Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 9, 2018 5:30 PM
9
January
2018
17:30

Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB

Pressmeddelande
9 januari 2018, 17:30

Sdiptech slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB

Sdiptech slutför per dagens datum förvärvet av Aviolinx Communication and Services AB. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen den 13 december 2017.

Aviolinx är ett av tre bolag i världen som tillhandahåller komplett infrastruktur och operativ kontroll för högfrekvent backupkommunikation till flygtrafik. Företaget är ensam i sitt slag i Europa med närliggande geografier. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 18 Mkr och rörelseresultatet till cirka 4 Mkr.

Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis uppgår efter förvärvet till cirka 1.220 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 161 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de senaste fyra kvartalen.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Aviolinx är den enda aktören inom sin nisch i Europa. Deras erbjudande utgör kritisk infrastruktur inom flygindustrin vilket skapar ytterst förutsägbara intäkter oavsett konjunkturläge."

Joakim Andersson, VD Aviolinx Communication and Services, kommenterar:

"Med Sdiptech säkerställer vi en långsiktig ägare för såväl Aviolinx som för de kritiska tjänster vi levererar till trafikflygen. Vi har långa relationer med våra kunder och med Sdiptech ser vi goda möjligheter att utveckla vårt totala erbjudande."


Bolaget värderas till 38 Mkr vid övertagandet, och den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 40 Mkr, vilket förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten. Bolagets historiska rörelseresultat inkluderar vissa kostnader som inte följer med vid förvärvet och den beräknade förvärvsmultipeln är i linje med Sdiptechs historiska snitt. Per dagens datum utbetalas 28,0 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 17:30.