Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 27, 2022 8:00 AM
27
October
2022
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli - september) 2022

Pressmeddelande
27 oktober 2022, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli - september) 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

GOD EFTERFRÅGAN OCH FORTSATT MARGINALEXPANSION

TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 33% till 856,8 Mkr (646,2). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten -4,5%, varav +1,0% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 43% till 170,8 Mkr (119,3), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,9% (18,5). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -6,8%, varav +2,0% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 72% och uppgick till 176,5 Mkr (102,5). Förändring av villkorade köpeskillingar har bidragit med netto 28,9 Mkr (-0,7).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen ökade med 64% och uppgick till 126,5 Mkr (77,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 126,2 Mkr (76,8).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114,7 Mkr (75,4), motsvarande en kassagenerering om 59% (77).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,45 Kr (2,07). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,43 Kr (2,05).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 26% till 2 487,7 Mkr (1 969,8). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +5,9%, varav +4,0% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 34% till 475,5 Mkr (355,9), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,1% (18,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -1,1%, varav +3,6% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 67% och uppgick till 469,9 Mkr (281,7). Förändring av villkorade köpeskillingar har bidragit med netto 61 Mkr (-3,2).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen ökade med 61% och uppgick till 321,1 Mkr (199,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 320,3 Mkr (199,2).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 363,2 Mkr (141,9), motsvarande en kassagenerering om 72% (50).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 8,72 Kr (5,40). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 8,68 Kr (5,35).
 • Under perioden januari till september slutfördes förvärv av Agrosistemi Srl, Temperature Electronics Ltd och TEL UK Ltd, Resource Data Mangagement Ltd samt i e-l-m Kragelund A/S. Förvärven innefattar koncernens första affärsenheter i Italien och Danmark.

 • Den 8 mars tecknade ledningen 216 100 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med tecknings-optioner av serie 2018/2022 Emissionen medför att bolaget tillförts 14,5 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 33 601 348.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD-KOMMENTAR

Nettoomsättningen växte i kvartalet med 33 procent och uppgick till 857 Mkr (646). Samtidigt ökade EBITA* med 43 procent till 171 Mkr (119). Marginalförstärkningen fortsatte som planerat och EBITA*-marginalen uppgick till 19,9 (18,5) procent. Exklusive enheten för elbilsladdare, där resultatet var lägre än i fjol efter viktiga satsningar, steg koncernens nettoomsättning organiskt med 2,8 procent exklusive valuta och EBITA* steg organiskt med 9,3 procent.

KVARTALET

Vi kan konstatera en stark leverans från koncernen i kvartalet.
En fortsatt stark tillväxt, en fortsatt stärkt marginal och en fin organisk tillväxt för koncernen i stort. Dessutom har viktiga satsningar i vår enhet för elbilsladdare kommit på plats.

Koncernens lönsamhet fortsätter att öka som planerat och EBITA*-marginalen uppgick till 19,9 procent (18,5). Lönsamheten ökade i jämförbara enheter vilket visar att våra åtgärder för att hantera inflationen fungerar väl. Även förvärvade enheter bidrog positivt. Marginalen är i linje med tidigare kommunikation om att koncernens lönsamhet ska etableras runt 20 procent i EBITA*-marginal.

Givet den större satsningen vi genomför i 1 av våra 37 affärsenheter är det motiverat att se på utvecklingen i de övriga 36. Exklusive enheten för elbilsladdare växer koncernen organiskt på ett tillfredsställande sätt:

 • Nettoomsättning ökade organiskt 2,8 procent exkl. valuta
 • EBITA* ökade organiskt 9,3 procent exkl. valuta

Detta illustrerar att efterfrågan från våra kunder är fortsatt stabil och att vi hanterar materialbrister på ett tillfredsställande sätt för att säkra leveranser till kund. Vinstökningen visar som sagt att våra åtgärder för att hantera inflationen fungerar väl.

Utveckling av affärsenheten för elbilsladdare
Vår enhet för elbilsladdare i Storbritannien redovisade alltså i kvartalet ett lägre resultat än föregående år, i huvudsak drivet av ett tillfälligt tapp på intäktssidan. Orsaken är att produktionssättningen av en ny teknologiplattform blev fördröjd på grund av komponentbrist. Den nya teknologin möter bland mycket annat det nya brittiska regelverket för elbilsladdare som trädde i kraft den 1 juli. Fördröjningen påverkar delar av produktlinjen. Därutöver flyttar vi samtidigt hem tillverkningen från Kina till Storbritannien.

Produktionen av den nya teknologin är nu i gång och volymerna skalas upp den närmsta tiden. Vi förväntar oss, jämfört med ifjol, lägre intäkter från elbilsladdare även under det fjärde kvartalet. Timingen för investeringar i ny teknologi och ny produktion är god eftersom vi ser att 2022 är ett lugnare år då beställningar av nya laddare hämmats av brist på nya fordon.

Den nya teknologin omfattar såväl ny hård- som mjukvara och vässar vår position ytterligare med produktfunktioner som idag inte finns på marknaden. Med tillverkningen på hemmaplan fördubblar vi vår kapacitet, kortar ledtider, minskar vårt klimatavtryck och inte minst vi eliminerar en geopolitisk riskexponering.

Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur står inför en signifikant tillväxt. Storbritannien har infört ett principiellt förbud för nya bensin och dieselbilar från och med 2030. UK Government estimerar att hemmaladdare behöver öka från dagens 170 000 till 6 miljoner år 2030. Det är svårt att veta exakt hur många laddningspunkter som kommer att krävas, men estimaten ger en fingervisning om storleken på det uppdämda behovet.

FÖRVÄRV

I kvartalet har inga nya förvärv slutförts vilket helt och hållet är en fråga om timing. Vår pipeline är stark och vi ser fram emot att välkomna fler välskötta bolag till vår koncern det kommande kvartalet.

Faktum är att vi i år har vi klivit av från tre av sju påbörjade förvärvsprocesser. Bolagen i fråga var i många delar mycket bra, men sammantaget levde de i slutändan inte upp till de kriterier vi ställer på nya bolag. Att kliva av från tre av sju givna affärer visar på vår disciplin för kvalitet.

UTSIKTER

Vår orderingång är liksom tidigare god. Vi bedömer att påverkan från materialbrister kommer att fortsätta minska och att vi kan fortsätta leverera ikapp försenade ordervolymer. Vi har hanterat ökade materialpriser väl vilket kan avläsas i förbättringen av vår EBITA*-marginal.

Vi jobbar kontinuerligt med att balansera ett effektivt rörelsekapital med målet att motarbeta komponentbrister. I kvartalet uppgick kassaflödet till 59 procent efter extra uppbyggnad av säkerhetslager. Men vår kassagenerering är oförändrat stark och de 80 procent kassaflödesgenerering som vi uppnått de senaste tolv månaderna är representativt för koncernen.

Vår förvärvspipeline är liksom vid förra delårsrapporten stark efter en längre tids bearbetning av nya marknader. Då vi redan nu har uppnått 125 Mkr i förvärvad EBITA för 2022 ser vi goda möjligheter att överträffa vårt årliga förvärvsmål om 120–150 Mkr, utan att göra avkall på vårt starka fokus på kvalitet.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser.


Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 27 oktober 2022 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga