Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 18, 2019 3:00 PM
18
February
2019
15:00

Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB

Pressmeddelande
18 februari 2019, 15:00

Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB

Sdiptech har idag låtit dotterbolaget AVA Monitoring återgå till de ursprungliga ägarna. Affären innebär en mindre positiv reavinst för Sdiptech samtidigt som ytterligare utrymme tillförs för nya förvärv.

Den 5 juli 2017 förvärvade Sdiptech aktierna i bolaget AVA Monitoring AB som utvecklar och säljer mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastrukturprojekt.

Förvärvsmodellen som tillämpades var till stor del baserad på utfall i framtida resultat. Efter genomförande av affären uppvisade bolaget en extraordinär resultatutveckling under kort tid vilket medförde att den resultatbaserade förvärvsmodellen inte blev relevant i förhållande till den långsiktigt antagna utvecklingen.

Parterna har i den uppkomna situationen under viss tid förhandlat med avsikt att hitta en lösning. Parterna har nu kommit överens om att tidigare ägare Malte i Sverige Holding AB återinträder som 100% ägare till AVA Monitoring per den 2019-02-18. I Sdiptechs överväganden har särskild hänsyn tagits till AVA Monitorings branschinriktning, innebärande att kunder primärt återfinns inom bygg och anläggning. AVA Monitoring kommer nu att drivas vidare under samma ledning och Sdiptech önskar de nygamla ägarna och personalen bästa möjliga utveckling.

Återgången av förvärvet genomförs genom att Sdiptech erhåller återbetalning av den kontanta köpeskillingen som betalades vid förvärvet av AVA Monitoring i juli 2017, cirka 21,5 MSEK. Sdiptechs utestående skulder till säljarna av AVA Monitoring om totalt 72 MSEK skrivs av, inklusive den reserverade skulden för framtida utbetalning av villkorad köpeskilling. Även den uppbokade goodwilltillgången i samband med förvärvet om 71 MSEK skrivs av. Slutligen erhålls en kontant ersättning om ca 2 MSEK. Efter avdrag för det upparbetade egna kapitalet som Sdiptech tillgodogjort sig sedan förvärvet och övriga kostnader i samband med återgången, blir nettoeffekten för Sdiptech ca 3 MSEK i positivt resultat.  Återgången innebär dessutom en positiv årlig avkastning på det kapital som bundits i förvärvet om cirka 12%.

AVA Monitoring, som har tillhört Affärsområdet Nischade Produkter och Tjänster har enligt Sdiptechs bedömning en långsiktig omsättning som genererar 5 – 10 MSEK i årlig nettovinst. Genom återgången ges nu istället ytterligare förvärvsutrymme och det är styrelsens bedömning att nya förvärv kommer att ersätta AVA Monitorings vinstbidrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019, 15:00.

Bilaga