Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 4, 2023 8:00 AM
4
May
2023
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2023

Pressmeddelande
4 maj 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2023
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK UTVECKLING OCH GODA UTSIKTER

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 37% till 1 075,7 Mkr (783,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 14,7%, exkl. valutaeffekter.

  • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 40% till 203,2 Mkr (144,9), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,9% (18,5). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +8,8%, exkl. valutaeffekter.

  • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 46% och uppgick till 178,4 Mkr (121,9).

  • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 26% och uppgick till 95,8 Mkr (76,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 95,6 Mkr (75,8).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98,0 Mkr (114,5), motsvarande en kassagenerering om 45% (73). Stark försäljning påverkade kassaflödet negativt genom ökade kundfordringar och lageruppbyggnad.
  • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,43 Kr (2,04). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 2,43 Kr (2,03).
  • Under perioden slutfördes förvärvet av HeatWork AS, koncernens andra affärsenhet i Norge.

  • I mars tecknade ledningen 190 590 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med teckningsoptioner av serie 2018/2023. Emissionen medförde att bolaget tillfördes 14,3 miljoner kr i eget kapital.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD-KOMMENTAR

Vi kan med glädje summera ett starkt första kvartal för Sdiptech. Efterfrågan är god och vi ser inga tecken på avmattning. Hanteringen av kvarstående inflation är effektiv och vår marginalförstärkning fortsätter såväl organiskt som genom förvärv. Enligt plan är också leveranserna i vår enhet för elbilsladdare nu återställda på förväntade höga volymer och lönsamhet.

KVARTALET
Under årets första kvartal har efterfrågan från våra kunder varit fortsatt stark, vilket resulterade i att nettoomsättningen under kvartalet ökade med 37 procent, varav 14,7 organiskt. Marknadsförhållandena i koncernens samtliga segment var gynnsamma vilket återspeglar den goda efterfrågan man kan förvänta sig inom infrastruktur. Efter höstens leveransförseningar har vår enhet för elbilsladdare nu framgångsrikt skalat upp produktionsvolymerna av den nya teknologin och uppvisade en försäljning som överträffade våra egna förväntningar och levererade ett resultat i linje med föregående år.

Samtidigt steg koncernens EBITA* med 40 procent, varav 8,8 procent organiskt. Inköpspriser och personalkostnader steg i kvartalet, men inte med samma höga takt som tidigare. Vårt arbete med att föra över kostnadsökningar till våra kunder fungerar väl och underlättas härmed ytterligare, även om det fortsatt är en viss fördröjning på grund av våra kundavtalsstrukturer. Då försäljning och lönsamhet i vår enhet för elbilsladdare har varit i nivå med fjolårets, visar detta på att övriga enheter inom koncernen haft en mycket god utveckling.

Sdiptechs marginalförstärkning fortsätter och EBITA*-marginalen uppgick till 18,9 procent (18,5) i kvartalet och 19,2 procent (18,9) på rullande tolvmånadersbasis. Nya förvärv fortsätter att bidra positivt till vinstmarginalen. De förvärv som Sdiptech gör är noggrant utvalda för sina starka marknadspositioner med tillhörande goda lönsamhet.

Lageruppbyggnad i några av koncernens större enheter och stark försäljningsökning generellt sett har lett till att kassagenereringen om 45 procent (73) var svagare än vanligt. Temporära svängningar i kassaflödet ingår i arbetet med att säkerställa tillgång på insatsvaror och att möta efterfrågan från kunder med kritiska behov. Men liksom tidigare förväntar vi oss att kassagenereringen pendlar tillbaka mot koncernens normalläge om cirka 80 procent.

FÖRVÄRV
Under årets första kvartal förvärvades HeatWork, som är ett globalt bolag med huvudkontor och produktionsanläggning i norska Narvik. HeatWork har 20 års erfarenhet av att utveckla specialprodukter inom hydronisk uppvärmning. Bolagets mobila värmeverk är utformade för att möta behoven inom flera användningsområden, såsom energiproduktion, jordbruk, skadedjursbekämpning och kommunalt vattenskydd. HeatWork har ett starkt fokus på innovativa, hållbara lösningar, och tekniken bidrar till en betydande minskning av både energiförbrukning, kostnad, kemikalieanvändning och CO2-utsläpp.

UTSIKTER
Vår enhet för elbilsladdare genomförde som bekant flera viktiga investeringar i fjol. Med den nya teknologiplattformen och med kretskortsmontering lokalt i Storbritannien får vi kortare time-to-market för nya produkter. Därtill och minst lika viktigt möjliggör detta en signifikant högre produktionskapacitet än för ett år sedan. Det är glädjande att konstatera att bruttomarginalerna är på samma höga nivå som de var innan dessa stora förändringar. Vi har inte heller påverkats negativt av de problem som andra aktörer på marknaden har gjort då vi sedan tidigare uppfyller alla tekniska krav i Storbritannien. Framåtblickande ser vi inga tecken på avmattning och efterfrågan på laddningspunkter i Storbritannien fortsätter att öka, bland annat drivet av krav på installation av elbilsladdare vid ny- och ombyggnation av fastigheter.

Sdiptechs affärsenheter i UK gynnas av de investeringar inom klimat, energieffektivitet och hållbar infrastruktur som Storbritanniens regering tidigare beslutat. Bland annat satsar man 6,6 miljarder GBP i koldioxidsnål teknik till byggnader. Ett annat område som gynnar Sdiptechs enheter är Storbritanniens investeringar i att bygga säkrare, mer pålitliga och effektiva järnvägar.

Vi är trygga med att koncernens lönsamhet ska fortsätta att växa och etableras runt 20 procent i EBITA*-marginal och ser positivt på det fortsatta året. Jag vill också rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser, samt tacka alla aktieägare för fortsatt förtroende.

Jakob Holm
VD och Koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023, kl 08:00.

Bilaga