Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 21, 2020 7:30 PM
21
July
2020
19:30

Sdiptech AB (publ) - Sdiptech uppdaterar de finansiella målen

Pressmeddelande
21 juli 2020, 19:30

Sdiptech uppdaterar de finansiella målen

Sdiptechs styrelse har fastställt nya finansiella mål som ersätter de tidigare, vilka kommunicerades 2016 inför bolagets notering av B-aktien. De uppdaterade finansiella målen speglar den inriktning och fas som Sdiptech för närvarande befinner sig i.

Sdiptechs affärsmodell är att skapa värdetillväxt genom att förvärva och utveckla lönsamma nischbolag inom samhällsviktig infrastruktur. Bolagets finansiella mål är noggrant kalibrerade för att driva en god vinsttillväxt mot en vid var tid hanterbar finansiell risk, utifrån den utvecklingsfas som bolaget befinner sig i. De uppdaterade finansiella målen avspeglar detta och innebär samtidigt en förenkling jämfört med de tidigare målen.

Styrelsen har fastställt följande nya finansiella mål:

  • Organisk resultattillväxt: En genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5–10 procent.
  • Förvärvad resultattillväxt: En årlig genomsnittlig förvärvstakt om 90 MSEK i EBITA per år.
  • Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader ska inte överstiga 2,5 gånger.

Tillväxtmålen gällande såväl organisk som förvärvad resultattillväxt är fortsatt centrala för den fas som Sdiptech befinner sig i, och är oförändrade i förhållande till de tidigare målen.

Målet för kapitalstrukturen justeras till att omfatta den finansiella nettoskulden, istället för som tidigare den totala nettoskulden. Sdiptech finansierar sina förvärv genom såväl upplåning från banker eller den finansiella marknaden (”finansiell skuld”), som villkorade förvärvslikvider innehållna under en s k earnout-period. Ur ett riskperspektiv är det främst den finansiella skulden som är central att bevaka. Medan de villkorade innehållna förvärvslikviderna bär lägre risk då de är direkt korrelerade till den faktiska vinstutvecklingen - eftersom skulden minskar om resultatet minskar och vice versa.

Det tidigare målet om avkastning på sysselsatt kapital tas bort som just finansiellt mål då måttet bedöms ha en lägre relevans i den starka tillväxtfas som bolaget befinner sig i för närvarande. Nyckeltalet är dock fortsatt viktigt i bolagets operativa styrning och redovisas oförändrat i samband med kvartalsrapporterna.

Utdelningspolicyn lämnas oförändrad. Enligt denna ska, utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per aktie, det fria kassaflödet återinvesteras för tillväxt.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 19:30.

Bilaga