Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 9, 2017 9:00 PM
9
June
2017
21:00

Sdiptech AB (publ): Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 9 juni 2017
                                  

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 728 340 B-aktier i  Sdiptech AB:s (publ) ("Sdiptech" eller "Bolaget") och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade B-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") har Carnegie möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på B-aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i B-aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolagets huvudägare Serendipity Group AB har utfärdat en option till Carnegie vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 339 285 befintliga B-aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 56 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Carnegie meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 728 340 B-aktier har utnyttjats. Därmed kommer 610 945 B-aktier i Sdiptech, som Carnegie har lånat av Serendipity Group AB i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet, att återlämnas.

Nedan följer stabiliseringsinformation avseende stabiliseringsåtgärder som Carnegie har genomfört på indikerade datum under de senaste fem handelsdagarna i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: +46 5886 88 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Sdiptech AB (publ)
Instrument: B-aktier (SE0003756758)
Erbjudandestorlek: 499 999 976
Erbjudandepris: 56 SEK
Ticker: SDIP B
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2/6/2017 735 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier
5/6/2017 660 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 22 maj respektive 1 juni 2017. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
12/05/2017 352 599 56.00 55.75 55.91 SEK Nasdaq First North Premier
15/05/2017 18 360 55.75 55.50 55.64 SEK Nasdaq First North Premier
16/05/2017 97 500 55.75 54.00 55.13 SEK Nasdaq First North Premier
17/05/2017 13 842 54.50 53.25 53.68 SEK Nasdaq First North Premier
18/05/2017 17 277 54.25 53.75 54.00 SEK Nasdaq First North Premier
19/05/2017 93 642 54.50 54.00 54.24 SEK Nasdaq First North Premier
22/05/2017 3 000 54.00 54.00 54.00 SEK Nasdaq First North Premier
23/05/2017 1 020 55.00 54.00 54.98 SEK Nasdaq First North Premier
24/05/2017 2 350 54.00 53.50 53.93 SEK Nasdaq First North Premier
26/05/2017 2 000 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier
29/05/2017 2 407 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier
30/05/2017 519 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier
31/05/2017 4 267 55.50 55.00 55.35 SEK Nasdaq First North Premier
01/06/2017 767 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier
02/06/2017 735 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier
05/06/2017 660 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni, kl. 21:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD Sdiptech, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO Sdiptech, +46 708 30 70 57. cj.akesson@sdiptech.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.