Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 21, 2021 1:00 PM
21
June
2021
13:00

Sdiptech lanserar långsiktiga hållbarhetsmål

Pressmeddelande
21 juni 2021, 13:00

Sdiptech lanserar långsiktiga hållbarhetsmål

Sdiptech AB (publ):s affärsmodell sedan flera år är att förvärva och utveckla ledande nischbolag med produkter och tjänster som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Nu tar bolaget ytterligare kliv och lanserar fyra långsiktiga hållbarhetsmål.

Sdiptechs affärsfilosofi går ut på att bolag med hållbara affärsmodeller och få hållbarhetsrisker, har bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket tydliggörs i bolagets Handbok för Ansvarsfulla Investeringar. För att säkerställa Sdiptechs roll som ansvarfull förvärvare och ägare används tre förhållningssätt: exkludering (välja bort), inkludering (välja in) och påverkan (utveckla befintliga bolag). Sdiptechs hållbarhetsmål har arbetats fram enligt samma metodik, med bolagets väsentlighetsanalys som bas.

Sdiptechs långsiktiga hållbarhetsmål:

Ekonomisk hållbarhet

Alla bolag Sdiptech förvärvar ska bidra till något eller några av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet

Sdiptech ska reducera sin koldioxidintensitet (CO2e/omsättning) från den egna verksamheten med 50% inom fem år (mellan 2021 och 2026).

Social hållbarhet

Sdiptech ska senast 2030 uppnå en jämn könsfördelning (män och kvinnor representerade inom spannet 40–60%) i ledande positioner.

Bolagsstyrning

Alla bolag inom Sdiptech-koncernen ska ha incitament som är kopplade till hållbarhetsrelaterade mål.

”Vår största möjlighet att bidra till en ökad social och klimatmässig hållbarhet sker externt på intäktssidan genom att våra affärsenheters produkter och tjänster bidrar till ökad hållbarhet, effektivitet och säkerhet i våra samhällen. Det är kärnan i vår affärsverksamhet och något vi befäster i våra hållbarhetsmål. Framgent ska vi arbeta lika mycket med det interna genom att utveckla och hjälpa våra befintliga bolag att ta än mer långsiktigt hållbara beslut, även detta slås fast i våra hållbarhetsmål. Vi har tagit många viktiga hållbarhetskliv den senaste tiden, men lägger nu i en ny växel för att stärka vår position ytterligare”, säger Jakob Holm, VD och koncernchef på Sdiptech.

Sdiptech använder sig av mätbara nyckeltal som årligen utvärderas och följs upp. Insamlingen av mätbara data kommer att kommuniceras löpande, bland annat i Sdiptechs hållbarhetsrapport.

”De fyra mål som arbetats fram följer en tydlig struktur som är integrerade i såväl förvärvsprocessen av nya bolag, som utvecklingsarbetet av befintliga. Att vi kopplar incitament till hållbarhetsmålen, för såväl enskilda dotterbolag som koncernen som helhet, har ett viktigt signalvärde som passar bra in i vår decentraliserade modell”, säger My Lundberg, Hållbarhet & IR-chef på Sdiptech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 13:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga