Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 22, 2021 8:00 AM
22
July
2021
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2021

Pressmeddelande
22 juli 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet (april - juni) 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

SDIPTECH LEVERERAR ETT STARKT FÖRSTA HALVÅR

ANDRA KVARTALET 2021

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 46,1% till 120,7 Mkr (82,6), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,1% (17,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -7,8%, exkl valutaeffekter. Q2 2020 uppvisade en extra hög lönsamhet p.g.a. kostnadsreduceringar och erhållna statliga stöd.

 • Nettoomsättningen ökade med 37,6% till 665,3 Mkr (483,4). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 15,7%, exkl valutaeffekter. Försäljningen Q2 2020 påverkades negativt av pandemin.

 • Resultat efter förvärvskostnader, inkl resultat av avyttringar men före finansiella poster (EBIT) ökade med 13,5% och uppgick till 88,5 Mkr (78,0). Avyttringar i perioden ledde till en redovisad reaförlust om 20 Mkr.

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 58,7 Mkr (38,3), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 59,7 Mkr (36,9).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 Mkr (163,6), motsvarande en kassagenerering om 26% (180). Ökade kundfordringar p.g.a. god försäljning samt en förebyggande lageruppbyggnad för att möta ev komponentbrist påverkade kassaflödet negativt.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,59 Kr (1,07). Efter utspädning uppgick resultat till 1,57 Kr (1,07) per stamaktie.
 • Under perioden slutfördes avttringarna av de svenska och de österrikiska hissverksamheterna. Avyttringar i perioden ledde till en redovisad reaförlust om 20 Mkr, främst p.g.a. att goodwillposter som motsvarade framtida beräknade vinster löstes upp.

 • Den 4 juni förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Ficon Oy.

 • Sdiptechs aktier introducerades på Nasdaq Stockholm, Large Cap, den 11 juni.

FÖRSTA HALVÅRET 2021

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 54,1% till 236,6 Mkr (153,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 17,9% (15,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 1,3%, exkl valutaeffekter.
 • Nettoomsättningen ökade med 36,8% till 1 323,6 Mkr (967,8). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 12,7%, exkl valutaeffekter.
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 22,1% och uppgick till 179,2 Mkr (146,8). Periodens förvärvskostnader var höga p.g.a. strategiska avyttringar och större förvärv i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt. Avyttringar i perioden ledde dessutom till en redovisad reaförlust om 20 Mkr

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 122,9 Mkr (90,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 122,4 Mkr (88,9).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 66,5 Mkr (222,0), motsvarande en kassagenerering om 36% (129). På grund av höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 betalades mer skatt än normalt under perioden samt att kundfordringar ökade p.g.a. god försäljning. Dessutom skedde en förebyggande lageruppbyggnad för att möta eventuell komponentbrist.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,32 Kr (2,67). Efter utspädning uppgick resultat till 3,29 Kr (2,65) per stamaktie.
 • Under perioden januari till juni slutfördes förvärv av samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec) samt i Ficon Oy.

 • Under det första halvåret har avyttring av Tello Service Partner, samt de svenska och de österrikiska hissverksamheterna slutförts. Samtliga enheter tillhörde segmentet Property Technical Services.

 • Sdiptech genomförde den 9 mars en riktad nyemission som tillförde ca 464 Mkr till eget kapital, efter emissionskostnader.

VD-KOMMENTAR

SDIPTECH LEVERERAR ETT STARKT FÖRSTA HALVÅR

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. I genomsnitt har vi haft en årlig vinsttillväxttakt om 36,1 procent sedan 2016. Under det första halvåret ökade vi takten och EBITA* steg totalt med 54,1 procent. Den fleråriga trenden med ökad lönsamhet fortsätter och vår EBITA*-marginal steg under första halvåret med två procentenheter, från 15,9 till 17,9 procent.

KVARTALET
Vi kan med stolthet presentera ytterligare ett bra kvartal för Sdiptech. Under tremånadersperioden har våra affärsenheter levererat med full kapacitet och stark efterfrågan, motsvarande en omsättningstillväxt om 37,6 procent, varav 15,7 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Notera dock att jämförelsetalen från ifjol präglades av den period då pandemin slog som hårdast mot Sdiptech, främst i form av framskjutna projekt. I enlighet med vad som kommunicerades då uppvisade Sdiptech en leverans mot planerade ordrar om 85–95 procent.

Samtidigt som jämförelsetalen för försäljningen var tillfälligt försvagade under andra kvartalet 2020, hade vi omvänt en extra god lönsamhet till följd av kostnadsreduceringar och erhållna bidrag. Det resulterade i höga jämförelsetal för koncernens vinstutveckling, som i sin tur lett till en negativ organisk EBITA*-tillväxt om -7,8 procent i kvartalet. Lönsamma förvärv har däremot bidragit till att EBITA*-vinsten totalt ökat med 46,1 procent och till en fortsatt marginalförstärkning motsvarande en EBITA*-marginal om 18,1 (17,1) procent för andra kvartalet. Vi står fast vid vår marginalguidning om 19–20 procent för helåret 2021.

Vi har inte upplevt några betydande störningar från pandemin, brexit eller påfrestningar i leverantörskedjor under Q2. Vi arbetar löpande med att se över dessa risker och i synnerhet arbetet med preventiv lageruppbyggnad av kritiska komponenter och material. Därtill har vi till följd av stark försäljning ökat mängden kundfordringar, och efter höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 har vi betalat mer skatt än normalt. Allt detta har haft en effekt på vår annars starka kassagenerering.

I kvartalet har vår affärsaktivitet på koncernnivå varit hög i samband med förberedelser inför och listbyte från First North till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Det var ett logiskt steg som befäster koncernens höga kvalitet, och vi har redan kunnat se klara tecken på att listbytet har stärkt Sdiptechs kännedomen internationellt.

Vi har även haft nöjet att lansera fyra långsiktiga hållbarhetsmål. Vår största möjlighet att bidra till en ökad social och klimatmässig hållbarhet är genom våra affärsenheters produkter och tjänster - det är sedan flera år tillbaka kärnan i vår affärsverksamhet. Vi arbetar nu lika mycket med att utveckla och hjälpa våra befintliga bolag att ta än mer långsiktigt hållbara beslut. Vi har redan identifierat effektiviseringsmöjligheter som kommer reducera vårt klimatavtryck.

FÖRVÄRV
I början av juni förvärvades finska Ficon Oy, ett tilläggsförvärv till Hilltip Oy. Ficon är på den finska marknaden en ledande aktör inom tillverkning av snö- och isröjningsutrustning anpassat för mindre fordon. Förutom ökad trafiksäkerhet på mindre vägar och resurseffektivitet där större fordon inte behövs eller kan operera, underlättar Ficon för småskaliga företag.

Under andra kvartalet avyttrades våra svenska och österrikiska hissverksamheter, vilket går väl i linje med vår ambition att koncentrera vår tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Vår kroatiska affärsenhet Metus är nu Sdiptechs kvarvarande hissverksamhet. Med ett unikt tjänsteerbjudande mot globala hissbolag, en egenutvecklad produkt och produktion samt en lokal serviceaffär har Metus en stark marknadsposition.

Då vi avyttrat vissa verksamheter innan dess earnout-perioder löpt ut är den samlade resultateffekten från alla avyttringar under såväl andra kvartalet som första halvåret -20 Mkr, när bolagen lämnar koncernens balansräkning och earnout-avtal löses upp med tillhörande uppbokad goodwill. Sammantaget har dock vårt ägande genom åren varit lönsamt, med ett samlat resultatbidrag till koncernen om 153 Mkr efter skatt och en avkastning på eget kapital om cirka 21 procent under de år bolagen varit en del av Sdiptech.

UTSIKTER
Vi ser en oförändrad god efterfrågan på våra produkter och tjänster, där behovet på lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen är solitt. Lageruppbyggnaden fortsätter och syftar till att säkerställa materialtillgång och kundleveranser. Våra inköpspriser ökar därmed, men de allra flesta kunderna förstår situationen och accepterar att dela på kostnadsökningarna. Med det sagt är den globala leveranssituationen svårbedömd och en viss osäkerhet om varuförsörjningen kvarstår inför det andra halvåret.

Gällande förvärv har vi i år breddat vårt geografiska sökarbete till fler länder och vi har en stark och spännande pipeline. Begränsningar kring resor och fysiska möten har förlängt våra förvärvsprocesser en aning, men i samband med att dessa begränsningar lättas kan vi intensifiera våra förvärvsdialoger. Vi ser fram emot att kunna välkomna nya fina bolag under andra halvåret av 2021.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 08:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga