Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 22, 2020 8:00 AM
22
July
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2020

Pressmeddelande
22 juli 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2020

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

FORTSATT STARK UTVECKLING OCH STABILT MARKNADSLÄGE I INFRASTRUKTURSEKTORN

APRIL – JUNI 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 31,5% till 82,6 Mkr (62,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 17,1% (14,0). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 14,8%, varav -1,0% från valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 7,7% till 483,4 Mkr (448,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättnings-tillväxten -1,7%, varav -0,7% från valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 31,3% och uppgick till 78,0 Mkr (59,4).
   
 • De finansiella posterna påverkades kraftigt av orealiserade valutadifferenser, främst i GBP, och uppgick totalt till -28,9 Mkr (-5,9), inkl. räntor och övriga finansiella poster.
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 38,3 Mkr (47,7), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 36,9 Mkr (46,8).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 163,6 Mkr (63,0), motsvarande en kassagenerering om 179,8% (78,2).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,07 Kr (1,43). Efter utspädning uppgick resultat till 1,07 Kr (1,43) per stamaktie.
   
 • Den 5 juni förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Oy Hilltip Ab och den 30 juni förvärvades samtliga aktier i Stockholmradio AB.
   
 • Genom en riktad nyemission den 10 juni har koncernen tillförts 353,0 Mkr i eget kapital, före emissionskostnader.

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 34,1% till 153,5 Mkr (114,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 15,9% (13,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 14,7%, varav -0,3% från valutaeffekter.
   
 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent till 967,8 Mkr (870,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten -0,5% varav 0,0% från valutaeffekter.
   
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 61,0% och uppgick till 146,8 Mkr (91,2).
   
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 90,2 Mkr (68,0). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 88,9 Mkr (66,1).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten upp­gick till 222,0 Mkr (120,6), motsvarande en kassagenerering om 128,6% (91,0).
   
 • Under perioden januari till juni slutfördes två förvärv; Oy Hilltip Ab och Stockholmradio AB. Därtill genomfördes en riktad nyemission.
   
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,67 Kr (1,95). Efter utspädning, uppgick resultatet till 2,65 Kr (1,95) per stamaktie.

KOMMENTAR GÄLLANDE PÅVERKAN AV COVID-19
Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sdiptechs försäljning och resultat under det andra kvartalet. För närvarande levererar koncernen cirka 95% av planerade ordrar. Vid utgången av perioden var, av koncernens 1 291 medarbetare, 38 personer permitterade p.g.a. covid-19 effekter, varav 35 i Storbritannien. Under andra kvartalet var i genomsnitt 92 personer permitterade.

Resultatet under första halvåret inkluderar totalt 5,7 Mkr i statliga stöd kopplade till covid-19, vilka erhölls under andra kvartalet.

VD-KOMMENTAR
FORTSATT STARK UTVECKLING OCH STABILT MARKNADSLÄGE I INFRASTRUKTURSEKTORN

Trots en orolig omvärld kan vi summera ett starkt första halvår 2020. Sdiptechs övergripande mål är att varje år öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under första halvåret ökade vinsten EBITA* totalt med 34,1 procent, varav 15,0 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Samtidigt förstärktes EBITA*-marginalen med nästan tre procentenheter till 15,9 (13,1) procent. Kassaflödesgenereringen under första halvåret var goda 129 (91) procent och vinst per aktie ökade till 2,65 (1,95) kr.

KVARTALET – Stabilt trots en orolig omvärld
Under de senaste månaderna har mycket i vår omvärld kretsat kring coronapandemin och dess svåra följder för sjukvård, samhälle och ekonomi. Covid-19 har dock haft en begränsad effekt på Sdiptechs verksamhet främst tack vare vår starka position inom samhällsviktig infrastruktur, som prioriteras för att upprätthålla välfungerande samhällen. Som tidigare meddelats har koncernens leverans mot planerade ordrar ökat från 85 procent till 95 under kvartalet, vilket innebär att vi trots de rådande omständigheterna kunnat leverera på nära nog samma nivåer som i fjol, motsvarande en organisk omsättningsminskning med 1,7 procent. Vi har påbörjat arbetet med att leverera ikapp försenade ordrar, och vi bedömer att en del av förseningarna kommer återhämtas under 2020 och en del under 2021.

Den organiska EBITA*-tillväxten var starka 15,8 procent, exklusive valutaeffekter, tack vare marginalförstärkning genom förvärv och en fortsatt god försäljningsökning i enheter med skalbara affärsmodeller. Under det andra kvartalet har även försiktighetsåtgärder till följd av pandemin bidragit. Vår affärsmodell är robust även i sämre tider, något som pandemin paradoxalt nog kan bekräfta. Trots detta var vi tidiga med att förbereda oss inför en potentiellt lägre affärsvolym och införde kostnadsbesparingar på såväl bolags- som koncernnivå. Som ett resultat har vi, statliga bidrag borträknade, uppvisat en viss överlönsamhet under kvartalet. Delvis har vi funnit nya kostnadseffektiva nivåer, men innehållna satsningar i produktutveckling och organisation har också bidragit. Dessa initiativ är dock långsiktigt riktiga och kommer återupptas för att genomföras under andra halvan av året.

Efter en preventiv lageruppbyggnad av kritiska komponenter under första kvartalet har vi i det andra kvartalet kunnat återgå till mer normala nivåer med en kassagenerering om höga 179,8 procent (78,2). Sammantaget under det första halvåret var kassagenereringen 128,6 procent (91,0), vilket är ett resultat av att vi strukturellt jobbar med att frigöra rörelsekapital i syfte att systematiskt stötta vår förvärvsbaserade affärsmodell.

FÖRVÄRV – Vi välkomnar två välskötta bolag till Sdiptech
Vi har under kvartalet genomfört årets första förvärv – och därigenom brutit ny mark i Finland. Oy Hilltip Ab är en av Europas främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll med en ledande position inom sin nisch mot mindre fordon. 

Därtill har vi förvärvat Stockholmradio AB, ett tilläggsförvärv till Storadio Aero AB. Stockholmradio hanterar Sveriges kustradio och andra kritiska radiobaserade tjänster för sjöfarten. Därmed har Sdiptech nu ansvar för kommersiell radiokommunikation till såväl luft- som sjöfart, vilka vi samordnar i en och samma sambandscentral.

UTSIKTER – Vi står väl rustade inför andra halvåret
Koncernens marginalförstärkning som pågått under en längre tid fortsätter till följd av vårt fokus på att bygga starka marknadspositioner. Detta är särskilt tydligt inom Special Infrastructure Solutions, som tillsammans med tillskott från förvärv, har en underliggande organisk marginalförstärkning som är fortsatt positiv. Därför höjer vi guidningen från 20–22 procent till 22–25 procent för helåret 2020.

Det råder fortfarande en stor osäkerhet om exakt vilka konsekvenser pandemin kommer att ha på vårt samhälle. Trots detta är vi försiktigt optimistiska. Vårt fokus på infrastruktur och bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen ger oss tillförsikt. Vi har en stark tilltro till vår affärsmodell och även i en orolig omvärld står vi fast vid våra mål för 2020 om att kunna förvärva 90 Mkr i tillförd EBITA samt att växa organiskt med 5–10 procent.

Våra övergripande finansiella mål sattes för fyra år sedan och har uppdaterats för att bättre reflektera den utvecklingsfas som koncernen är inne i just nu. De två befintliga målen om organisk och förvärvad tillväxt är tillsammans med ambitionen om en rimlig och hanterbar skuldsättning därvidlag de mest centrala.

I juni genomförde vi en riktad nyemission i vår B-aktie som tillförde cirka 350 miljoner kronor i ytterligare tillväxtkapital för ökad flexibilitet i förvärvsarbetet. Vi är glada över att flera av våra befintliga institutionella investerare deltog i emissionen, samt att vi också kunde bredda ägarbasen med flera nya långsiktiga institutionella ägare.

Avslutningsvis vill jag även passa på att rikta ett extra stort tack till alla medarbetare som återigen har visat sin förmåga att agera snabbt och flexibelt inför nya marknadslägen. Med stort engagemang har ni i en tid med stora osäkerheter bidragit till ett starkt resultat för årets första sex månader.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 08:00.

 

Bilaga