Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 21, 2023 8:00 AM
21
July
2023
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april – juni) 2023

Pressmeddelande
21 juli 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april – juni) 2023
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK ORGANISK UTVECKLING OCH FORTSATT MARGINALFÖRSTÄRKNING

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 38% till 1 169,0 Mkr (847,2). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +15%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 44% till 230,5 Mkr (159,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,7% (18,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +15%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 20% och uppgick till 206,6 Mkr (171,5). Föregående år påverkades resultatet positivt av en extraordinär intäkt om 38 Mkr pga förändring av diskonteringsräntan för villkorade köpeskillingar.

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 7% och uppgick till 126,4 Mkr (118,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 125,7Mkr (118,3). Exklusive effekten av föregående års förändring av diskonterings-räntan för villkorade köpeskillingar, ökade koncernens resultat efter skatt med 56% till 125,7 Mkr (80,5).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 66,7 Mkr (128,2), motsvarande en kassagenerering om 33% (87). Stark försäljning påverkade kassaflödet negativt genom ökade kundfordringar.

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,22 Kr (3,23). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,22 Kr (3,21). Exklusive effekten av föregående års förändring av diskonteringsräntan för villkorade köpeskillingar, ökade koncernens resultat per stamaktie efter utspädning till 3,22 Kr (2,14).
 • Under perioden ingicks avtal om att förvärva Kemi-tech ApS, koncernens andra affärsenhet i Danmark.

 • Under perioden offentliggjordes att Bengt Lejdström efterträder Jakob Holm som VD och koncernchef från och med den 1 januari 2024.

FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 38% till 2 244,7 Mkr (1 630,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +14%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 42% till 433,7 Mkr (304,7), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,3% (18,7). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +12%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 31% och uppgick till 385,0 Mkr (293,4).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 14% och uppgick till 222,2 Mkr (194,6), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 221,3 Mkr (194,1).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 164,9 Mkr (248,5), motsvarande en kassagenerering om 39% (80). Stark försäljning påverkade kassaflödet negativt genom ökade kundfordringar och lageruppbyggnad.

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,65 Kr (5,27). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 5,65 Kr (5,25). Exklusive effekten av föregående års förändring av diskonteringsräntan för villkorade köpeskillingar, ökade koncernens resultat per stamaktie efter utspädning till 5,65 Kr (4,18).
 • Under perioden januari till juni slutfördes förvärvet av HeatWork AS, koncernens andra affärsenhet i Norge samt ingicks avtal om förvärv av Kemi-tech ApS.

 • I mars tecknade ledningen 190 590 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med teckningsoptioner av serie 2018/2023. Emissionen medförde att bolaget tillfördes 14,3 miljoner kr i eget kapital.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång, den 11 juli 2023, har förvärvet av Kemi-tech ApS slutförts.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

VD-KOMMENTAR

Vi kan med glädje summera ännu ett starkt kvartal för Sdiptech. Sedan börsnoteringen 2017 har koncernen uppvisat en årlig vinsttillväxt om 41 procent. Det andra kvartalet bekräftade denna goda utveckling med en EBITA*-tillväxt om 44 procent, varav 15 procent organiskt exklusive valuta. Efterfrågan var god och även den organiska omsättningstillväxten var 15 procent exklusive valuta. Den fleråriga marginalförstärkningen fortsatte och koncernens EBITA*-marginal uppgick till 19,7 procent.

KVARTALET
Under årets andra kvartal har efterfrågan från våra kunder varit ihållande stark, vilket resulterade i att nettoomsättningen ökade med 38 procent, varav 15 organiskt exklusive valutaeffekter. Marknadsförhållandena i koncernens affärsenheter var gynnsamma och den goda efterfrågan fortsätter. Vår enhet för elbilsladdare utvecklas stabilt och levererar enligt plan.

Koncernens EBITA* ökade med 44 procent, varav 15 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Vi har kommit i kapp med att föra över höjda inköpspriser och personalkostnader till våra kunder och lönsamheten i jämförbara enheter är därmed återställd. Samtidigt har marginalförstärkningen fortsatt och EBITA*-marginalen uppgick till 19,7 procent (18,9), drivet av förvärv av bolag med starka marknadspositioner.

Kvartalets kassagenerering är svagare än Sdiptechs normala nivåer. Det är primärt ett resultat av den starka försäljningsökningen, vilket resulterat i ökade kundfordringar. Koncernens större enheter har även byggt upp sina lager under kvartalet för att möta den ökade efterfrågan. Sammantaget har detta påverkat kassaflödet negativt under kvartalet men det är ett resultat av en stark efterfrågan kombinerat med säkerställande av god leveransförmåga till våra kunder. Vi förväntar oss att kassagenereringen ska återgå till normala nivåer om cirka 80 procent.

Vår finansiella nettoskuld i förhållande till EBITDA uppgick till 1,76 vilket är väl inom ramen för vårt finansiella mål om 2,5. Den totala nettoskulden, d.v.s. inklusive reserveringar för framtida tilläggsköpeskillingar, uppgick till 3,40 i förhållande till EBITDA. Dessa reserveringar bokas som skuld vars storlek utgår från att koncernens vinster under ett antal år ska öka från dagens nivåer. Detta är en central del av vår finansieringsmodell då det innebär att om vinsterna inte skulle växa enligt förväntan minskar skulden. Om exempelvis vinsten framöver skulle ligga kvar på nuvarande nivå skulle den bokförda skulden för tilläggsköpeskillingar minska med cirka 40 procent.

FÖRVÄRV
I perioden ingick Sdiptech avtal om att förvärva danska Kemi-tech ApS, en ledande leverantör av skräddarsydda kemiska produkter för industriell vattenrening. Genom branschledande lösningar har bolaget etablerat en stark marknadsposition och levererar till stabila kunder. Därtill bidrar Kemi-tech till FN:s globala mål 6.3, 7.3 och 12.2. Förvärvet slutfördes i juli efter godkännande från Erhvervsstyrelsen och Kemi-tech ingår i affärsområdet Resource Efficiency från och med juli.

UTSIKTER
Jag skulle vilja passa på att repetera grunderna i Sdiptechs verksamhet. Våra kunder återfinns inom infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner såsom elförsörjning, vattenrening, transportsystem, skolor, sjukhus m.m. Kunderna är typiskt sett solida och efterfrågan stabil oavsett konjunkturläge. Vår affärsmodell består i att utveckla egna produkter som tillgodoser kritiska behov hos våra kunder. Produktvecklingen sker nära kund och uppfyller specialiserade behov vilket leder till konkurrensfördelar som är svåra att kopiera. Våra lösningar består i regel av både hård- och mjukvara som ger en bra mix av nyförsäljning med tillhörande installation, samt av service, abonnemang och andra återkommande intäkter. Utveckling av infrastruktur driver i stor utsträckning samhällsutveckling vilket innebär att ju mer våra samhällen utvecklas mot ökad hållbarhet, effektivitet och säkerhet, desto högre blir efterfrågan på Sdiptechs lösningar. Värt att nämna är att vår exponering mot konsumentvaror och bostadsbyggnation är mycket liten.

Den starka orderingången från början av året fortlöpte under andra kvartalet och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på avmattning. Vi upplever en god efterfrågan inom flera av de områden som Sdiptech verkar, inte minst inom energieffektivisering, vattenrening, trafikplanering och säkerhetslösningar i publika miljöer.

Ett av Sdiptechs långsiktiga hållbarhetsmål är att reducera våra koldioxidutsläpp (Co2e/omsättning i scope 1 och 2) med 50 procent mellan 2021 och 2026. Engagemanget inom koncernen är stort vad gäller att genomföra viktiga förändringar och minska vårt klimatavtryck. Vi mäter vårt koldioxidutsläpp kvartalsvis och samtidigt som vi uppnådde målet för 2022, kan vi med glädje konstatera att vi även ligger i fas för att uppnå 2023 års reduktionsmål.

Sdiptechs förvärvspipeline är fortsatt god och vi ser fram emot att välkomna fler högkvalitativa bolag till koncernen inom ramen för våra förvärvsmål.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser detta första halvår, samt tacka alla aktieägare för fortsatt förtroende.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023, kl. 08:00.

Bilaga