Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 21, 2018 8:30 AM
21
August
2018
8:30

Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2018

Pressmeddelande
21 augusti 2018, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2018

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

God organisk tillväxt och fortsatt vinstlyft inom hiss

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade med 58 procent till 377,8 Mkr (239,3) varav jämförbara enheter ökade med 13 procent
 • EBITA* ökade med 128 procent till 44,1 Mkr (19,3). EBITA* är koncernens operativa resultat och motsvarar EBITA före för­värvskostnader om -4,4 Mkr (0,0) och före resultat från omvär­dering av villkorade köpeskillingar om 0,0 Mkr (0,0)
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 27,4 Mkr (6,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 27,0 Mkr (5,3)
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 29,7 Mkr (2,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 28,7 Mkr (2,4)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,78 SEK (0,07)
 • Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,83 SEK (-0,04)
 • Under perioden slutfördes förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB
 • Den 31 maj slutfördes försäljningen av supportverksamheten
 • Efter periodens slut, den 2 juli, förvärvades Rogaland Industri Automasjon AS

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen ökade med 52 procent till 715,9 Mkr (469,5) varav jämförbara enheter ökade med 10 procent
 • EBITA* ökade med 65 procent till 78,4 Mkr (47,5). EBITA* är kon­cernens operativa resultat och motsvarar EBITA före förvärvs­kostnader om -16,3 Mkr (-1,4) och före resultat från omvärde­ring av villkorade köpeskillingar om 0,0 Mkr (0,0)
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 44,6 Mkr (25,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 43,6 Mkr (23,8)
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 121,6 Mkr (23,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 76,8 Mkr (21,3)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,21 SEK (0,71)
 • Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,31 SEK (0,60), i vilket resultat från försäljning av InsiderLog ingår med 25,8 Mkr
 • Kassaflöde från den löpande kvarvarande verksamheten upp­gick till 12,1 Mkr (21,5)
 • Under första halvåret slutfördes fem förvärv; Multitech Site Services Limited, Optyma Security Systems Limited, Aviolinx Communication and Services AB, Centralmontage i Nyköping AB och KSS Klimat-& Styrsystem AB

VD KOMMENTAR:

God organisk tillväxt och fortsatt vinstlyft inom hiss

Det andra kvartalet representerar en stark fortsättning på året. Den organiska tillväxten för koncernens nettoomsättning uppgick till 10 procent för halvåret och 13 procent för det senaste kvartalet. För vår hissverksamhet fortsätter förbättringsprogrammet och lön­samheten inom hiss förbättras nu för andra kvartalet i rad.

Under det första halvåret har nettoomsättningen på rullandetolvmånadersbasis vuxit med 24 procent från 1 045 Mkr (31 december 2017) till 1 291 Mkr (30 juni 2018). Rörelsevinsten på rullandetolvmånadersbasis växte under samma period med 25 procent från 153 Mkr till 123 Mkr. Därmed var rörelsevinsten under årets andra kvartal nära nog lika stor som under de två första kvarta­len förra året. Koncernen besitter starka nischade marknadspositio­ner och vi ser goda förutsättningarna för fortsatt vinsttillväxt under årets kommande kvartal.

KVARTALET

Årets andra kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt. Under kvartalet steg koncernens nettoomsättning med 58 procent till 378 Mkr jämfört med föregående år och den orga­niska omsättningstillväxten i kvartalet uppgick till 13 procent. EBITA-resultatet före förvärvskostnader (EBITA*) ökade med 128 procent till 44 Mkr. Utöver en god omsättningstillväxt förbättras även koncernens lönsamhet och vinstmarginalen för EBITA* upp­gick i kvartalet till 11,7 procent att jämföras med 8,0 procent motsvarande period föregående år.

Installation

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets andra kvartal med 96 procent till 18,2 Mkr. Installationssidan genom­går en tydlig lönsamhetsförbättring tack vare pågående åtgärds­program för vår hissverksamhet. Åtgärderna har god effekt, det positiva trendskiftet från föregående kvartal består och lönsam­heten fortsätter att förbättras. Internationellt råder fortsatt hög aktivitet inom nyinstallation, vilket leder till fortsatt hög personalomsättning och ökade lönekostnader. Efterfrågan är dock stark och våra åtgärder är inriktade mot prishöjningar och vi möts av en god förståelse för detta hos våra kunder. I Sverige, där vi primärt är inriktade mot renoveringsmarknaden, ser vi positiva tecken till att efterfrågan stärks som en följd av ett uppdämt renoveringsbehov när nybyggnation under en längre tid har prioriterats på bekostnad av renovering. Detta är förstås positivt, men vi kan inte utesluta en förlängning av åtgärdsprogrammet för att stärka lönsamheten ytterligare då potential finns för ytterligare marginalförstärkning.

Produkter & Tjänster

Medan vinsterna inom installationssidan genomgår ett tydligt lyft, bidrar affärsområdet Nischade Produkter & Tjänster fortsatt med en stabil vinsttillväxt. Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade marknadspositioner och EBITA* steg under årets andra kvartal med 62 procent till 28,7 Mkr. Bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi och förvärvade vinster rullas in i koncernen i enlighet med vår affärsmodell.

FÖRVÄRV

Under och strax efter utgången av det andra kvartalet slutförde vi två förvärv varav ett i Sverige och ett i Norge.

Fastighetsautomation och energieffektivisering

Genom KSS Klimat- & Styrsystem AB etablerar vi oss inom energieffektivisering och fastighetsautomation vilket är ett seg­ment inom infrastruktur vi bedömer har god långsiktig potential. Avancerad styrning av inomhusklimat är tydligt kopplat till såväl energieffektivisering som kostnadsreduktion och vi bedömer att efterfrågan kommer att öka och vara god i såväl hög- som låg­konjunktur.

Vatten- och avloppsrening

I början av juli förvärvade vi Rogaland Industri Automasjon AS som är specialiserat på automationssystem för vatten- och avloppsrening. Genom förvärvet expanderar vi Sdiptech-koncer­nens erbjudande inom segmentet vatten till Norge. Sdiptechs lösningar fyller en viktig funktion i framtida infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat fokus på miljöfrågor.

Pågående förvärvsprocesser

Förvärvsarbetet fortsätter oförtrutet och för närvarande har vi intentionsavtal avseende ytterligare ett förvärv och budsamtal pågår avseende ytterligare ett par bolag. Det finns ett flertal intressanta bolag i pipen med inriktning mot infrastruktur och det är som vanligt svårt att förutsäga när förvärvsprocesserna avslu­tas och nya fina bolag gör oss sällskap i koncernen.

UTSIKTER

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för vinsttillväxt under årets kommande kvartal, dels genom lönsamhetsförbättringen inom hiss, dels genom att övrig verksamhet fortsätter att gå planenligt bra. Dessutom förväntar vi att nya intressanta förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

Fortsatt vinstlyft inom hiss

Vi genomför ett åtgärdsprogram inom hissverksamheten som tydligt stärker lönsamheten. Under årets första kvartal kunde vi efter tre kvartal med fallande vinster konstatera att botten var passerad. Den positiva utvecklingen fortsätter och vinsten för andra kvartalet är nu högre än motsvarande period förra året.

God omsättningsökning och nu fokus på fortsatt margin­alförbättring

När vi nu börjar få ordning på lönsamheten inom hiss utvecklas hela koncernen planenligt och bra. Helårssiffror för nettoomsätt­ningen de senaste 2,5 åren är 750 Mkr (2016), 1 045 Mkr (2017) samt 1 291 Mkr (RTM juni 2018). Om vi dessutom tar hänsyn till de under de senaste 12 månaderna förvärvade bolagens årsomsättning så taktar koncernen på drygt 1 500 Mkr i omsättning. Marginalutvecklingen för samma period är 14,3 procent (2016), 11,7 procent (2017) samt 11,9 procent (RTM). Potential finns för ytterligare marginalförstärkning och vi jobbar aktivt för att för­bättra denna genom olika förbättringsåtgärder.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd och välkomna alla nya ägare till Sdiptech.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer därefter även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,

SE: +46 850 556 453

UK: +44 203 008 98 08

US: +1 855 831 59 44

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q2-2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  


Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:30.