Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 3, 2019 8:00 AM
3
May
2019
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2019

Pressmeddelande
3 maj 2019, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2019
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

Stark vinsttillväxt och gott marknadsläge

FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 24,9 procent till 422,2 Mkr (338,1).
   
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 51,0 procent till 51,8 Mkr (34,3), motsvarande en EBITA*-marginal om 12,3% (10,1). Förvärvade enheter med högre vinstmarginaler och marginalförstärkningar inom framförallt Water & Energy har bidragit till resultatutvecklingen.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader och finansiella poster uppgick till 26,5 Mkr (23,4).
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,2 Mkr (17,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 19,3 Mkr (16,6).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, inkl. avyttrad verksamhet, uppgick till 20,2 Mkr (91,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 19,3 Mkr (48,1).
   
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,52 SEK (0,43).
   
 • Resultat per stamaktie för koncernen, inkl. avyttrad verksamhet, efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0,52 SEK (1,47).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 57,6 Mkr (6,4), motsvarande en kassaflödesgenerering om 110,8% (25,9). Förbättringen var främst beroende på högre resultat och förändringar i rörelsekapitalet.
   
 • Under perioden slutförde Sdiptech AB två förvärv: den 24 januari förvärvades samtliga aktier i RedSpeed International Limited och den 18 februari förvärvades samtliga aktier i Water Treatment Products Holding Limited och Water Treatment Products Limited.
   
 • Den 18 februari såldes andelarna i AVA Monitoring AB åter till de tidigare ägarna.
   
 • I slutet av mars 2019 tecknade Sdiptech avtal med Nordea om bankfinansiering på sammanlagt 800 MSEK. Bankfinansieringen består av en s.k. revolverande kreditfacilitet (RCF) om 800 MSEK och ett avtal om en s.k. cash pool för effektiv cash management inom koncernen och dess bolag. Dessa centrala avtal ersatte utspridda kreditavtal om totalt ca 480 MSEK (per 31 december 2018).

VD KOMMENTAR:

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Jag kan summera en god start på 2019. Nettoomsättningen ökade med 25% i kvartalet och EBITA* ökade med 51%. Kassaflödesgenereringen förbättrades till 111% (26%) under kvartalet efter minskning av både varulager och rörelsefordringar. Marknadsläget var generellt sett gott inom affärsområdena med en stark organisk tillväxt i de allra flesta delar.

FÖRSTA KVARTALET
Den organiska tillväxten för affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions var i kvartalet totalt +11%, där samtidigt Water & Energy förstärkte sin marginal på ett betryggande sätt. Property Technical Services backade organiskt med -9% efter en medveten bantning mot mer lönsamma kundsegment inom hiss samt efter en marknadskorrigering inom bostadssektorn som påverkar vår verksamhet inom stomkomplettering.

För affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions är marknadsläget gott tack vare en långsiktig vilja hos både offentliga och privata kunder att investera i kapacitetsutbyggnad och bättre lösningar. Speciellt stark efterfrågan upplevde vi inom vattenrening, eldistribution, elautomation och kyla. Ett gradvist införande av striktare miljöregleringar, en ökande grad av processautomatisering samt en generell underkapacitet i systemen driver investeringsviljan.

I affärsområdet Property Technical Services fortsätter vår hissverksamhet att utvecklas positivt med en förbättrad lönsamhet och ökade vinster i kvartalet. Efter en period starkt präglad av nybyggnation av bostäder, under vilken våra kunder prioriterat nybyggnation framför renovering, har efterfrågan på renovering återkommit till goda nivåer. Däremot såg vi en omvänd utveckling inom stom-komplettering som också ingår i affärsområdet. Efter en tid med mycket hög aktivitet inom nybyggnation av bostäder korrigeras nu efterfrågan. Dessutom bidrog onormalt stora projekt under motsvarande period föregående år till en negativ utveckling i år. Orderingången har nu riktats om mot kommersiella och offentliga fastigheter där efterfrågan sedan flera år är stabil.

FÖRVÄRV
I det första kvartalet slutfördes två förvärv av välskötta produktbolag i Storbritannien.

RedSpeed International Ltd som inkluderades i affärsområdet Special Infrastructure Solutions tillverkar digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning. RedSpeed har sitt primära fokus på den brittiska marknaden där bolaget har en stark marknadsandel. I och med förvärvet tar vi steget in mot lösningar för trafikövervakning vilket blir allt viktigare i takt med att trafikflöden alltmer automatiseras.

Water Treatment Products som inkluderades i affärs-området Water & Energy är ett ledande företag inom tillredning och tillverkning av kemiska produkter för vattenrening och har sitt primära fokus på den inhemska marknaden i Storbritannien. Marknaden för vattenrening visar på stadig tillväxt och vi förväntar oss att detta kommer fortsätta då vattenbrist blir ett allt större problem i samhället.

UTSIKTER
Under kvartalet tecknade vi avtal med Nordea gällande bankfinansiering om 800 Mkr vilket stärker Sdiptechs handlingsutrymme vad gäller fortsatta förvärv och tillväxt.

Vår affärsmodell fungerar väl och under det första kvartalet ökade EBITA* med 51 procent efter positiva bidrag från såväl förvärv som marginalförstärkning i Water & Energy. Marknadskorrigeringen av bostadssektorn i Stockholm är för Sdiptech isolerat till i huvudsak stomkomplettering och marknadsläget för koncernen är i övrigt gott. Vår syn på kommande perioder är oförändrad med goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för en bra inledning av 2019. Jag vill också välkomna nya aktieägare som tillkommit och hälsar våra nya medarbetare i Storbritannien välkomna till Sdiptech.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08:00.

Bilaga