Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 26, 2021 8:00 AM
26
October
2021
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Pressmeddelande
26 oktober 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

HÖJT FÖRVÄRVSMÅL, NYA MARKNADER OCH GOD FÖRSÄLJNINGSÖKNING TROTS FLERA OSÄKERHETER I OMVÄRLDEN

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 25,3% till 646,2 Mkr (515,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 3,6%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 28,6% till 119,3 Mkr (92,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,5% (18,0). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -13,5%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 18,4% och uppgick till 102,5 Mkr (86,6).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 77,0 Mkr (87,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 76,8 Mkr (86,5). Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 27 Mkr från tidigare avyttring.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75,4 Mkr (74,6), motsvarande en kassagenerering om 77% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,07 Kr (2,47). Efter utspädning uppgick resultat till 2,05 Kr (2,44) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,79 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Den 3 september förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Den 14 september publicerade Sdiptech en uppdatering av sitt årliga förvärvsmål som uppgår till en årlig förvärvad vinst, EBIT, om 120–150 Mkr (90).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 oktober förvärvade Sdiptech 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Nederländerna.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 32,8% till 1 969,8 Mkr (1 483,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 8,4%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 44,4% till 355,9 Mkr (246,4), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,1% (16,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -4,5%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 20,7% och uppgick till 281,7 Mkr (233,4). Inkluderat i årets resultat är höga förvärvskostnader för större förvärv i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt. Avyttringar i perioden ledde dessutom till en redovisad reaförlust om 20 Mkr.

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 199,9 Mkr (177,3), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 199,2 Mkr (175,4).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141,9 Mkr (296,5), motsvarande en kassagenerering om 50% (99). På grund av höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 betalades mer skatt än normalt under perioden samt att kundfordringar ökade p.g.a. god försäljning. Därtill byggdes lager upp i förebyggande syfte för att möta eventuella komponentbrister.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,40 Kr (5,20). Efter utspädning uppgick resultat till 5,35 Kr (5,16) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,84 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Under perioden januari till september slutfördes förvärv av samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec), Ficon Oy samt Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Under det första nio månaderna har avyttring av Tello Service Partner, samt de svenska och de österrikiska hissverksamheterna slutförts. Samtliga enheter tillhörde affärsområdet Property Technical Services.

 • Sdiptech genomförde den 9 mars en riktad nyemission som tillförde ca 464 Mkr till eget kapital, efter emissionskostnader.

VD-KOMMENTAR

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under årets första nio månader har vi ökat takten och trots tuffa jämförelsetal steg EBITA* totalt med 44,4 procent. Den fleråriga trenden med ökad lönsamhet fortsätter och vår EBITA*-marginal har stigit från 16,6 till 18,1 procent.

KVARTALET – Stark försäljningsökning i ett kvartal med höga jämförelsetal
Vi kan med stolthet presentera ytterligare ett bra kvartal för Sdiptech. Under det tredje kvartalet upplevde våra affärsenheter en fortsatt god efterfrågan, motsvarande en omsättningstillväxt om 25,3 procent, varav 3,6 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Till viss del har intäkter påverkats av framskjutna leveranser efter störningar i leverantörskedjor och läget är fortfarande något besvärligt, även om våra affärsenheter jobbar fantastiskt med att få fram leveranser till kund. Problematiken är i viss mån bredare än enbart vår egen varuförsörjning, då våra kunder ibland pausar sina lagda ordrar för att de i sin tur saknar andra leveranser.

Sett till vinstutvecklingen vill vi börja med att påminna om några centrala effekter från pandemin i fjol. Förra året uppvisade Sdiptech en extraordinärt hög lönsamhet under det tredje kvartalet 2020, vilket ledde till en organisk vinstökning om exceptionella 18,6 procent, jämfört med -13,5 procent i år. Bakgrunden till den höga lönsamheten 2020 var dels extra intäktsvolymer när vi levererade ikapp ordrar som hade pausats under de första månaderna av pandemin, dels extra låga kostnader som kvarstod från åtgärder i början av pandemin. Särskilt tydligt syns detta fenomen med exceptionella jämförelsetal för bolagen i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

Med stora pendlingar från ett extremläge till ett annat är det motiverat att se hur utvecklingen sett ut från en tidpunkt innan pandemin slog till, fram till idag. Under perioden från 1 januari 2020 till 30 september 2021 har den organiska omsättningstillväxten i genomsnitt varit cirka 6 procent och den organiska vinsttillväxten i genomsnitt cirka 7 procent, vilket är helt i linje med våra finansiella mål.

FÖRVÄRV – Hög kvalitet och koncernkompletteringar
I början av september förvärvades IDE Systems, som är specialiserade på tillfällig el och övervakningssystem av elanvändning i Storbritannien. IDE har över 20 års erfarenhet av att designa och tillverka eldistributionslösningar och fokuserar på att leverera utrustning för tillfällig eldistribution, bland annat laddstationer med tillfällig ström för elfordon. IDE utvecklar dessutom en viktig mjukvara för energiövervaknings- och hanteringsverktyg som möjliggör minskad energianvändning och därmed minskat koldioxidutsläpp. IDE bidrar till FN:s globala mål 7.1 och 7.2.

I mitten av oktober, efter periodens utgång, förvärvades Certus Automation, vilket är vår första affärsenhet i Nederländerna. Bolaget är en global leverantör av automationslösningar för hamn- och terminallogistik. Kärnan i produkterna är en egenutvecklad mjukvara och system för bildigenkänning. Produkterna automatiserar identifiering, registrering och positionering av containrar och fordon för ökad effektivitet, säkerhet och minskade utsläpp. Certus bidrar till FN:s globala mål 8.8 och 9.4.

UTSIKTER – Redo för höjt förvärvsmål
Med nya geografiska marknader, ett flertal växande segment inom infrastruktur, samt en stark och erfaren organisation har vi i kvartalet kunnat höja vårt förvärvsmål från 90 Mkr i förvärvad vinsttillväxt till 120–150 Mkr. Målet gäller från och med innevarande år och vi kan med glädje konstatera att vi nått vårt nya mål, inkluderat de avyttringar som genomfördes i våras.

Vi har det senaste året genomfört pilotarbeten i nya geografier för att utvärdera hur vår metodik och arbetssätt effektivt kan fungera på nya marknader. Efter analyser av tusentals bolag och samtal med hundratals entreprenörer och rådgivare har vi nu etablerat oss i Italien samt genomfört vårt första förvärv i Nederländerna. Vår geografiska expansion görs kontrollerat och med eftertanke i enlighet med hur vi jobbar i alla viktiga frågor som rör vår utveckling och tillväxt.

Vi konkluderar även avyttringarna inom Property Technical Services genom att flytta över de två kvarvarande affärsenheter till Special Infrastructure Solutions. Detta innebär att vi nu har två affärsområden i stället för som tidigare tre i koncernen.

Vår förvärvsmetodik bygger på ett välutvecklat strukturkapital och noggranna analyser och tack vare detta har vi de senaste åren kunnat välkomna några av de bästa bolagen inom sina nischer. Efter ett flerårigt fokus på infrastruktur upplever vi i ökande utsträckning att förvärven adderar kompletterande teknik och kundsegment till befintliga affärsenheter och gruppen opererar alltmer som en sammanhållen koncern. Redan två kvartal efter förvärvet av Rolec distribuerar vi exempelvis ut våra egna laddstationer för elbilar via flera andra affärsenheter och når därmed ut till nya kundsegment.

Avslutningsvis är läget i världen fortsatt svårbedömt. Vi ser dock en god och oförändrad efterfrågan på våra produkter och tjänster, där behovet på lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen är starkt. Vår marginalguidning om 19–20 procent för helåret kvarstår.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 oktober 2021 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga