Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 19, 2020 4:51 PM
19
January
2020
16:51

Sdiptech listar: Trender – och utmaningar för infrastrukturen 2020

Digitalisering, elektrifiering och flygskam som ledde till tåghets. Det var några av de främsta trenderna inom infrastruktur som kännetecknade fjolåret. Men vad blir viktigast att hålla koll på under 2020?

Infrastrukturen i såväl i Sverige som stora delar av Europa är eftersatt och trycket på investeringar för fungerande och välmående samhällen ökar. Mycket av den befintliga infrastrukturen är föråldrad, dessutom råder det en brist på kapacitet, inte minst i växande och komplexa stadsområden. Samtidigt ökar kravet på mer hållbara, effektiva och säkra lösningar, vilket i sin tur driver på den tekniska utvecklingen. Jakob Holm, vd på teknikkoncernen Sdiptech, listar några av de viktigaste aspekterna som kommer prägla det nya året, samt några av Sdiptechs dotterbolag som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.

Trafiksäkerhet
Säkerhet i trafiken är integrerat i flera av FN:s sjutton globala mål för en förändring mot ett hållbart samhälle. Det talas allt mer om att sänka maxhastigheten i städer till 30 kilometer i timmen. Något som även ökar den sociala hållbarheten genom förbättrad rörlighet för cyklister och fotgängare. Marknaden för transport och trafiksäkerhet drivs av samhällets strävan efter hållbara, effektiva och säkra miljöer. RedSpeed är en ledande aktör i Storbritannien som utvecklar lösningar för trafiksäkerhet och digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning.

Energioptimering
Sverige har ett stort svinn på värme. Faktum är att mellan 30 och 40 procent av den energi som krävs för att värma upp våra fastigheter läcker ut.1 Samtidigt har vi kapacitetsbrist i elstamnäten och flertalet regioner har problem med utökad försörjning. KSS Klimat & Styrsystem hjälper fastighetsägare att optimera energi- och effektanvändningen utifrån en byggnads system och verksamhet. Därigenom kan såväl energikostnaden som miljöpåverkan minskas.

Elkvalitét är också en viktig aspekt när det kommer till energi. Elkvalitétsproblem kan bland annat uppstå vid svaga nät och varierande produktion, så som förnyelsebar el. Sverige har fram tills nyligen haft åtta kärnreaktorer som stått för cirka 40 procent av landets elproduktion2. Men i slutet av 2019 togs Ringhals reaktor 2 ur drift, och under 2020 ska även reaktor 1 stänga ned. I samband med detta och i kölvattnet av den rådande klimatdebatten ökar antalet förnyelsebara energilösningar – en positiv utveckling, men det skapar också nya utmaningar då det påverkar elkvalitetén. Vi kan därför vänta oss högre tryck på automatiserade system för kontinuerlig övervakning av elförsörjningen. Något som det svenska företaget Unipower erbjuder. Eurotech är ett annat av Sdiptechs dotterbolag som specialisar sig inom säker strömförsörjning och skyddar mot strömavbrott och störningar på elnätet.

Vatteninfrastruktur

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, men också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Kvalitén på grundvattnet i Sverige varierar stort, beroende på såväl naturgivna förutsättningar som den mänskliga påverkan. Störst problem med grundvattenkvalitén har områden med stor befolkning eller mycket jordbruk. Det är därför oerhört viktigt att ta hand om det vatten som används i hus och industrier som till slut hamnar i naturen. Water Treatment Products är specialiserat på vattenrelaterade problem, där produkter och lösningar för vattenrening är en central del i erbjudandet. Bolaget tillhandahåller även produkter som säkerställer effektiva processer för vattenburen kyla och värme, vilket minskar energibehovet. Topas Vatten är ett annat företag som riktar in sig på rening av avloppsvatten för fastigheter utanför de kommunala VA-nätverken och säkerställer därmed renare grundvatten samt minskar övergödning i sjöar och hav.   

En rapport från konsultbolaget WSP visar samtidigt att vatten- och avloppssystemet är den infrastruktur som allmänheten anser vara viktigast för att samhället ska fungera. Underhållet av ledningssystemen i såväl Sverige som många andra länder i Europa är eftersatta och står inför betydande renoveringsbehov. Faktum är att en fjärdedel av det rena dricksvattnet som produceras i våra vattenreningsverk läcker ut på grund av läckande rör och ledningar.3 Auger är ett brittiskt företag som specialiserat sig på skadehantering av infrastruktur under jord, så som skador på ledningar, dränering och avlopp.

Digitalisering
Om digitalisering var en viktig trend under fjolåret så kommer det ha minst lika stor prägel på 2020. I år lanseras nämligen 5G. På sikt kommer det nya mobilnätet möjliggöra smarta vägar, fastigheter och industrier som kan samla information i realtid – vilket i sin tur kommer kunna effektivisera samhället på flera sätt. Samtidigt ställer det större krav på kapacitet, avbrottsfri strömförsörjning och nätens säkerhet. Då en ökad mängd data kommer finnas tillgänglig, överallt och hela tiden, ökar också risken för obehörig spridning. Dataskyddet blir därför allt viktigare och integritetsfrågan kommer segla upp på agendan igen. Det innebär mer fokus på IT-säkerhet och mjukvaruprodukter för säker kommunikation, till såväl kommersiella bolag som myndigheter. Ett svenskt företag som erbjuder lösningar för just detta är Cryptify.

Sammanfattningsvis: för att kunna skapa och underhålla hållbara, effektiva och säkra lösningar ställer utvecklingen stora krav på samhällsplaneringen. Men också att investeringarna i infrastruktur, och de företag som är kritiska för ett fungerande samhälle, ökar i samma takt.

 


   


                     

1 International Energy Agency

2 Vattenfall Produktion och drift 

3 WSPs rapport VA-SKULDEN – SANNING ELLER MYT