Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 6, 2018 8:30 AM
6
November
2018
8:30

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2018

Pressmeddelande
6 november 2018, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli - september) 2018

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

God organisk tillväxt och fortsatta vinstökningar inom hiss

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 361,1 Mkr (244,6) varav jämförbara enheter ökade med 5 procent
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 56 procent till 42,3 Mkr (27,2)
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade med 101 procent till 33,9 Mkr (16,9)
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 26,6 Mkr (12,7), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 25,6 Mkr (11,2)
 • Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,73 SEK (0,25)
 • Den 2 juli förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Rogaland Industri Automasjon AS inklusive 51 procent av aktierna i dotterföretaget Agder Industri-Automasjon AS
 • Efter periodens slut, den 5 november, förvärvades samtliga aktier i Vera Klippan AB

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen ökade med 51 procent till 1 077,0 Mkr (714,1) varav jämförbara enheter ökade med 9 procent
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 61 procent till 120,7 Mkr (74,8)
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade med 75 procent till 91,8 Mkr (52,5)
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 148,2 Mkr (35,8), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 102,4 Mkr (32,5)
 • Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,04 SEK (0,85), i vilket resultat från försäljningen av InsiderLog ingår med 25,8 Mkr
 • Kassaflöde från den löpande kvarvarande verksamheten upp­gick till 30,2 Mkr (36,2)
 • Under perioden januari till september slutfördes sex förvärv; Multitech Site Services Limited, Optyma Security Systems Limited, Aviolinx Communication and Services AB, Centralmontage i Nyköping AB och KSS Klimat- & Styrsystem AB och Rogaland Industri Automasjon AS

VD KOMMENTAR:

God organisk tillväxt och fortsatta vinstökningar inom hiss

Det tredje kvartalet representerar en stark uppföljning från förra kvartalets fina utveckling. Den organiska tillväxten för koncernens nettoomsättning uppgick till 5 procent för det senaste kvartalet och 9 procent för årets tre första kvartal, väl i linje med våra finansiella mål. För vår hissverksamhet fortsätter förbättringsprogrammet att ge effekt och den positiva trenden fortsätter med ännu ett förbättrat kvartalsresultat jämfört med föregående år.

KVARTALET

Årets tredje kvartal understryker koncernens positiva trend och tillväxt. Koncernens nettoomsättning steg i kvartalet med 48 procent till 361,1 Mkr jämfört med föregående år och den organiska omsättningstillväxten uppgick i kvartalet till 5 procent. EBITA-resultatet före förvärvskostnader (EBITA*) ökade med 56 procent till 42,3 Mkr. Utöver en god omsättningstillväxt förbättras även koncernens lönsamhet och vinstmarginalen för EBITA* uppgick i kvartalet till 11,7 procent att jämföras med 11,1 procent motsvarande period föregående år.

Tekniska Installationer

För installationsverksamheten steg EBITA* under årets tredje kvartal med 142 procent till 15,0 Mkr. Installations-sidan genomgår en tydlig lönsamhetsförbättring tack vare pågående åtgärdsprogram för vår hissverksamhet. Som tidigare meddelats undviker vi temporära ’quick fixes’ och driver istället fundamentala justeringar i verksamheten för att uppnå effekter som är bestående. Åtgärderna fungerar väl, den positiva trenden från början av 2018 består och kvartalet innebär fortsatt lönsamhetsförbättring. Inom enstaka enheter finns ytterligare lönsamhetspotential och vi fortsätter aktiviteterna tills vi är helt tillfreds med lönsamheten.

Produkter & Tjänster

Inför noteringen av vår B-aktie våren 2017 var nettoomsättningen i produktverksamheten 286 Mkr (2016) och har på mindre än två år vuxit 113 procent till idag 608 Mkr (Q3 2018 rullande tolv månader). Under årets tredje kvartal steg EBITA* med 20 procent till 32,4 Mkr. Dotterbolagen i affärsområdet har starka nischade marknadspositioner och bolag som förvärvas utvecklas väl i Sdiptechs regi.

FÖRVÄRV

Vatten- och avloppsrening

I början av juli förvärvade vi Rogaland Industri Automasjon AS som är specialiserat på automationssystem för vatten- och avloppsrening. Sdiptechs lösningar fyller en viktig funktion i framtida infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett allmänt ökat fokus på miljöfrågor.

Pågående förvärvsprocesser

Förvärvsarbetet fortsätter oförtrutet och för närvarande har vi intentionsavtal avseende ytterligare två förvärv och budsamtal pågår avseende ytterligare ett antal bolag.

UTSIKTER

God omsättningsökning och nu fokus på fortsatt marginalförbättring och nya förvärv

Vår syn på kommande kvartal är oförändrad och vi ser goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt, dels genom att våra verksamhetsgrenar fortsätter att växa planenligt bra, dels att nya förvärvade bolag ska bidra med fina resultat.

Vårt fokus ger oss som bolag ett tydligare syfte

De marknadssegment som Sdiptech fokuserar på har en underliggande god utvecklingstrend, starkare än BNP. Områden som till exempel vatten, energi, transporter, inom-husklimat och säkerhet drivs av en ständig efterfrågan av förbättring, baserat på samhällets strävan efter ett mer hållbart, säkrare och effektivare samhälle. Som ett bolag fokuserat på infrastruktur ska vi ta en tydlig plats i denna utveckling. Vi har en längre tid riktat våra tillväxtsatsningar mot just dessa områden och samtliga förvärv de senaste 12 månaderna har skett inom något av områdena vattenrening, elförsörjning, säkerhet, transport eller energieffektivitet.

Sdiptechs målsättning är att vara en proaktiv aktör inom dessa segment och bidra till en god samhällsutveckling.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra medarbetare för sitt engagemang och väl utförda arbetet samt alla aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag vill också välkomna alla nya ägare till Sdiptech.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras innan presentationen på bolagets hemsida, www.sdiptech.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,

SE: +46 8 505 564 53

UK: +44 203 008 9808

US: +1 855 831 5944

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q3-2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  


Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 08:30.

 

Bilaga