Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 16, 2017 8:00 AM
16
August
2017
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2017)

Pressmeddelande
16 augusti 2017, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni 2017)

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Minskat resultat i det andra kvartalet men ökning för det första halvåret

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade till 245,9 Mkr (195,2)
· EBITA minskade till 16,4 Mkr (25,1)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,9 Mkr (17,4)
· Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2,4 Mkr (13,5)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till preferensaktier uppgick till -0,04 kronor (0,47)
· Sdiptechs stamaktie av serie B noterades på First North Premier per den 12 maj 2017 och samtidigt genomfördes en nyemission om 500 Mkr (före kostnader) i syfte att finansiera framtida förvärv
· Under perioden slutfördes förvärven av de österrikiska bolagen ST Liftsystem GmbH och Aufzüge Friedl GmbH med en sammanlagd årsomsättning om ca 70 Mkr

Första halvåret

· Nettoomsättningen ökade till 483,1 Mkr (308,4)
· EBITA ökade till 44,1 Mkr (31,4)
· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 23,0 Mkr (20,2)
· Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 21,3 Mkr (21,1)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till preferensaktier uppgick till 0,60 kronor (0,49)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 Mkr (27,6)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Sdiptech förvärvade den 5 juli AVA Monitoring, tillverkare av molnbaserade mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastrukturprojekt, med en årsomsättning om ca 28 Mkr

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08:00.