Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 15, 2020 5:45 PM
15
April
2020
17:45

Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19

Pressmeddelande
15 april 2020, 17:45

Uppdatering med anledning av Covid-19  

Covid-19 har under årets första kvartal haft en begränsad påverkan på Sdiptechs affärer. Bolaget följer noggrant utvecklingen av effekterna och agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regeringar och myndigheter på respektive marknad, där medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet är högsta prioritet.

Coronavirusets effekter på orderingång och försäljning under det första kvartalet 2020 bedöms som begränsade. Osäkerheten framåt är större, men välfungerande infrastruktur är nödvändig för våra samhällen och vår vardag.

”Sdiptechs produkter och tjänster är samhällsviktiga och vi har ett ansvar att se till att dessa lösningar fortsätter att fungera. Efterfrågan på Sdiptechs erbjudanden är generellt sett fortsatt relativt stabil, även i en lågkonjunktur. Dock upplever vi leveransfördröjningar i vissa delar av vår koncern på grund av begränsningen av rörelsefriheten i samhället, vilket kan komma att påverka utvecklingen så länge restriktionerna håller i sig”, säger Jakob Holm, vd på Sdiptech AB.

De enheter som främst påverkats är de med personalintensiv verksamhet och affärsenheter i Storbritannien, då delar av personalen har svårt att komma till sina arbetsplatser på grund av lokala myndighetsbeslut. Dessa enheter genomför kostnadsreducerande åtgärder, exempelvis korttidsarbete och generella kostnadsreduktioner, anpassade till sin respektive verksamhet och det land de verkar i. Då konsekvenserna primärt är av typen fördröjningar förbereds personal och produktionskapacitet för att kunna leverera ikapp så snart myndigheters restriktioner tillåter detta. Samtidigt ser bolaget en stark utveckling i vissa andra verksamheter, som exempelvis tillverkning av desinfektionsmedel, underhåll av kyla i livsmedelsbutiker och tjänster för säker desktop- och mobilkommunikation.

”Vi bevakar utvecklingen noggrant och vidtar proaktiva åtgärder, både för att minska risker för våra medarbetare och för att säkerställa att våra verksamheter kan fortlöpa. Centralt har vi ett team som är dedikerade till att stödja våra affärsenheter i beslut och åtgärder när förutsättningar förändras i snabb takt. Lokalt möjliggör vår decentraliserade struktur snabba beslut nära kunder, personal och leverantörer, vilket är en styrka i osäkrare tider”, avslutar Jakob Holm.

Sdiptech har en stark finansiell ställning med ett gott kassaflöde, samt totala långfristiga lån och kreditfaciliteter som uppgår till 800 miljoner kronor. Bolagets 32 verksamheter i varierande segment ger en bra riskspridning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 17:45.

 

Bilaga