Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 11, 2020 8:00 AM
11
February
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2019

Pressmeddelande
11 februari 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2019
Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.com

FORTSATT VINSTTILLVÄXT I LINJE MED HÖGT STÄLLDA MÅL

JANUARI - DECEMBER 2019

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 48% till 262,2 Mkr (177,2), motsvarande en EBITA* marginal om 14,4% (11,8). Den organiska vinsttillväxten totalt för koncernen var +9%, varav +1% från valutaeffekter.
 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 1 825,4 Mkr (1 496,2). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +0,4%, varav +0,9% från valutaeffekter.
 • Resultat efter förvärvskostnader, men före finansiella poster (EBIT), ökade med 55% och uppgick till 221,9 Mkr (143,3).
 • Resultat före skatt ökade med 65% till 209,0 Mkr (126,8).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, exkl. avyttrad verksamhet, uppgick till 165,2 Mkr (96,7) Hänförligt till moderbolagets aktieägare var 161,4 Mkr (92,5).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 312,7 Mkr (88,6), motsvarande en kassaflödesgenerering om 115% (56).
 • Under perioden januari till december slutfördes fyra förvärv: RedSpeed International Ltd, Water Treatment Products Ltd, Cryptify AB och Auger Site Investigations Ltd.
 • Resultat per stamaktie för koncernen, inkl avyttrad verksamhet, efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier, uppgick till 4,87 kr (3,69), där den avyttrade delen står för 0 kr (1,10).

      

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 48% till 83,7 Mkr (56,5), motsvarande en EBITA* marginal om 16,3% (13,5). Den organiska vinsttillväxten totalt för koncernen var +23%, varav +2% från valutaeffekter.
 • Nettoomsättningen ökade med 22% till 513,0 Mkr (419,2). Den organiska omsättningstillväxten, totalt för koncernen, var +3,3%, varav +1,6% från valutaeffekter.
 • Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT) ökade med 89% och uppgick till 79,5 Mkr (42,0).
 • Resultat före skatt ökade med 105% och uppgick till 71,7 Mkr (35,0).
 • Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 55,3 Mkr (25,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 53,5 Mkr (23,3).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 104,0 Mkr (58,4), motsvarande en kassaflödesgenerering om 128% (112).
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 1,65 Kr (0,65).

VD KOMMENTAR:

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under 2019 ökade vinsten EBITA* totalt med 48 procent, varav 8 procent organiskt, 39 procent från förvärv och 1 procent från valuta. Samtidigt ökade EBITA*-marginalen under 2019 med 2,6 procentenheter till 14,4 (11,8) procent. Kassaflödesgenereringen under året var goda 115 (56) procent och vinst per aktie ökade med 88 procent till 4,87 (2,59) kr.
 
Flera viktiga ambitioner nåddes 2019

Ett av Sdiptechs finansiella mål är en genomsnittlig organisk tillväxt om 5–10 procent, vi uppnådde 8 procent. Vi mötte vårt förvärvsmål om 90 Mkr. Vi överträffade vårt mål om en kassaflödesgenerering om 100 procent per år. Slutligen stärktes rörelsemarginalen successivt under året. Även om en stark rörelsemarginal inte är ett finansiellt mål i sig för Sdiptech, har vi en övertygelse om att en god marginal är ett tecken på starka marknadspositioner och skalbara affärsmodeller. Den goda marginalförbättringen 2019 är ett resultat av att lönsamma bolag uppvisade en solid tillväxt, i kombination med god lönsamhet i förvärvade bolag samt genomförda åtgärder i vår hissverksamhet.

FJÄRDE KVARTALET – Fortsatt gott marknadsläge och hissverksamheten på högsta årsnivåer sedan 2016
Marknadsläget var gott inom våra tre affärsområden med god efterfrågan överlag och bra organisk vinstutveckling. Special Infrastructure Solutions ökade organiskt nettoomsättningen med 6 procent och EBITA* ökade organiskt med goda 20 procent, tack vare tillväxt i produktbolag med skalbara affärsmodeller.

Water & Energy presterade väl och lyckades matcha den starka avslutningen av 2018. Nettoomsättningen minskade organiskt med -1 procent medan EBITA* utvecklades positivt med 4 procent efter tillväxt i de mest lönsamma bolagen.

Vad gäller Property Technical Services ökade affärsområdets nettoomsättning organiskt med 5 procent medan EBITA* uppvisade en ökning om 72 procent. Den starka resultatförbättringen härrör från vår hissverksamhet där vi under 2019 kunnat skörda de positiva effekterna från det slutförda lönsamhetsprogrammet. För 2019 var vinsterna i absoluta tal avsevärt högre i vår hissverksamhet än de var innan Sdiptech börsnoterades 2017. För oss är det en viktig leverans och milstolpe samt ett besked om den inneboende kompetensen och styrkan i vår organisation.

FÖRVÄRV – Fyra nya kvalitetsbolag i linje med mål och strategi
Vi har under året förvärvat fyra välskötta företag motsvarande sammanlagt 93 Mkr i tillförd EBITA. Bolagen har alla tydliga kopplingar till FN:s globala hållbarhetsmål som på olika sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

UTSIKTER – Affärsmodellen fungerar väl och fortsatt god efterfrågan
Den goda utvecklingen under 2019 är ett kvitto på att vår affärsmodell fungerar väl och att den skapar en stark värdetillväxt. Genom att förvärva och utveckla företag som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn kan vi dessutom ta en aktiv roll i omvandling mot mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Med vår inriktning mot infrastruktur bygger vi en detaljerad marknadsinsikt och teknisk kunskap som skapar mervärde för våra dotterbolag och vi kan med stolthet konstatera att vi fortsätter att attrahera ägare av kvalitetsbolag inom infrastruktur.

Vår skuldsättning är kalibrerad mot en årlig förvärvad tillväxt om 90 Mkr EBITA och efter en lugnare förvärvsperiod under hösten kan vi in i 2020 oförtrutet jobba vidare med oförändrade tillväxtmål. Den långsiktiga efterfrågan inom våra segment är solid då investeringsbehoven är betydande. Mycket av dagens infrastruktur är eftersatt samtidigt som samhällets förbrukning av energi, vatten och transporter fortsätter att stiga. Efterfrågan i våra affärsområden är överlag god och vi upplever inga starka tecken på en konjunkturavmattning.

Vi har mött våra egna högt ställda förväntningar för såväl 2019 som årets fjärde kvartal och vi jobbar vidare med oförändrade mål och ambitioner. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser. Jag vill även välkomna de 1 100 nya aktieägare som har tillkommit till Sdiptech under året.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08:00 CET.

 

Bilaga