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank Abp. Lösenkursen för teckningsoptionerna uppgår till 463,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 126 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sdiptechs B-aktie under perioden från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021. Lösen kan ske under tre tillfällen från och med juni 2024 fram till och med den 30 november 2024.

Totalt har koncernens medarbetare investerat drygt 16 MSEK i Sdiptechs framtida utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 14:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga