Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 27, 2023 8:00 AM
27
October
2023
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Pressmeddelande
27 oktober 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK ORGANISK TILLVÄXT OCH GOD UTVECKLING AV KASSAFLÖDET

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 1 205,2 Mkr (856,8). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 38% till 234,9 Mkr (170,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,5% (19,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 33% och uppgick till 234,4 Mkr (176,5).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 4% och uppgick till 131,8 Mkr (126,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 131,5 Mkr (126,2).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 256,2 Mkr (114,7), motsvarande en kassagenerering om 94% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,37 Kr (3,45). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,37 Kr (3,43).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av Kemi-tech ApS, koncernens andra affärsenhet i Danmark.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 3 449,9 Mkr (2 487,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +16%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 41% till 668,7 Mkr (475,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,4% (19,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +14%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 32% och uppgick till 619,4 Mkr (469,9).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 10% och uppgick till 354,0 Mkr (321,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 352,8 Mkr (320,3).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 421,1 Mkr (363,2), motsvarande en kassagenerering om 60% (72).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 9,02 Kr (8,72). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 9,02 Kr (8,68).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av HeatWork AS i Norge, samt Kemi-tech ApS i Danmark.

 • I mars tecknade ledningen 190 590 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket medförde att bolaget tillfördes 14,4 Mkr i eget kapital.

 • Sdiptech emitterade i augusti seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer om 600 miljoner kronor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.
   

VD-KOMMENTAR

Vi kan med stolthet summera ännu ett starkt kvartal för Sdiptech. Efterfrågan fortsätter att vara stark och den organiska tillväxten av såväl omsättning som rörelseresultatet EBITA* var 20 procent exkl. valutaeffekter. Kostnadskontrollen är god och vi bibehåller en bra rörelsemarginal om 19,5 procent. Slutligen kan vi konstatera att kassaflödesgenereringen är tillbaka på goda nivåer och uppgick till 94 procent.

KVARTALET
Sdiptech levererade återigen ett starkt kvartal. Fyra centrala nyckeltal underbygger utvecklingen:

 • Organisk nettoomsättningstillväxt om 20 procent
 • Organisk vinsttillväxt EBITA* om 20 procent
 • Rörelsevinstmarginal EBITA* om 19,5 procent
 • Kassaflödesgenerering om 94 procent

Marknadsförhållandena i koncernens samtliga segment var gynnsamma, vilket återspeglar den goda efterfrågan som kan förväntas inom infrastruktur. Det ledde till en stark organisk tillväxt för nettoomsättningen exkl. valuta om 20 procent, vilket innebär att vi med råge har hämtat in förra årets tillfälliga tapp.

Vår enhet för elbilsladdare, Rolec, fortsätter att leverera enligt plan och växer fint jämfört med ifjol. Rolecs väletablerade position inom B2B var gynnsam för bolagets redovisade tillväxt. Samtidigt levererar övriga affärsenheter i koncernen mycket bra:

 • Exkl. Rolec var organisk nettoomsättningstillväxt 18 procent
 • Exkl. Rolec var organisk EBITA*-tillväxt 18 procent

Vi fortsätter leverera en organisk vinsttillväxt i linje med vår organiska försäljningsökning, vilket visar att vi har en god kostnadskontroll samt att skalbarheten i våra affärsmodeller fungerar. Koncernen har de senaste två åren kunnat presentera en EBITA*-marginal som ligger stadigt i spannet 19–20 procent, och vi står fast vid att vi bör etablera oss runt 20 procent.  

Det är också glädjande att återigen kunna uppvisa en god kassaflödesgenerering om 94 procent. Våra affärsenheter arbetar extra noggrant med rörelsekapitalet så att vår fina tillväxt också mynnar ut i fritt kassaflöde. De senaste 12 månaderna hade koncernen ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet om 622 Mkr, vilket är ett rekord. Det motsvarar en kassagenerering om cirka 70 procent. Över tid förväntar vi oss en kassagenerering om cirka 80 procent i linje med koncernens historiska normalläge.

I augusti emitterade Sdiptech en hållbarhetslänkad obligation. Vår långsiktiga målbild är att obligationer ska vara en kostnadseffektiv och kompletterande del av vår finansieringsmix. Någon gång måste vi börja och första gången kostar det lite mer. Vi är därvidlag ändå nöjda över att vår obligation prissattes lågt jämfört med andra förstagångsemittenter, vilket påvisar god kreditvärdighet.

Vår totala genomsnittliga finansieringsränta (banklån, obligation och tilläggsköpeskillingar) ökade med cirka 0,25 procentenheter i och med obligationsemissionen, och uppgår nu till cirka 4,75 procent. Tilläggsköpeskillingar är en viktig finansieringskälla. På dessa betalas ingen ränta och, som tumregel, kommer cirka 40 procent av dessa skulder att förfalla utan betalning om resultatet är kvar på dagens nivåer. Oaktat detta har Sdiptechs skuldsättningsgrad minskat under året p.g.a. ökade vinster, goda kassaflöden och ett lägre förvärvstempo än normalt.

UTSIKTER
Sdiptechs kunder återfinns inom infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner såsom elförsörjning, vattenrening, transportsystem, skolor, sjukhus m.fl. Kunderna är typiskt sett solida och efterfrågan stabil oavsett konjunkturläge. Vår affärsmodell består i att utveckla egna produkter som tillgodoser kritiska behov hos våra kunder. Affärsmodellen avspeglas i en god organisk tillväxt, höga vinstmarginaler och goda diversifierade kassaflöden. På ett metodiskt och selektivt sätt kan vi omsätta vårt kassaflöde i förvärv av nya högkvalitativa produkter och verksamheter.

Vi ska därtill alltid allokera vårt kapital på bästa möjliga sätt för att skapa aktieägarvärde. I takt med högre räntor höjer vi kraven för avkastning och en följd av detta är att prisförväntningar i marknaden generellt sett ligger lite för högt som vi ser det. Åtminstone för de högkvalitativa objekt som är aktuella för Sdiptech. Det gäller naturligtvis inte överallt och vi kommer att försätta genomföra fina förvärv. Men en naturlig konsekvens av dagens makroläge är ett lugnare förvärvstempo än normalt, och en lägre skuldsättning än vad som annars vore fallet.  

Den starka orderingången från början av året fortlöpte under tredje kvartalet och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på avmattning. Vi upplever en god efterfrågan inom flera av de områden som Sdiptech verkar, inte minst inom energieffektivisering, elektrifiering, vattenrening och trafikplanering. Vår exponering mot konsumentvaror och bostadsbyggnation är liten, och vårt finansiella mål om en organisk tillväxt om 5–10 procent ligger fast för kommande år.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för era starka insatser och resultat under de nästan tio år jag har haft äran att arbeta med er. Jag vill även passa på att tacka alla aktieägare för ert förtroende i Sdiptech. Vid årsskiftet lämnar jag med varm hand över till vår nuvarande CFO Bengt Lejdström som då tillträder som VD och koncernchef.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 08:00.


Bilaga