Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 29, 2020 8:00 AM
29
April
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2020

Pressmeddelande
29 april 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2020
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

ETT STARKT FÖRSTA KVARTAL – BEGRÄNSAD PÅVERKAN AV COVID-19

JANUARI – MARS 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 37% jämfört med föregående år till 70,8 Mkr (51,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 14,6% (12,3). Den organiska EBITA*-tillväxten totalt för koncernen var +12,1%, varav +0,4% från valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 484,4 Mkr (422,2). Den organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy var -3,2% i kvartalet, för Special Infrastructure Solutions +18,4%, och för Property Technical Services –5,4%. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +1,1 %.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 116 % och uppgick till 68,8 Mkr (31,8).
   
 • Resultat före skatt ökade med 158% och uppgick till 68,5 Mkr (26,5).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 52,0 Mkr (20,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 52,0 Mkr (19,3).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (57,6), motsvarande en kassagenerering om 71,5% (110,8).
   
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,60 Kr (0,52).   
 • Resultat per stamaktie efter utspädning, avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier, uppgick till 1,59 Kr (0,52).

KOMMENTAR GÄLLANDE PÅVERKAN AV COVID-19

Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sdiptechs försäljning och resultat under det första kvartalet. Trots att vi har upplevt förskjutna leveranser i vissa av våra affärsenheter till följd av lokala restriktioner under mars, var koncernens sammantagna resultat starkt. Den nuvarande globala osäkerheten är påtaglig och vi är ödmjuka inför att uttala oss om framtiden. För närvarande, den 29 april 2020, levererar koncernen cirka 85% av planerade ordrar och i takt med lättnader i restriktioner planerar vi för att leverera ikapp senarelagda ordrar. Utifrån vår kännedom om dagsläget ser vi ingen anledning till att revidera våra tillväxtmål om en organisk vinsttillväxt om 5–10 procent för såväl 2020 som på längre sikt.

VD KOMMENTAR:
ETT STARKT FÖRSTA KVARTAL, VISSA FÖRDRÖJDA LEVERANSER TILL FÖLJD AV PANDEMIN – SDIPTECH STÅR VÄL RUSTAT MED ETT GOTT KASSAFLÖDE OCH EN STABIL ORDERINGÅNG

Vi kan summera en god start på 2020, trots rådande omständigheter. Nettoomsättningen ökade med 15 procent under kvartalet. Samtidigt steg EBITA* med 37 procent till 70,8 Mkr (51,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 14,6 procent (12,3). Den organiska EBITA-tillväxten var 12,1 procent, varav 0,4 från valutaeffekter.

MARKNADSLÄGET – Ett relativt stabilt första kvartal
Under de första månaderna av 2020 har mycket kretsat kring coronapandemin i alla marknader där vi är verksamma. Covid-19 har dock haft en begränsad påverkan på Sdiptechs försäljning och resultat under det första kvartalet. Trots att vi har upplevt störningar i vissa av våra affärsenheter till följd av lokala restriktioner avseende begränsad rörlighet, var koncernens sammantagna resultat starkt med en organisk omsättningstillväxt om 1 procent och en organisk EBITA-tillväxt om 12 procent.

Under det första kvartalet fortsatte de allra flesta av våra affärsenheter att leverera med full kapacitet och med god efterfrågan, trots pandemin. Våra planer för affärskontinuitet, till exempel genom att öka lagren av kritiska komponenter som vi initierade redan i början av året, fick god effekt. I vissa delar av verksamheten har försäljningen till och med varit starkare, exempelvis inom tillverkning av desinfektionsmedel samt underhåll av kyla i livsmedelsbutiker. Ett annat område som påverkats positivt är krypterad desktop- och mobilkommunikation, där efterfrågan har ökat i takt med att fler arbetar på distans.

De störningar som vissa affärsenheter har upplevt relaterade till pandemin har huvudsakligen handlat om begränsningar för fältarbetare och servicetekniker som behöver kunna röra sig fritt i samhället för att utföra sitt arbete. I Sverige, som är vår största marknad, har detta varit ett begränsat problem, men i delar av Europa har de lokala restriktionerna varit väsentligt hårdare och inneburit att vi, liksom branschen i stort, fått uppleva förseningar av bokade leveranser. I dessa verksamheter har vi därför genomfört åtgärder för stabilisering på kort sikt, exempelvis korttidsarbete och generella kostnadsreduktioner, som har anpassats till respektive verksamhet och det land de verkar i.

DAGSLÄGET – Snarare förskjutningar än förlorade affärer  
För Sdiptech innebär störningar på grund av pandemin i huvudsak förskjutningar i leveranser då det är restriktioner kring rörelsefriheten som primärt påverkar oss snarare än tappade affärer eller förlorade kunder. Våra kunder ansvarar för samhällsviktig infrastruktur och är generellt sett stabila och välfinansierade. Vi ser att efterfrågan på våra erbjudanden är relativt opåverkad av pandemin och vi förbereder oss för att leverera ikapp de uppkomna förseningarna när restriktionerna så tillåter.

VD:arna i våra enheter gör ett fantastiskt arbete med att säkerställa medarbetares hälsa och fortsatta produkt- och serviceleveranser till våra kunder, trots svårigheterna på vissa marknader där rörligheten är mycket begränsad. Centralt har vi ett team som är dedikerade till att uppdatera våra affärsenheter med den senaste informationen från myndigheter, samt stödja vid beslut och åtgärder när förutsättningar snabbt förändras. Vi har infört nya nyckeltal som följs upp på veckobasis för att övervaka och proaktivt identifiera konsekvenser av pandemin och vi har en mycket god visibilitet i utvecklingen av varje enskild affärsenhet.

Per den 29 april så är situationen i koncernen enligt följande:

 • I Sverige levererar vi idag drygt 90 procent av planerade ordrar.
 • I Storbritannien, där restriktionerna fortfarande ger märkbara störningar, är motsvarande nyckeltal cirka 70 procent.
 • I Tyskland och Österrike börjar lättnader i de hårda restriktionerna märkas och vi har successivt börjat återuppta senarelagda leveranser. I dessa marknader levererar vi för närvarande sammanlagt cirka 85 procent av planerade ordrar.
 • I Norge, med kunder huvudsakligen inom kommunal vattenrening, är leveranser opåverkade om för närvarande 100 procent.

Totalt sett över våra 32 enheter upplever sex av tio idag mindre störningar eller är helt opåverkade av Covid-19. Vi har en stark finansiell ställning med ett gott kassaflöde och väl tilltagna kreditfaciliteter som gör att vi klarar att driva våra verksamheter även i en osäker omgivning. Våra 32 verksamheter i varierande segment ger en bra riskspridning.

UTSIKTER – Svårprognosticerat läge, men vi står väl rustade
Det är naturligtvis omöjligt att förutspå när restriktionerna för att begränsa pandemin kommer att upphöra, eller delvis mildras, och hur återhämtningen kommer att se ut. Den nuvarande globala osäkerheten är påtaglig och vi är ödmjuka inför att uttala oss om framtiden. Vi är positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är högst sannolikt att försäljning och resultat för det andra kvartalet kommer att påverkas av effekter från Covid-19. Vi kan dock konstatera att vår affärsmodell är väl lämpad för att effektivt hantera perioder med större osäkerhet. Tack vare vår decentraliserade struktur kan vi lokalt för respektive verksamhet fatta snabba beslut nära kunder, personal och leverantörer. Om behov för åtgärder uppstår kan dessa skräddarsys i varje affärsenhet utefter den specifika situationen och anpassas till rådande regler och lokala stöd från myndigheter.

Utifrån vår kännedom om dagsläget ser vi ingen anledning till att revidera våra tillväxtmål om en organisk vinsttillväxt om 5–10 procent för såväl 2020 som på längre sikt. Vi fortsätter att ha vårt sikte inställt på vårt årliga förvärvsmål om 90 Mkr EBITA. Vi har ingen ambition att invänta ett annat marknadsläge eftersom kärnan i vår verksamhet är att förvärva och utveckla välskötta nischbolag med produkter och tjänster inom infrastruktursektorn. Efterfrågan på dessa bolags produkter är fortsatt stark, även i en lågkonjunktur, och vi ser fram emot att kunna välkomna fler lönsamma verksamheter till gruppen under året.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna de nya aktieägare som har tillkommit till Sdiptech. Jag vill även rikta ett extra stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser under dessa extraordinära tider. De senaste veckorna har jag sett många goda exempel på hur medarbetare på olika sätt anpassat sig till det nya läget, samarbetat och löst svåra utmaningar. Dessa insatser otroligt viktiga då våra produkter och tjänster är samhällsviktiga och vi har ett ansvar att se till att dessa lösningar fortsätter att fungera.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08:00.

Bilaga