Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 3, 2021 4:40 PM
3
June
2021
16:40

Sdiptech bedöms uppfylla kraven för notering på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande
3 juni 2021, 16:40

Sdiptech bedöms uppfylla kraven för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Sdiptech AB (publ) uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier (”Aktierna”) till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet förutsätter att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till 11 juni 2021, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till 10 juni 2021.

Om listbytet
Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (SDIP B respektive SDIP PREF) och ISIN-koder (SE0003756758 respektive SE0006758348). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Sdiptech behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Styrelsen och bolagets ledning anser att noteringen på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling. Listbytet väntas stärka kännedomen om bolaget, attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

”Jag är stolt över den resa som Sdiptech har gjort de senaste åren. Bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe som kommer stärka Sdiptechs varumärke ytterligare och stödja oss i vår fortsatta tillväxtresa. Jag vill tacka alla som har medverkat i arbetet och ser fram emot att ytterligare expandera och stärka vår koncern”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Prospekt
Sdiptech AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Sdiptechs hemsida, www.sdiptech.se, omkring 8 juni 2021.

Rådgivare
Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 16.40.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga