Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 25, 2019 8:00 AM
25
October
2019
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2019

Pressmeddelande
25 oktober 2019, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2019
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

FORTSATT ORGANISK VINSTTILLVÄXT OCH MARGINALFÖRSTÄRKNING

TREDJE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 441,6 Mkr (361,1). Den organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions var i kvartalet totalt +10%, medan den för Property Technical Services var -8%. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +1 %.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 51 procent till 63,9 Mkr (42,3), motsvarande en EBITA*-marginal om 14,5% (11,7). Den organiska vinsttillväxten totalt för koncernen var +6%, varav +1% från valutaeffekter.
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 29% och uppgick till 51,1 Mkr (39,6).
 • Resultat före skatt ökade med 65% och uppgick till 56,1 Mkr (33,9).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 41,9 Mkr (26,6), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 41,7 Mkr (25,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 87,9 Mkr (18,1).
 • Den 28 augusti förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Auger Site Investigations Ltd.
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,26 Kr (0,73).

JANUARI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 1 312,4 Mkr (1077,1). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 0 %.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 48 procent till 178,5 Mkr (120,7), motsvarande en EBITA*-marginal om 13,6% (11,2). Den organiska vinsttillväxten totalt för koncernen var +7%, varav +1% från valutaeffekter.
 • Resultat efter förvärvskostnader, men före finansiella poster (EBIT), ökade med 40% och uppgick till 142,3 Mkr (101,3).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade med 50% till 137,3 Mkr (91,8).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, exkl. avyttrad verksamhet, uppgick till 109,9 Mkr (71,2) Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 107,9 Mkr (69,2).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 208,7 Mkr (30,2).
 • Under perioden januari till september slutfördes fyra förvärv; RedSpeed International Ltd, Water Treatment Products Ltd, Cryptify AB och Auger Site Investigations Ltd.
 • Resultat per stamaktie för koncernen, inkl avyttrad verksamhet, efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier, uppgick till 3,22 kr (3,04), där den avyttrade delen står för 0 kr (1,10).

VD KOMMENTAR:

Under årets första nio månader uppgick den organiska vinsttillväxten till 7 procent, varav 1 procent från valutaeffekter. Den förvärvade vinsttillväxten uppgick till 41 procent vilket är väl i linje med våra övergripande mål om ökat resultat genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Samtidigt steg EBITA*-marginalen under de första nio månaderna med 2,4 procentenheter till 13,6% (11,2%).

TREDJE KVARTALET
Jag kan konstatera att den positiva resultatutvecklingen fortsatte även under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 442 Mkr (361), EBITA* till 64 Mkr (42) och resultatet efter skatt till 42 Mkr (27). Kassaflödet från den löpande verksamheten var starka 88 Mkr (18) under kvartalet, efter ett bra resultat och minskning av rörelsekapitalet.
Marknadsläget var generellt sett gott inom affärsområdena med en stark organisk tillväxt i de allra flesta delar.

Våra affärsområden med högre rörelsemarginaler, Water & Energy och Special Infrastructure Solutions, uppvisade en god organisk tillväxt i nettoomsättning om totalt +10 procent. Marknadsläget för affärsområdena var generellt gott tack vare en långsiktig vilja hos både offentliga och privata kunder att investera i denna infrastruktur.

Vår verksamhet med lägre rörelsemarginal, Property Technical Services, uppvisade som förväntat en lägre nettoomsättning än föregående år, motsvarande -8 procent, men samtidigt ökade vinsten EBITA* motsvarande +3 procent. Det finns två skäl till detta. För det första har vi i hissverksamheten riktat in oss mot färre men mer lönsamma kunder och nettoomsättningen var följaktligen på lägre nivåer, medan vinsterna omvänt var högre jämfört med föregående år. För det andra hade vi i vår verksamhet för stomkomplettering lägre intäkter än föregående år i linje med våra utsikter för det tredje kvartalet.

FÖRVÄRV
Hittills i år har fyra förvärv genomförts motsvarande sammanlagt ca 90 Mkr förvärvad EBITA. Under det första halvåret förvärvades tre välskötta produktbolag och under det tredje kvartalet förvärvades det brittiska bolaget Auger Site Investigations Ltd.

Augers kunder är försäkringsbolag i Storbritannien och bolaget är specialiserat på skadehantering av infrastruktur under jord, t.ex. skador på vattenledningar och avlopp. Marknaden är icke-cyklisk och uppvisar en långsam men stadig tillväxt som en följd av åldrande infrastruktur, ökande läckage eller stopp i ledningar. Auger Site Investigations Ltd passar väl in i våra strategiska fokusområden för fortsatt expansion och inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

UTSIKTER
Marknadsläget för koncernen är generellt gott. Investeringsviljan i våra sektorer drivs av en allmän underkapacitet i infrastruktur samt ett gradvist införande av striktare regleringar för bättre miljö och säkerhet. Våra dotterbolag står sig generellt sett hyggligt bra även i cykliska nedgångstider även om enskilda bolag i koncernen kan påverkas negativt.

Marknadskorrigeringen av bostadssektorn i Stockholm är för Sdiptechs del i huvudsak isolerat till stomkomplettering. Korrigeringen är nu genomförd och vi förväntar oss framöver en positiv utveckling i denna verksamhet jämfört med föregående år.

Utvecklingen i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions har under de senaste tolv månaderna varit stark och främst Water & Energy ställs mot höga jämförelsetal i kommande kvartal.

Målet om en årligt förvärvad tillväxt om 90 Mkr EBITA är kalibrerat mot våra övriga finansiella nyckeltal. Förvärvsmålet var uppfyllt redan i augusti och ska ses som ett mål över tid.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för ännu ett starkt kvartal och jag vill välkomna nya aktieägare som tillkommit till Sdiptech.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00.

Bilaga