Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 10, 2023 8:00 AM
10
February
2023
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2022

Pressmeddelande
10 februari 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK UTVECKLING ENLIGT PLAN OCH GODA UTSIKTER

FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 36% till 1 017,5 Mkr (749,1). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 2,1%, exkl. valutaeffekter. Exklusive koncernens enhet för elbilsladdare så var dock den organiska tillväxten 9,6%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 28% till 195,6 Mkr (153,2), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,2% (20,5). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -14,3%, exkl. valutaeffekter. Exklusive koncernens enhet för elbilsladdare så var dock den organiska vinsttillväxten 0,0%, exkl. valutaeffekt
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 107% och uppgick till 171,3 Mkr (82,7). Förändring av villkorade köpeskillingar har bidragit med netto 0,5 Mkr (-39,8).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen ökade med 128% och uppgick till 107,0 Mkr (47,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 106,8 Mkr (46,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 201,4 Mkr (138,9), motsvarande en kassagenerering om 99% (92).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,81 Kr (1,22). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 2,80 Kr (1,21).
 • Under perioden slutfördes förvärv av samtliga tillgångar i Industrial Metal Products Inc (IMP) samt av samtliga andelar i Patol Ltd och Linesense Fire Detection Ltd vilket blev koncernens 12:e affärsenhet i Storbritannien. Dessutom förvärvades samtliga andelar i Mecno Service vilket utgör koncernens andra affärsenhet i Italien.

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 3 505,2 Mkr (2 718,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten -0,4%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 32% till 671,1 Mkr (509,3), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,1% (18,7).
 • Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -10,0%, exkl. valutaeffekter. 
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 76% och uppgick till 641,2 Mkr (364,4). Förändring av villkorade köpeskillingar har bidragit med netto 61,6 Mkr (-43,0).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen ökade med 73% och uppgick till 428,1 Mkr (246,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 427,1 Mkr (245,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 564,6 Mkr (385,3), motsvarande en kassagenerering om 80% (71).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 11,53 Kr (6,62). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 11,48 Kr (6,55).
 • Under perioden januari till december slutfördes förvärv av Agrosistemi Srl, Temperature Electronics Ltd och TEL UK Ltd, Resource Data Mangagement Ltd, e-l-m Kragelund A/S, i Patol Ltd och Linesense Fire Detection Ltd, Mecno Service samt samtliga tillgångar i Industrial Metal Products Inc (IMP). Förvärven innefattar koncernens första två affärsenheter i Italien samt den första i Danmark.
 • I mars tecknade ledningen 216 100 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket utgjorde lösen av det långsiktiga incitamentsprogrammet med tecknings-optioner av serie 2018/2022 Emissionen medförde att bolaget tillfördes 14,5 miljoner kr i eget kapital.
 • Med stöd av årsstämmans bemyndigande genomfördes en riktad nyemission i november av 2 200 000 aktier av serie B i Sdiptech, om ca 506 Mkr före emissionskostnader. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter emissionen uppgår till 35 801 348.

UTDELNING

 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen. Styrelsen föreslår vidare, i linje med utdelningspolicyn, att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller B.

VD-KOMMENTAR

Vi kan med stolthet summera ännu ett positivt år för Sdiptech. Starkt kassaflöde, stabil efterfrågan och en marginalförstärkning för femte året i rad. Enligt plan och som tidigare kommunicerat, var enheten för elbilsladdares försäljning lägre under årets två sista kvartal, men vi ser optimistiskt på det nya året.

ÅRET
Vi upplevde en fortsatt god efterfrågan från våra kunder, vilket resulterade i att nettoomsättningen under året ökade med 29 procent, varav -0,4 procent organiskt. EBITA* steg med 32 procent, varav -10,0 organiskt. Den svaga organiska utvecklingen är främst driven av den tidigare meddelade satsningen vi genomfört i en av våra största affärsenheter vilket påverkat resultatet negativt under det senaste halvåret. Exklusive denna normalt mycket lönsamma enhet för elbilsladdare uppvisade koncernen under den period som påverkats negativt, d.v.s. de senaste två kvartalen, en positiv organisk omsättningstillväxt om +6,2 procent och en organisk EBITA*-tillväxt om +4,3 procent, exkl. valutaeffekter.

Vår marginalförstärkning fortsätter för femte året i rad och EBITA*-marginalen uppgick till 19,1 procent (18,7). Nya förvärv bidrog till den ökade lönsamheten och vi är oförändrat trygga i att koncernens lönsamhet ska fortsätta att växa och etableras runt 20 procent i EBITA*-marginal.

Årets resultat efter skatt ökade med 73 procent och det är glädjande att leverera en stark vinst per aktie för året om 11,48 kr (6,55).

Vår finansiella nettoskuld i förhållande till EBITDA uppgick till 1,79 vilket är väl inom ramen för vårt finansiella mål om 2,5 och ger oss ett fortsatt gott utrymme för förvärv. Den totala nettoskulden, d.v.s. inklusive reserveringar för framtida utbetalningar av tilläggsköpeskillingar, uppgick till 3,55 i förhållande till EBITDA. Noterbart är att dessa tilläggsköpeskillingar förutsätter ökade vinster från dagens nivåer. Detta är en central del av vår finansieringsmodell då det innebär att om vinsterna inte växer enligt förväntan minskar skulden. Om exempelvis vinsterna framöver skulle ligga kvar på 2022 års nivå skulle den bokförda skulden för tilläggsköpeskillingar minska med 40 procent.

KVARTALET
Marknadsläget var fortsatt positivt för de flesta av våra affärsenheter under årets sista kvartal, vilket resulterade i en organisk omsättningstillväxt om 2,1 procent trots en negativ utveckling i koncernens enhet för elbilsladdare. Exklusive denna enhet uppgick den organiska tillväxten i kvartalet till 9,6 procent.

Intäkterna för vår affärsenhet inom elbilsladdare sjönk enligt förväntan även i fjärde kvartalet. Anledningen var som bekant en försening i produktionssättning av den nya teknologiplattformen. Samtidigt med lanseringen av denna nya viktiga teknologi flyttade vi hem tillverkningen från Kina till Storbritannien. Den nya produktionen har nu trimmats in och volymerna skalas planenligt upp för att nå fullgod kapacitet under det första kvartalet. Efterfrågan och orderboken är god och vi ser optimistiskt på det nya året.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var starkt och uppgick till 201,4 Mkr (139,1), motsvarande en kassagenerering om 99 procent (92). I takt med att tillgången på kritiska komponenter och material blivit allt bättre under kvartalet har vi följaktligen reducerat nivåerna i våra säkerhetslager.

FÖRVÄRV
2022 har varit ett framgångsrikt förvärvsår och vi har haft nöjet att välkomna sju nya bolag till koncernen, med en total EBITA* vinst om cirka 161 Mkr på årsbasis. Vi har därmed överträffat vårt förvärvsmål om 120–150 Mkr. Samtidigt har vi äntrat tre nya marknader; Italien, Danmark och USA.

Årets samtliga förvärv bidrar alla till vår position i attraktiva produkt- och kundsegment. De nya bolagen kompletterar våra befintliga verksamheter och Sdiptech fungerar alltmer som en sammanhållen koncern inom infrastruktursektorn.

Då förvärvstakten under 2022 var högre än våra finansiella mål, och för att kunna vidhålla fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet, genomförde vi i november en riktad nyemission i vår B-aktie som tillförde cirka 500 miljoner kronor i tillväxtkapital. Intresset från såväl nya som befintliga investerare att delta i emission var stort.

UTSIKTER
Enligt Storbritanniens regering förväntas antalet laddningspunkter i Storbritannien under 2030 ha vuxit cirka tio gånger från dagens nivåer. Med de nu genomförda investeringarna i vår enhet för elbilsladdare har vi signifikant ökat vår produktionskapacitet, kortat ned ledtider till kund, minskat vårt klimatavtryck och inte minst har vi eliminerat en geopolitisk riskexponering. Vi är därmed bättre rustade än någonsin att med fortsatt lönsamhet växa i takt med utbyggnaden av laddningsinfrastruktur.

Vi håller oss disciplinerade i genomlysningen av nya förvärv, och vårt främsta fokus är som alltid bolag av hög kvalitet med ett hållbart erbjudande. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att vi har en fortsatt stark pipeline för att välkomna fler högkvalitativa bolag under 2023.

Vi har stark tilltro till vår decentraliserade modell, bestående av närmare 40 affärsenheter med ledande nischpositioner och kompletterande erbjudanden. Våra produkter möter kritiska behov i en infrastruktur som alltid måste fungera oavsett konjunkturellt läge, och vi står väl rustade för det nya året.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser.

Jakob Holm
VD och Koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023, kl 08:00.