Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 23, 2019 8:00 AM
23
July
2019
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2019

Pressmeddelande
23 juli 2019, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april - juni) 2019
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

MARGINALFÖRSTÄRKNING OCH ORGANISK VINSTTILLVÄXT

ANDRA KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 18,8 procent till 448,7 Mkr (377,8). Den organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions var i kvartalet totalt +17%, medan den för Property Technical Services var -11%. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +1 %.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 42,4 procent till 62,8 Mkr (44,1), motsvarande en EBITA*-marginal om 14,0% (11,7). Marginalförstärkningar inom framförallt Water & Energy och förvärvade enheter med högre vinstmarginaler har bidragit till resultatutvecklingen.
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 50% och uppgick till 59,4 Mkr (39,5).
 • Resultat före skatt ökade med 59% och uppgick till 54,7 Mkr (34,5).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, inkl. avyttrad verksamhet, uppgick till 47,7 Mkr (29,7), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 46,8 Mkr (28,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63,0 Mkr (5,7).
 • Den 31 maj förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Cryptify AB.
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,43 SEK (0,83).

FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21,6 procent till 870,9 Mkr (715,9). Den organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions var under första halvåret totalt +15%, medan den för Property Technical Services var -10%. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 0%.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 46,1 procent till 114,5 Mkr (78,4).
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 48% och uppgick till 91,2 Mkr (61,6).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade med 40,2 procent till 81,2 Mkr (57,9).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen inkl. avyttrad verksamhet uppgick till 68,0 Mkr (121,6) där den avyttrade delen står för 0 Mkr (77,0). Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 66,1 Mkr (76,8).
 • Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,95 kr (1,21).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 120,6 Mkr (12,1).
 • Under perioden januari till juni slutfördes tre förvärv; RedSpeed International Limited, Water Treatment Products Limited och Cryptify AB

VD KOMMENTAR:

Den organiska vinsttillväxten var 8 procent under det första halvåret. Vinsttillväxten genom förvärv var under samma period 38 procent, vilket är i linje med våra övergripande mål om ökat resultat genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Samtidigt steg EBITA-marginalen* under första halvåret med 2,1 procentenheter till 13,1% (11,0%).

Bakgrunden till såväl marginalförstärkningen som den organiska vinsttillväxten återfinns i främst två delar. För det första uppvisade våra affärsområden med högre marginaler, d.v.s. Water & Energy och Special Infrastructure Solutions, en god organisk tillväxt i nettoomsättning om totalt 15 procent under det första halvåret. För det andra har vi medvetet riktat in den svenska hissverksamheten, som återfinns i Property Technical Services, mot en mindre men mer lönsam affär och denna verksamhet uppvisade planenligt högre vinster och lägre nettoomsättning jämfört med föregående år.

ANDRA KVARTALET
Jag kan konstatera att fortsättningen på 2019 varit lika god som starten. Nettoomsättningen i andra kvartalet ökade med 19 procent, EBITA* ökade med 42 procent och resultatet efter skatt ökade med 74 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var goda 63 Mkr (6) under kvartalet, efter ett gott resultat och minskning av rörelsekapitalet. Marknadsläget var generellt sett gott inom affärsområdena med en stark organisk tillväxt i de allra flesta delar.

Våra verksamheter med högre rörelsemarginaler, affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions, uppvisade en god organisk tillväxt i nettoomsättning om totalt +17 procent. Marknadsläget för affärsområdena är gott tack vare en långsiktig vilja hos både offentliga och privata kunder att investera i denna infrastruktur. Ett gradvist införande av striktare miljöregleringar, ökad effektivisering och säkerhet samt en generell underkapacitet i systemen driver investeringsviljan.

Vår verksamhet med lägre rörelsemarginal, Property Technical Services, uppvisade en lägre nettoomsättning än föregående år, motsvarande -11 procent. Det finns två skäl till detta. För det första har vi i hissverksamheten riktat in oss mot färre men mer lönsamma kunder och netto-omsättningen var följaktligen på lägre nivåer, medan vinsterna omvänt var högre jämfört med föregående år. För det andra upplevde vi i vår verksamhet för stom-komplettering en väsentligt lägre efterfrågan, vilket var väntat och i linje med det första kvartalet. Under det första halvåret föregående år slutfördes onormalt stora bostadsprojekt vilka bidrog till en negativ utveckling i år.

FÖRVÄRV
Hittills i år har tre förvärv gjorts; under det första kvartalet slutfördes två förvärv av välskötta produktbolag i Storbritannien och under det andra kvartalet förvärvades det svenska bolaget Cryptify AB.

Cryptify utvecklar mjukvaruprodukter för säker kommunikation mellan mobiltelefoner. Kunderna finns främst i Sverige och Storbritannien inom myndigheter samt försvar, med så kallad informationssäkerhetsklassificering, där behovet av säker kommunikation ökar.

UTSIKTER
Vår affärsmodell fungerar väl och under det första halvåret ökade vårt resultat före finansiella poster (EBIT) med 48 procent efter positiva bidrag från såväl förvärv som organisk vinsttillväxt.

Vårt utvecklingsarbete, som för Water & Energy och Special Infrastructure Solutions del är inriktat på försäljningstillväxt och som för hissverksamheten är inriktat på lönsamhetsförstärkning, har önskad effekt och bidrar till såväl organisk vinsttillväxt som till marginalförstärkning.

Marknadskorrigeringen av bostadssektorn i Stockholm är för Sdiptech isolerat till i huvudsak stomkomplettering där vi förväntar en viss nedgång även i nästa kvartal men inte i samma utsträckning som under det första halvåret. Marknadsläget för koncernen är i övrigt gott. Vår syn på kommande perioder är oförändrad med goda förutsättningar för fortsatt vinsttillväxt.

Vi har under det senaste året byggt upp vårt eget förvärvsteam som ersätter det externa team som nu succesivt fasas ut. Utfasningen kommer att vara slutförd innan årets utgång och när det sker sänks våra förvärvskostnader väsentligt.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för en fortsatt bra inledning av 2019. Jag vill också välkomna nya aktieägare som tillkommit till Sdiptech.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 08:00.

Bilaga