Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 22, 2020 8:00 AM
22
October
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020

Pressmeddelande
22 oktober 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli – september) 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

SDIPTECH GÅR STARKT I EN OROLIG MARKNAD

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 45,2% till 92,8 Mkr (63,9), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,0% (14,5). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 18,6%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 16,8% till 515,9 Mkr (441,6). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 8,2%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 69,5% och uppgick till 86,6 Mkr (51,1).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 87,1 Mkr (41,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 86,5 Mkr (41,7).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 74,6 Mkr (87,9), motsvarande en kassagenerering om 58,8% (148,7).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,47 Kr (1,26). Efter utspädning uppgick resultat till 2,44 Kr (1,26) per stamaktie.
   
 • Den 24 juli förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Alerter Group Ltd.
   
 • I maj 2018 avyttrades Sdiptechs aktieinnehav i Supportverksamheten. Som en del av affären ingick ett antal tilläggsköpeskillingar som har realiserats under kvartalet, villket medfört en positiv resultateffekt om cirka 27 miljoner. Den kontanta regleringen av kvarvarande likvider skedde i oktober 2020, vilket var tidigare än vad som kommunicerats.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 38,0% till 246,4 Mkr (178,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 16,6% (13,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 17,8%, exkl valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 13,1% till 1 483,7 Mkr (1 312,4). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 2,1%, exkl valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 64,0% och uppgick till 233,4 Mkr (142,3).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 177,3 Mkr (109,9). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 175,4 Mkr (107,9).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 296,5 Mkr (208,7), motsvarande en kassagenerering om 99,1% (108,9).
   
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,20 Kr (3,22). Efter utspädning, uppgick resultatet 5,16 Kr (3,22) per stamaktie.

 • Under perioden januari till september slutfördes tre förvärv; Oy Hilltip Ab, Stockholmradio AB och Alerter Group Ltd.
   
 • En riktad nyemission genomfördes i juni om ca 353 Mkr.

VD-KOMMENTAR
SDIPTECH GÅR STARKT I EN OROLIG MARKNAD

Året har fortsatt att präglas av en orolig omvärld. Trots detta har de första nio månaderna av 2020 varit starka för Sdiptech. Vårt övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under de tre kvartalen som gått har vinsten EBITA* ökat med totalt 38,0 procent, varav 17,8 procent organiskt, 21,0 procent från förvärv och -0,8 procent från valuta. Samtidigt har EBITA*-marginalen förstärkts med tre procentenheter till 16,6 (13,6) procent. Kassaflödesgenereringen uppgick till 99,1 (108,9) procent och vinst per aktie ökade till 5,16 (3,22) kr.

KVARTALET – Stark avslutning på ett redan stabilt kvartal
Det råder fortfarande osäkerheter kring hur länge den rådande pandemin kommer pågå, samt hur dess effekter kan komma att påverka vårt samhälle. Dock fortsätter dess inverkan på Sdiptechs verksamhet att vara begränsad, vilket hänger ihop med vår roll som leverantör av lösningar på kritiska behov inom infrastruktur. Flera av våra verksamheter har kunnat påbörja arbetet med att leverera ikapp senarelagda ordrar och under slutet av kvartalet har merparten av våra affärsenheter levererat enligt eller över plan. Detta har resulterat i att vi har kunnat öka våra leveransnivåer gentemot i fjol, motsvarande en organisk omsättningsökning om 8,2 procent, exklusive valutaeffekter.

Koncernen uppvisade i kvartalet en mycket stark organisk EBITA*-tillväxt om 18,6 procent, rensat för valutakurseffekter. Ett viktigt skäl till denna vinsttillväxt är de extra höga leveransnivåerna i kvartalet när senarelagda ordrar nu levereras ikapp. När detta sker i affärsenheter med skalbara affärsmodeller får denna försäljningsökning en tydlig resultateffekt på nedersta raden. Ett annat skäl är att en stor del av de kostnadsbesparingar som genomfördes i våras består. Våra affärsenheter var kostnadseffektiva redan innan pandemin, men som i alla kriser identifieras onödiga utgifter och strukturer, varför åtgärder kopplat till dessa kommer att permanentas. Andra satsningar som har pausats, men som bedöms långsiktigt värdeskapande, kommer dock att återupptas så snart det är möjligt. Sammantaget har vi fortfarande en extra hög lönsamhet, resulterande i rörelsemarginaler under perioden som inte bör bedömas som bestående.

FÖRVÄRV – Välkomna Alerter Group
Vi har under kvartalet förvärvat Alerter Group Ltd, vilket är vår sjätte affärsenhet i Storbritannien. Alerter Group är specialiserad på radiobaserade brandlarmsystem för döva och hörselskadade, radiobaserade räddningssystem för nödsituationer, samt andra anpassningsbara kommunikationssystem för så kallade högriskarbetsplatser. Deras främsta kunder är skolor och universitet. Med hjälp av Alerter Groups kommunikationssystem får funktionsnedsatta en snabbare och mer säker möjlighet att ta sig ut från en byggnad, vilket kan vara en avgörande faktor när det brinner.

Därtill har vi avslutat avyttringen av Supportverksamheten, som tillhandahöll administrativa tjänster inom bland annat juridik, förvärv och marknadskommunikation och som fram till våren 2018 ägdes av Sdiptech. Därefter och som en del av den strategiska renodlingen av Sdiptechs kärnverksamhet mot produkter och tjänster för kritiska behov inom infrastruktur, avyttrade Sdiptech innehavet. I affären ingick ett antal tilläggsköpeskillingar som realiserades under det tredje kvartalet av 2020.

UTSIKTER – Ökade drivkrafter för investeringar i hållbar infrastruktur
Med hot om en andra smittvåg och ett amerikanskt presidentval runt hörnet, talar mycket för att resterande månader av året kommer fortsätta att präglas av osäkerheter i vår omvärld. Trots detta är vi optimistiska. I samband med omstarten av ekonomin ser vi nya krafttag och en helt ny vilja att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Infrastruktur har en given roll i denna omställning. Det investeras till exempel fortfarande för lite i infrastruktur för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Det finns ett stort behov av förnyelse, klimatanpassning och upprustning av ledningsnät och vattenverk som ska klara av ökad kapacitet och miljökrav. Det finns även ett stort svinn på värme där stora andelar av den energi som krävs för att värma upp våra fastigheter läcker ut. Vi har dessutom kapacitetsbrist i elstamnäten och flertalet regioner har leveransproblem till ett utökat försörjningsbehov. Det finns alltså stora behov av att investera mer i hållbar infrastruktur, inte minst inom vatten, energi och transport – tre kapitalintensiva områden som är centrala för samhällets långsiktiga välfärd och tillväxt.

Koncernens marginalförstärkning som pågått under en längre tid fortsätter. Dels organiskt till följd av vårt fokus på att bygga starka marknadspositioner, dels till följd av positiva marginatillskott från förvärv. Detta har tidigare varit särskilt tydligt inom Special Infrastructure Solutions, men gäller även för Water & Energy. Samtidigt är det som nämnts tidigare en hög lönsamhet givet extra god leverans just nu, men också på grund av temporära besparingar som bestått lite längre än vi tidigare förutsåg. Med allt detta i åtanke höjer vi guidningen för EBITA*-marginalen för Special Infrastructure Solutions från 22–25 procent till 28–30 procent för helåret 2020, och för Water & Energy från 17–20 procent till 19–21 procent för helåret 2020.

Sammanfattningsvis går Sdiptech bra genom detta osäkra 2020 och vi har en stark tilltro till vår affärsmodell och den drivkraft som underbygger efterfrågan i våra verksamheters erbjudanden. Hittills i år uppvisar koncernen en organisk vinsttillväxt om 17,8 procent och målet om en vinsttillväxt om 5–10 procent kommer med all sannolikhet att överträffas för helåret. Gällande förvärv har vi hittills köpt bolag motsvarande 37 Mkr EBITA. Vår pipeline är dock god och vi står fast vid vårt mål om att förvärva 90 Mkr i tillförd EBITA under 2020.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack för förtroendet till våra 1 515 nya aktieägare som har tillkommit under kvartalet. Extra roligt är att vi har mer än dubblat antalet aktieägare på ett år. Därtill vill jag tacka alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser som fortsätter visa på fantastiska ledar- och affärsmannaskap.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:00.

 

Bilaga