Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 29, 2021 8:00 AM
29
April
2021
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2021

Pressmeddelande
29 april 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet (januari - mars) 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

FLERA TONGIVANDE AFFÄRER OCH EN FORTSATT STARK VINSTTILLVÄXT

FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 64,0% till 116,1 Mkr (70,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 17,6% (14,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 15,9%, exkl valutaeffekter.

  • Nettoomsättningen ökade med 35,9% till 658,3 Mkr (484,4). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 3,9%, exkl valutaeffekter.

  • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 31,7% och uppgick till 90,7 Mkr (68,8). Periodens förvärvskostnader var särskilt höga p.g.a. strategiska avyttringar och ett större förvärv i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt, vilken är en engångskostnad.

  • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 64,2 Mkr (52,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 62,7 Mkr (52,0).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,4 Mkr (58,3), motsvarande en kassagenerering om 48% (72). På grund av höga vinster under 2020 betalades mer skatt än normalt under perioden, även viss extra lageruppbyggnad genomfördes preventivt.
  • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,74 Kr (1,60). Efter utspädning uppgick resultat till 1,72 Kr (1,59) per stamaktie.
  • Den 19 februari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec).

  • Den 19 februari avyttrades samtliga aktier i Tello Service Partner och avtal tecknades om avyttring av den svenska hissverksamheten. Samtliga enheter tillhörde segmentet Property Technical Services.

  • Sdiptech genomförde den 9 mars en riktad nyemission som tillförde ca 473 Mkr till eget kapital före emissionskostnader. Syftet med emissionen var att stärka koncernens finansiella flexibilitet inför fortsatta förvärv samt att utöka ägarspridningen.

  • På grund av rådande omständigheter och med syfte att minska risken för smittspridning hålls Sdiptechs Årsstämma 2021 utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Ägarna kan istället skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning. För vidare information, se publicerad kallelse.

VD-KOMMENTAR

FLERA TONGIVANDE AFFÄRER OCH EN FORTSATT STARK VINSTTILLVÄXT

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. EBITA* steg totalt med 64,0 procent, varav 52,4 procent från förvärv, 15,9 procent organiskt och -4,3 procent från valuta. Samtidigt genomfördes flera goda affärer som formar koncernen ytterligare mot hög kvalitet och befäster vår position som en koncern med ledande och hållbara erbjudanden.

FÖRSTA KVARTALET
Under det första kvartalet har de allra flesta av våra affärsenheter kunnat leverera med full kapacitet och god efterfrågan, motsvarande en omsättningstillväxt om 35,9 procent, varav 3,9 procent organiskt exklusive valutaeffekter.

Samtidigt finns det flera osäkerheter och risker att bevaka, såväl vad gäller den pågående pandemin, som påfrestningar i leverantörskedjor. Vi arbetar löpande med att se över dessa risker och sätter planer för fortsatt affärskontinuitet. Vi har exempelvis arbetat med preventiv lageruppbyggnad av kritiska komponenter och material, vilket förväntas fortsätta under kommande kvartal. Detta har haft en effekt på vår annars starka kassagenerering som under kvartalet uppgick till 48 (72) procent.

Vi kan konstatera att vår affärsmodell är väl lämpad för att navigera osäkra perioder. Flera av våra affärsenheter har tack vare sin goda kundspridning en flexibilitet i att kunna skifta fokus mellan olika kundsegment beroende på var efterfrågan är som starkast. På så sätt har vi i stort kunnat upprätthålla planerade produktionsvolymer och prishöjningar, vilket resulterat i en stark EBITA*-tillväxt om 15,9 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Detta har även bidragit till en fortsatt marginalförstärkning och tillsammans med bidrag från förvärv ökade koncernens EBITA*-marginal till 17,6 (14,6) procent.

I kvartalet har vår affärsaktivitet på koncernnivå varit särskilt hög med flera komplexa affärer, innefattande totalt sex bolag; ett större förvärv och avyttring av fem affärsenheter. Engångskostnader för brittisk förvärvsskatt och rådgivarkostnader påverkade negativt vår vinst per aktie i kvartalet som uppgick till 1,74 (1,60) kr. Med det sagt bedömer vi att dessa affärer är ytterst värdeskapande för oss. De formar koncernen ytterligare mot hög kvalitet och befäster vår position som en koncern med ledande och hållbara erbjudanden.

FÖRVÄRV
Förvärvet som genomfördes under kvartalet var Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (tillsammans Rolec), som är specialiserade inom utveckling och tillverkning av ett brett utbud av laddningsutrustning och -system för elfordon. Ett förvärv som
ytterligare förstärker vår inriktning mot hållbarhet, effektivitet och säkerhet. Marknaden för laddningsstationer för elfordon i UK väntas ha en betydande tillväxt, drivet av flera olika faktorer. Bland annat beslutade den brittiska regeringen i november 2020 att inga nya bensin- eller dieselbilar ska få säljas efter 2030 och inga hybridbilar efter 2035.

Avyttringarna som slutfördes var de fyra bolagen i den svenska hissverksamheten, samt takrenoveringsbolaget Tello Site Services AB. Avyttringarna går i linje med vår ambition att koncentrera vår tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Efter ett par års arbete med lönsamhetsåtgärder uppvisar hissverksamheten en stabil och god intjäning, och timingen var därmed rätt att överlåta bolagen till nya lämpliga ägare. Planeringen skedde i samsyn med verksamheternas grundare och ledning, vilket var oerhört viktigt för oss eftersom avyttringar inte är en del av vår affärsmodell.

I samband med dessa transaktioner höjde vi koncernens guidning från cirka 17 till 19–20 procent i EBITA*-marginal för helåret 2021.

Mellan december 2020 och februari 2021 förvärvade vi bolag motsvarande cirka 130 Mkr i EBITA, vilket är långt mer än vårt årliga mål om 90 Mkr. För en fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet genomförde vi därför i mars en riktad nyemission i vår B-aktie som tillförde cirka 470 miljoner kronor i ytterligare tillväxtkapital.

UTSIKTER
Vi fortsätter som tidigare att vara ytterst selektiva i vårt urval av bolag att förvärva och kvalitet framför kvantitet är vår modell. Vi är noggranna i vår analys och disciplinerade i vår prissättning - även om marknaden för närvarande är mycket het efter en längre tid med låga räntor och stora stimulanspaket.

Den underliggande efterfrågan från våra kunder är i grunden stark och vi ser med tillförsikt fram emot att samhällena gradvis kommer kunna öppnas upp.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser. I en tid som är fortsatt mycket speciell har vi tillsammans kunnat leverera ett starkt första kvartal. Jag vill även passa på att välkomna de nya aktieägare som har tillkommit till Sdiptech.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08:00.

 

Bilaga