Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 9, 2024 8:00 AM
9
February
2024
8:00

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande
9 februari 2024, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK TILLVÄXT, LÄGRE SKULDSÄTTNING OCH ÅTERHÄMTNING AV KASSAGENERERING

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 35% till 1 368,4 Mkr (1 017,5). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 20%, exkl. valutaeffekter.
 • EBITA, ökade med 27% och uppgick till 250,2 Mkr (196,9).
 • Justerad EBITA ökade med 29% till 252,6 Mkr (195,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 18,5% (19,2). Organiskt var den justerade EBITA-tillväxten 9%, exkl. valutaeffekter.
 • Resultat före skatt för koncernen uppgick till 138,4 Mkr (132,9) och resultatet efter skatt uppgick till 91,6 Mkr (107,0), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 91,4 Mkr (106,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 197,4 Mkr (201,4), motsvarande en kassagenerering om 86% (99).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,31 Kr (2,81). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 2,31 Kr (2,80).

JANUARI - DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 37% till 4 818,3 Mkr (3 505,2). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 18%, exkl. valutaeffekter.
 • EBITA, ökade med 32% och uppgick till 963,0 Mkr (728,6).
 • Justerad EBITA ökade med 37% till 921,6 Mkr (671,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 19,1% (19,1). Organiskt var den justerade EBITA-tillväxten för koncernen 13%, exkl. valutaeffekter.
 • Resultat före skatt för koncernen uppgick till 611,5 Mkr (536,8) och resultatet efter skatt uppgick till 445,6 Mkr (428,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 444,2 Mkr (427,1).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 618,5 Mkr (564,6), motsvarande en kassagenerering om 67% (80).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 11,33 Kr (11,53). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 11,33 Kr (11,48).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av HeatWork AS i Norge, samt Kemi-tech ApS i Danmark.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 24 januari 2024 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i JR Industries Ltd i Storbritannien.

UTDELNING
• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bolagsordningen. Styrelsen föreslår vidare, i linje med utdelningspolicyn, att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller B.


VD-KOMMENTAR

Trots omvärldens osäkerheter, stigande inflation och högre räntor har Sdiptech visat en stark motståndskraft under 2023. Våra enheters stabila efterfrågan och starka marknadspositioner har genererat en fortsatt stadig tillväxt. Oaktat ett lugnare förvärvstempo har Sdiptech kunnat upprätthålla en vinstökning om 37 procent, varav 13 procent organiskt exkl. valutaeffekter.

ÅRETS ÖVERBLICK
Året 2023 präglades av en kontinuerligt stark efterfrågan från våra kunder hos i stort sett samtliga affärsenheter, vilket ledde till en organisk omsättningstillväxt om 18 procent exkl. valutaeffekter. Därtill har förvärv bidragit ytterligare och totalt ökade omsättningen med 37 procent. Vårt justerade EBITA, tidigare kallad EBITA*, ökade också med 37 procent, varav 13 organiskt exkl. valutaeffekter. Vi har haft en god kostnadskontroll och är nöjda med att kunna leverera en dubbelsiffrig organisk vinstökning. Därtill låg vår justerade EBITA-marginal stabilt på 19,1 procent (19,1). Även frånräknat Rolec, koncernens enhet för elbilsladdare som hade ett svagt andra halvår 2022, levererade vi en organisk omsättning- och vinsttillväxt om 17 respektive 11 procent exkl. valutaeffekter för helåret. Detta illustrerar den goda efterfrågan och tillväxt som hela koncernen har kunnat uppvisa under 2023.

Vi hade en kassagenerering på helåret om 67 procent, vilket är under våra normala nivåer, men ändå en förbättring mot början av året. Vi arbetar hårt med att hantera kundfordringar, som var ett resultat av den starka försäljningsökningen, samt att optimera våra lager. Detta har resulterat i en kassagenerering om 90 procent för de senaste två kvartalen.

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett viktigt nyckeltal då det demonstrerar våra bolags lönsamhet och kapitaleffektivitet. Vår genomsnittliga ROCE på de rörelsedrivande enheterna var 65 procent. Eftersom förvärv leder till en ökad andel goodwill och immateriella tillgångar i balansräkningen blir dock nyckeltalet lägre på koncernnivå, vilken var 13,0 procent för 2023 jämfört med 12,2 procent 2022.

Stark tillväxt, god kassagenerering och ett lugnare förvärvstempo har resulterat i en lägre skuldsättningsgrad. För att underlätta jämförbarheten har vi även uppdaterat definitionerna av våra nyckeltal gällande nettoskuld till att baseras på skulden per balansdagen. Vår finansiella nettoskuld, inkl. leasingskulder, i förhållande till justerad EBITDA uppgick till 2,02 (2,35), och den totala nettoskuldsättningsgraden, inkl. reserveringar för framtida tilläggsköpeskillingar (TKS), var 3,07 (3,89). Vi påminner återigen om att reserverad TKS baseras på framtida vinster som överstiger dagens nivåer. Om vinsterna inte ökar som förväntat kommer alltså delar av skulden inte att betalas ut. För att sätta detta i perspektiv innebär det att om vinsterna kvarstår på årets nivåer minskar den bokförda skulden för TKS med cirka 30–40 procent.

KVARTALSAMMANFATTNING
Marknadsläget var under fjärde kvartalet fortsatt positivt för de flesta av våra affärsenheter, med en total omsättningstillväxt om
35 procent varav 20 var organiskt exkl. valutaeffekter. Frånräknat Rolec var den organiska omsättningstillväxten 18 procent. Justerad EBITA ökade med 29 procent under perioden, där förvärvade enheter hade störst effekt. Organiskt ökade vinsten med 9 procent, exkl. valutaeffekter, och 5 procent exklusive Rolec. Skillnaden mellan den organiska omsättnings- och vinstökningen beror främst på att ett fåtal av våra högmarginalbolag haft en mer försiktig tillväxt jämfört med några av de med lägre marginal. Därtill har två av koncernens enheter med exponering mot nybyggnation haft svårare att upprätthålla en god lönsamhet.

Vinst före skatt ökade till 138,4 Mkr (132,9), trots höjda räntor och en valutaförlust mot årets slut. Koncernens vinst per aktie påverkades dock av att vi under kvartalet har haft fler aktier i genomsnitt än föregående år, samt att årets vinst till stor del genererats i länder där skattesatsen höjts eller är högre än koncernens tidigare genomsnitt.

NORDISKA KVALITETSFÖRVÄRV
Under året har vi genomfört två förvärv. De nytillkomna enheterna är norska HeatWork och danska Kemi-tech, båda kända för sin höga kvalitet och innovativa lösningar. Förvärven representerar inte bara fortsatt etablering i Norden, utan bidrar även med värdefull teknisk expertis som öppnar nya dörrar för tillväxt inom affärsområdet Resource Efficiency.

En viktig funktion i vår affärsmodell är möjligheten att kunna gasa och bromsa förvärvstempot beroende på rådande marknadsläge. Under årets andra halva bedömde vi att en lägre förvärvstakt är mest värdeskapande för våra aktieägare. Detta innebär inte på något sätt att vi saktat ned förvärvsarbetet. Vi är dagligen i dialog med bolag av hög kvalité och attraktiva marknadspositioner. Under början av 2024 hade vi därför glädjen att kunna välkomna JR Industries, en ledande nischtillverkare i Storbritannien av rulljalusidörrar för kommersiella fordon och ett bolag som Sdiptech varit i dialog med sedan 2019.

FRAMTIDSUTSIKTER
Vi ser optimistiskt på det nya året där våra stabila kunder inom infrastruktur fortsätter att efterfråga våra lösningar. Samtidigt har vi högre räntekostnader och skatteposter än tidigare, vilket påverkar vår vinst efter skatt. Med dagens makroekonomiska läge kommer vi ha en fortsatt lugnare förvärvstakt, men våra förvärvsdialoger fortlöper och vi är redo för att lätta på bromsen när läget för det är rätt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang. Som ny VD ser jag fram emot att leda bolaget tillsammans med er mot tillväxt. Jag vill även passa på att tacka alla aktieägare för fortsatta förtroende.

Bengt Lejdström
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024, kl. 08:00.

Bilaga