Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 29, 2022 8:00 AM
29
April
2022
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2022

Pressmeddelande
29 april 2022, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

GOD EFTERFRÅGAN, MARGINALFÖRSTÄRKNING OCH EXTRA STARK FÖRVÄRVSPIPELINE

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 19% till 783,7 Mkr (658,3). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 13,3%, varav 5,1% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 25% till 144,9 Mkr (116,1), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,5% (17,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 4,0%, varav 5,2% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 34% och uppgick till 121,9 Mkr (90,7).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 76,1 Mkr (64,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 75,8 Mkr (62,7).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114,5 Mkr (39,4), motsvarande en kassagenerering om 73% (67).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,04 Kr (1,74). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 2,03 Kr (1,72).
 • Den 31 januari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Agrosistemi Srl. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Italien.
 • Den 25 mars förvärvade Sdiptech 91% av aktierna i Temperature Electronics Ltd och TEL UK Ltd. Förvärvet är koncernens tionde affärsenhet i Storbritannien.

 • Den 8 mars tecknade ledningen 216 100 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med tecknings-optioner av serie 2018/2022 Emissionen medför att bolaget tillförts 14,5 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 33 580 027.

 • Affärsområdet Water & Energy byter namn till Resource Efficiency från och med januari 2022. Detta då bioekonomi och avfallshantering adderas till de tidigare områdena vatten och sanitet samt kraft och energi.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD-KOMMENTAR

Efterfrågan på Sdiptechs produkter är fortsatt god och den organiska försäljningstillväxten var 8,2 procent exklusive valuta i kvartalet. Vår syn på en fortsatt marginalförstärkning under 2022 är oförändrad trots att inköpskostnaderna ökade mer än förväntat i kvartalet. Sdiptechs förvärvspipeline är starkare än normalt vilket ger oss möjlighet att nå årets förvärvsmål i förtid.

KVARTALET

Inledningen av 2022 kommer för alltid att förknippas med den ryska invasionen av Ukraina och våra tankar går till alla som drabbas. Det geopolitiska läget skapar nya frågor att hantera för alla och konsekvenserna är förstås svåra att överblicka i nuläget. För Sdiptech är den direkta affärsexponeringen i Ryssland och Ukraina dock försumbar. Utöver detta ser vi ingen nämnvärd påverkan på efterfrågan.

Efterfrågan från våra kunder fortsätter att vara god och koncernen uppvisade en organisk försäljningsökning om 8,2 procent, exklusive valutaeffekter. Detta trots att vi upplever en del fördröjningar av leveranser på grund av materialbrist. Våra produkter möter kritiska behov inom infrastruktur vilket ger en solid efterfrågan oavsett konjunkturläge.

Ökningen av komponent-, råvaru- och logistikkostnader i kvartalet var extraordinära och översteg i kvartalet våra egna prishöjningar. Av detta skäl har marginalerna i jämförbara enheter tillfälligtvis försämrats och den organiska EBITA*-tillväxten uppgick till -1,2 procent, exklusive valutaeffekter. Vårt arbete med prishöjningar kommer att fortsätta för att, liksom tidigare, uppnå full kompensation för ökade kostnader.

Koncernens lönsamhet fortsätter att öka och EBITA*-marginalen uppgick till 18,5% (17,6). Marginalförstärkningen härrör från vår löpande förvärvsverksamhet samt från avyttringar under det senaste året, d.v.s. helt i linje med vår strategiska plan mot en lönsam verksamhet baserad på starka nischade positioner.

FÖRVÄRV

I slutet av januari 2022 förvärvades Agrosistemi, vilket är vår första affärsenhet i Italien. Agrosistemi har över 20 års erfarenhet av rening och återvinning av biologiskt slam från kommunalt avloppsvatten. Med en egenutvecklad behandlingsprocess som används för att rensa slam från skadliga ämnen och omvandla det till organiska gödningsprodukter, bidrar Agrosistemi till flera av FN:s globala mål: 2.4, 9.4, 11.6 och 15.3.

I kvartalet förvärvades även 91 procent av aktierna i Temperature Electronics och TEL UK. Bolagen är specialiserade på produkter för styrning av luftflöden och evakuering av hälsofarliga gaser i laboratorier. Produkterna reducerar energianvändning med upp till 85% jämfört med traditionella produkter. Dessutom säkerställs ren luft i laboratorier där medarbetare utsätts för potentiellt farliga gaser och material. Även TEL bidrar till flera av FN:s globala mål: 7.3, 8.8 och 9.4.

UTSIKTER

Vår orderingång är fortsatt god, även om materialbrister kan resultera i fördröjningar av leveranser och intäkter. Som planerat, sker den 30 juni 2022 en viktig ändring av regelverket på den brittiska marknaden för elbilsladdare. Regeländringen, som berör alla aktörer, innebär en större uppgradering av våra produkter och därför kan våra kunder bli mer avvaktande under det andra kvartalet i att lägga sina beställningar. En eventuell påverkan på försäljning bedömer vi dock som temporär.

På sikt känner vi oss komfortabla med att fullt ut kompensera oss för ökade kostnader och vi bedömer oförändrat att koncernens lönsamhet ska etableras runt 20% i EBITA*-marginal.

Vi har etablerat oss på de nya marknaderna Italien och Nederländerna, förstärkt vår närvaro i UK och Norden samt utökat affärsområdet Resource Efficiency. Som ett resultat av dessa investeringar är vår förvärvspipeline starkare än normalt. Vårt finansiella utrymme är gott och flera pågående projekt ger oss möjlighet att nå vårt årliga förvärvsmål om 120–150 MSEK i förvärvad EBITA redan innan hösten.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser.


Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 april 2022 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga