Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 21, 2022 8:00 AM
21
July
2022
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2022

Pressmeddelande
21 juli 2022, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

ÖKAD EFTERFRÅGAN, STARKT KASSAFLÖDE OCH FORTSATT MARGINALEXPANSION

ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 27% till 847,2 Mkr (665,3). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +0,8%, varav +3,1% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 32% till 159,8 Mkr (120,7), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,9% (18,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -9,5%, varav +2,6% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 94% och uppgick till 171,5 Mkr (88,5). Övriga intäkter, avseende förändring av diskonteringsräntan för villkorade köpeskillingar från 2% till 3%, har bidragit med 38,0 Mkr (-).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 118,5 Mkr (58,7), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 118,3 Mkr (59,7).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 128,2 Mkr (27,1), motsvarande en kassagenerering om 87% (26).

 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,23 Kr (1,59). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,21 Kr (1,57).

 • Den 13 maj förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Resource Data Management Ltd. Förvärvet är koncernens elfte affärsenhet i Storbritannien.

 • Den 1 juni förvärvade Sdiptech 80% av aktierna i e-l-m Kragelund A/S. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Danmark.

FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 23% till 1 630,9 Mkr (1 323,6). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +6,4%, varav +4,0% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 29% till 304,7 Mkr (236,6), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,7% (17,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -3,4%, varav +3,3% i valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 64% och uppgick till 293,4 Mkr (179,2). Förändring av villkorade köpeskillingar har bidragit med netto 32,2 Mkr (-2,5).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 194,6 Mkr (122,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 194,1 Mkr (122,4).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 248,5 Mkr (66,5), motsvarande en kassagenerering om 80% (36).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,27 Kr (3,32). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 5,25 Kr (3,29).
 • Under perioden januari till juni slutfördes förvärv av Agrosistemi Srl, Temperature Electronics Ltd och TEL UK Ltd, Resource Data Mangagement Ltd samt i e-l-m Kragelund A/S. Förvärven innefattar koncernens första affärsenheter i Italien och Danmark.
 • Den 8 mars tecknade ledningen 216 100 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med tecknings-optioner av serie 2018/2022 Emissionen medför att bolaget tillförts 14,5 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 33 580 027. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD-KOMMENTAR

Andra kvartalet uppvisade en EBITA* tillväxt om 33 procent och en god efterfrågan. Organiskt växte flertalet enheter starkt medan några fåtal enheter hämmades av hinder som bedöms som övergående. De nyligen förvärvade enheterna gick alla starkt och det är glädjande att se att de restriktioner som tidigare påverkat vissa enheter nu har lättat. Inflationen i samhället påverkar lönsamheten, men koncernens enheter arbetar kontinuerligt med att justera sin prissättning därefter. Totalt sett ökade EBITA*-marginalen till 18,9 procent.

KVARTALET

Efterfrågan från våra kunder fortsätter att vara god. Våra produkter möter kritiska behov inom infrastruktur vilket ger en solid efterfrågan oavsett konjunkturläge. Koncernen uppvisar en stabil omsättningstillväxt, 27 procent jämfört med föregående år, drivet av såväl förvärv som organisk tillväxt i flertalet enheter. Värt att nämna är att koncernens enhet inom automatisering av containerhamnar nu återupptagit sina leveranser till Asien, efter effekter av tidigare restriktioner, och uppvisar ett starkt kvartal.

Två av våra större enheter i Storbritannien uppvisar dock ett svagare kvartal gentemot föregående år. Den ena, vår enhet inom utrustning för elbilar, såg en försvagning mot slutet av perioden p.g.a. den marknadsosäkerhet som föregår den pågående ändringen av det brittiska regelverket för elbilsladdare. Den andra, som levererar lösningar för transportkyla, upplevde svårigheter att leverera beställda produkter, p.g.a. fordonsbrist hos kunderna. Bägge enheternas tapp i utvecklingen bedöms som övergående.

Ökningen av komponent-, råvaru- och logistikkostnader i kvartalet översteg våra egna prishöjningar. Av detta skäl har marginalerna i jämförbara enheter tillfälligtvis försämrats och den organiska EBITA*-tillväxten uppgick till -12 procent, exklusive valutaeffekter. Även om effekten av ökade kostnader var extra hög i kvartalet ser vi ingen anledning till oro för framtiden. Vissa prishöjningar kan göras omgående medan andra är kontraktsbundna och tar lite längre tid att genomföra. Arbetet med prishöjningar fortsätter för att, liksom tidigare, uppnå full kompensation för ökade kostnader.

Koncernens lönsamhet fortsätter att öka och EBITA*- marginalen uppgick till 18,9 procent (18,1). Marginalförstärkningen drivs främst av nyligen förvärvade enheter.

Kassaflödet fortsätter att vara starkt, motsvarande en kassaflödesgenerering om 87 procent (26). Detta trots att lageruppbyggnaden av insatsvaror fortsätter, i syfte att säkerställa leveransförmåga trots eventuella störningar i leveranskedjorna.

FÖRVÄRV

Vår förvärvsstrategi är baserad på kvalitet framför kvantitet. Detta är långsiktigt rätt och det bygger lönsamhet och långsiktig styrka snarare än kortsiktig tillväxt. Med vårt fokus på infrastruktur, adderar förvärven i ökande utsträckning kompletterande teknik och kundsegment.

I perioden förvärvades Resource Data Management (”RDM”), som är en specialiserad produktleverantör inom styrning och kontroll av kyla. Bolaget har byggt upp en globalt stark position inom dagligvaruhandeln i Storbritannien, USA och Asien. RDM expanderar Sdiptechs befintliga verksamhet inom kyla och möter FN:s globala mål 2.4, 6.5, 7.3 och 12.3

I perioden förvärvades även E-l-m Kragelund A/S (”ELM”), som utvecklar och tillverkar redskap för gaffeltruckar. Kunder är trucktillverkare och distributörer i Europa och USA. ELM adderar nya intressanta kunder till Sdiptechs befintliga verksamhet inom transport, logistik och lager. Bolaget möter FN:s globala mål 8.2, 8.8, 9.4, 12.2 och 12.5. ELM är dessutom koncernens första förvärv i Danmark.

UTSIKTER

Vi är självklart inte nöjda med ett negativt organiskt nyckeltal i kvartalet men den underliggande utvecklingen för koncernen är betydligt bättre än vad siffran indikerar. Några fåtal enheter är som ovan nämnt hämmade av hinder vi bedömer vara övergående medan efterfrågan fortsätter att växa.

Vår orderingång är god och vi bedömer att påverkan från materialbrister kommer att reduceras gradvis under det andra halvåret. Vi känner oss komfortabla med att leverera ikapp försenade volymer över tid liksom att fullt ut kompensera oss för höjda materialkostnader genom prisökningar.

Vår förvärvspipeline är liksom vid förra delårsrapporten extra stark efter en längre tids bearbetning av nya marknader. Då vi redan nu har uppnått 125 Mkr i förvärvad EBITA för 2022 ser vi goda möjligheter att överträffa vårt årliga förvärvsmål om 120–150 Mkr, utan att göra avkall på vårt starka fokus på kvalitet framför kvantitet.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser.


Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 21 juli 2022 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.