Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 10, 2022 8:00 AM
10
February
2022
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Pressmeddelande
10 februari 2022, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké för 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK ORGANISK TILLVÄXT OCH GODA UTSIKTER

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 24,0% till 749,1 Mkr (604,3). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 13,3%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 52,0% till 153,2 Mkr (100,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 20,5% (16,7). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 34,9 %, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 7,3% och uppgick till 82,7 Mkr (77,1). Inkluderat i periodens resultat är bl.a. en kostnad för uppräkning av framtida villkorade köpeskillingar om 39,8 Mkr (13,5) till följd av god vinstutveckling i flera enheter.

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 47,0 Mkr (43,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 46,7 Mkr (39,4).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 138,9 Mkr (154,4), motsvarande en kassagenerering om 92% (137).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,22 Kr (1,07). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 1,21 Kr (1,05).
 • Den 13 oktober förvärvade Sdiptech 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Nederländerna.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 31 januari 2022 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Agrosistemi Srl. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Italien.

JANUARI - DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 30,2% till 2 718,9 Mkr (2 088,0). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 10,7%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 46,7% till 509,3 Mkr (347,3), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,7% (16,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var 8,1%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 17,4% och uppgick till 364,4 Mkr (310,5). Inkluderat i årets resultat är bl.a. en kostnad för uppräkning av skuldreserveringen för framtida villkorade köpeskillingar om 43,0 Mkr (13,5). Kostnader för större förvärv, i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt, samt kostnader för avyttringar uppgick till 26,4 Mkr (9,6). Avyttringar i perioden ledde därtill till en redovisad reaförlust om 31,4 Mkr (0).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 246,9 Mkr (220,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 245,9 Mkr (214,6).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 385,3 Mkr (450,8), motsvarande en kassagenerering om 71% (109). På grund av höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 betalades mer skatt än normalt under 2021. Till följd av god försäljning ökade även kundfordringarna. Därtill byggdes lager upp i förebyggande syfte för att möta eventuella komponentbrister.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 6,62 Kr (6,24). Efter utspädning uppgick resultat till 6,55 Kr (6,18) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,84 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Under perioden januari till december slutfördes förvärv av samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec), Ficon Oy, Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems) samt 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V (Certus).

 • Under perioden januari till december har avyttring av Tello Service Partner, samt de svenska och de österrikiska hissverksamheterna slutförts. Samtliga enheter tillhörde affärsområdet Property Technical Services.


VD-KOMMENTAR

Vi summerar ännu ett rekordår år för Sdiptech. Hög organisk tillväxt, stärkt lönsamhet, ökad förvärvstakt och viktiga investeringar för framtiden. Koncernen har återigen mött samtliga finansiella mål trots utmaningar i samhälle och ekonomi.

ÅRET – Hög efterfrågan och viktiga investeringar
Pandemin fortsatte att påverka omvärlden under hela 2021. Trots detta har vi levererat mycket bra i flera mått mätt:

 • Nettoomsättningen ökade med 30,2%, varav 10,7 organiskt.
 • EBITA* steg med 46,7%, varav 8,1 organiskt.
 • EBITA*-marginalen stärkes två procentenheter till 18,7%.
 • Vi höjde förvärvsmålet till 120–150 Mkr och uppnådde 158 Mkr förvärvad vinst redan under 2021.

Bakgrunden är först och främst att efterfrågan från våra kunder är stabil och växande. Våra produkter möter kritiska behov inom infrastruktur, vilket ger en prioritet hos både kunder och leverantörer när utmaningar uppstår med materialbrister eller varuförsörjning. Detta inger trygghet i det fortsatta arbetet.

Under 2021 har vi genomfört ett flertal viktiga investeringar för framtiden: strategiska avyttringar inom affärsområde PTS, höjd ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet, listbyte till Nasdaq Stockholm Large Cap samt etablering av Italien och Nederländerna som nya förvärvsmarknader.

När vi summerar året är det motiverat att notera den effekt som avyttringar haft på koncernens vinst per aktie (EPS). Avyttringarna är ett resultat av den fleråriga och nu avslutade renodlingen mot att bli en infrastrukturkoncern. Under 2021 belastades EPS med engångskostnader motsvarande -1,04 kr per aktie. Under 2020 påfördes omvänt koncernen en reavinst från tidigare avyttring om +0,84 kr per aktie. Justerat för dessa engångseffekter uppgår årets vinst per aktie till 7,63 Kr (5,34) motsvarande en ökning om 43%.

FJÄRDE KVARTALET – Mycket stark avslutning på året
Årets sista tremånadsperiod visade på en fortsatt hög efterfrågan, dessutom har de flesta leveranser som skjutits fram under året kunnat levererats ikapp under Q4. Detta har bidragit till en omsättningstillväxt om 24,0%, varav 13,3 organiskt.

EBITA* steg med 52,0%, varav hela 34,9% var organiskt. Den höga organiska vinsttillväxten beror till stor del på att vi kunnat leverera ikapp uppskjutna projekt i flera av våra jämförbara enheter. Tack vare skalbara affärsmodeller får den tillfälliga försäljningsökningen en tydlig effekt på vinsten.

Lönsamheten i kvartalet var mycket god och EBITA*-marginalen uppgick till 20,5%. Samtidigt har våra kunder inom containerhamnar behövt skjuta fram ett par större projekt, då de fortsatt fokuserar på att möta kraftiga volymökningar. Detta har resulterat i att vi kan presentera en marginal om 18,7% för helåret, strax under vår guidning om 19–20%.

FÖRVÄRV – Bryter ny mark i Nederländerna och Italien
I mitten av oktober förvärvades Certus Automation, vilket är vår första affärsenhet i Nederländerna. Bolaget är en global leverantör av automationslösningar för hamn- och terminal-logistik. Produkterna består av en egenutvecklad mjukvara för bildigenkänning, för automatiserad identifiering, registrering och positionering av containrar och fordon. Bolaget förbättrar därigenom säkerheten genom att begränsa behovet av riskfyllda situationer, samt minskar utsläpp genom att optimera flöden, och bidrar därmed till FN:s globala mål 8.8 och 9.4.

I slutet av januari 2022, efter periodens utgång, förvärvades även Agrosistemi, vilket är vår första affärsenhet i Italien. Agrosistemi har över 20 års erfarenhet av rening och återvinning av biologiskt slam som kommer från kommunalt avloppsvatten. Med en egenutvecklad behandlingsprocess som används för att rensa slam från skadliga ämnen och omvandla det till organiska gödningsprodukter, bidrar Agrosistemi till FN:s globala mål 2.4, 9.4, 11.6 och 15.3.

UTSIKTER Styrka och tydliga ambitioner framåt
Den organiska vinstutvecklingen har under de tre senaste åren uppgått till goda 8, 11 respektive 8%. Ett starkt resultat och ett kvitto på Sdiptechs motståndskraft mot yttre händelser. Motståndskraften underbyggs av flera delar:

 • Vårt fokus på marknaden för infrastruktur ger oss en solid och långsiktig efterfrågan. Våra kunder behöver våra produkter oavsett konjunkturläge.
 • En decentraliserad struktur med skickliga ledare av våra affärsenheter möjliggör snabba och effektiva beslut.
 • Vår förvärvsstrategi är baserad på kvalitet framför kvantitet. Nischade bolag i lönsamma positioner förvärvas, och vi bygger långsiktig styrka snarare än kortsiktig tillväxt.
 • Med ett förvärvsfokus på infrastruktur adderar nya bolag kompletterande teknik och kundsegment. Värdeskapandet i en sammanhållen koncern växer för varje år som går.

Vår tillväxtresa är tydlig, liksom våra ambitioner för framtiden. Utöver höjda tillväxtmål och viktiga investeringar har vi även breddat vårt sökområde inom infrastruktur. Vi är nu redo att utöka affärsområdet Water & Energy, till Resource Efficiency, som utöver vatten och energi, utan även omfattar bioekonomi, cirkuläritet, avfallshantering och återvinning.

Vi bedömer att den fleråriga lönsamheten framgent bör etableras runt 20% i EBITA*-marginal för koncernen.

Vår orderingång är fortsatt stark. Den höga smittspridningen under början av året har dock resulterat i en ökad sjukfrånvaro, inom såväl koncernen som hos våra kunder och leverantörer. Detta kan resultera i förskjutning av leveranser. Samtidigt ser vi redan lättnader i flera av de länder som tidigt drabbades av omikron. Vi ser därmed positivt på framtiden.

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket bra och viktigt år för Sdiptech och flera viktiga milstolpar uppnåtts. Med tydliga mål och ambitioner framåt står vi väl rustade för det nya året.


Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 februari 2022 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga